Hem

Förbundet Aktiva Seniorer (FAS) är en ideell organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. Förbundet är riksomfattande och bygger på lokala föreningar. För närvarande finns det omkring 50 föreningar med tillsammans över 20 000 medlemmar. Vi bygger vår verksamhet på medlemmarnas kunskap och engagemang. Vi är religiöst, partipolitiskt och pensionärsfackligt obundna.

Glöm inte det PR-material som finns att skaffa från FAS

Gå till aktivaseniorer.com vidare under Förening och medlem där finner du PR Material. Beställ enligt det som finns på sidan

Du kan läsa om lagen för tillfälligt undantag för årsmöte

Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Rapport från styrelsemötet den 11 februari 2021

Nuvarande styrelses tredje möte hölls även det digitalt den 11 februari. En betydande del av mötet ägnades åt styrelsens mål och åtgärder för att nå målen. För säkerhets skull upprepar vi här de av styrelsen fastslagna målen:

  1. Vi ska vara fler medlemsföreningar vid tiden för stämman 2022 än när styrelsen tillträdde. Vi var då 46 föreningar.
  2. Vi ska vara fler medlemmar vid årsskiftet 2021/22 än vid årsskiftet 2019/20. Vi var då 20 600 medlemmar.
  3. Minst hälften av våra föreningar ska använda eller ha påbörjat konverteringen till hemsidesverktyget WordPress vid tiden för stämman 2022.
  4. Minst hälften av våra föreningar ska använda eller ha påbörjat implementeringen av det administrativa verktyget Mina Aktiviteter vid tiden för stämman 2022.

De uppsatta målen förtjänar en förklaring.

De första två målen gäller förbundets storlek och strävan att växa. Expansion är i och för sig inget självändamål. Om en förening lägger ner klarar sig de kvarvarande lika bra ändå. Likadant med medlemsantal; några medlemmar färre i en förening gör ingen större skillnad. Verksamheten går ändå vidare. Skälet till att vi lägger vikt vid tillväxt är att vi ser antalet föreningar och medlemsantalet som det bästa måttet på våra medlemmars uppskattning. Sjunkande tal indikerar att vi inte lyckas med rekryteringen av nya (yngre) medlemmar.

De två senare målen är ett uttryck för vår ambition att förenkla föreningarnas verksamhet, för att de ska kunna lägga sina resurser på kärnverksamheten, nämligen att tillhandahålla ett attraktivt program. WordPress är världens populäraste verktyg för att skapa webbplatser. Det är enkelt att underhålla och uppdatera. Mina Aktiviteter erbjuder enkel hantering av medlemsregister, anmälningar, massutskick och betalningar med full transparens för föreningens förtroendevalda. Om alla föreningar väljer samma verktyg kan förbundet erbjuda stöd, utbildning och utveckling.

Vad gör vi för att nå målen?

Det är nu flera år sedan en ny förening startades. Under tiden har flera som Avesta, Karlstad, Norrköping och nu senast Ranrike lagt ner. Vi saknar en modell för att starta nya föreningar. Kanske kan vi få hjälp av Medborgarskolan. Var ska vi börja? Här behöver vi tips och råd av föreningarna och även praktisk hjälp. Kontakta någon i styrelsen!

Varför ökar vissa föreningar medlemsantalet medan andra tappar medlemmar? En arbetsgrupp ska ta sig an denna fråga och försöka ge handgripliga svar till hjälp för våra föreningar. Även här välkomnar vi tips och idéer.

Hittills använder tolv föreningar Mina Aktiviteter och åtta WordPress. För att nå ut till samtliga föreningar genomförs under våren digitala informationsmöten i varje region. Uppslutningen är stor, intresset likaså. Några föreningar har bett om separata informationsträffar för hela deras styrelser. Kontakta Leif Johansson om ni vill ha ytterligare information. Nästa steg under våren är en utbildning i WordPress.

Årsavgift till förbundet

En förening har uttryckt en önskan att förbundet avstår från årsavgiften 2021 med hänvisning till minskade kostnader. Det stämmer att kostnaderna för digitala styrelsemöten är väsentligt lägre än fysiska möten. Dessutom uppstod ju inga kostnader för den inställda årsstämman förra året. Styrelsen beslutade dock avslå denna begäran av följande skäl:

  1. Beslut om årsavgiftens storlek de kommande två åren fattades så sent som i september 2020 av årsstämman. Vi ser inget skäl till att nu frångå detta beslut.
  2. Många föreningars kommunala bidrag är beroende av medlemsskap och betald årsavgift till förbundet.
  3. Förbundets ekonomi är visserligen god, men avsevärda medel kommer att satsas på utbildning i hemsidesverktyget WordPress och det administrativa verktyget Mina Aktiviteter.
  4. Deltagande i årsstämman 2022 i Alingsås kommer att subventioneras i betydligt större utsträckning än normalt av förbundet, om den ekonomiska ställningen så medger.

Förbundsstämma varje år?

Frågan var uppe på stämman i Värnamo 2018 och styrelsens förslag fick avslag. Vi anser det dock vara olyckligt att hela styrelsen, som väljs på två år, kan bytas ut samtidigt. Därför förbereder vi ett förslag om en förenklad stämma vartannat år, då halva styrelsen väljs. Vi kommer att skicka ut en remiss med förslaget någon gång vid årsskiftet.

Regionsorganisation

Kungsbacka flyttas på egen begäran över till Region Syd.

FAS-golfen

Ingen förening har anmält sitt intresse för att arrangera FAS-golfen 2021. Om ingen förklarar sig villig planerar vi något slags golfutbyte i annat format. Mer om detta senare.

Reklammateriel

Block, pennor och namnskyltar etc finns att rekvirera på förbundets hemsida.

Nästa styrelsemöte

Äger rum 14-15 april

Enköping 24/2 2021

Åke Sundby, ordf

Kompletterade dokument

Årsmöte med poströstning

Det verkar inte vara någon vågad gissning att årsmötet 2021 inte kan genomföras fysiskt, åtminstone inte inom stadgeenlig tid. Vi har därför utarbetat ett förslag till poströstning innehållande kallelse och röstningsformulär (se nedan), som föreningarna kan anpassa till lokala förhållanden. En lämplig procedur är att meddela datum för stämman i god tid och uppmana medlemmarna att föreslå kandidater till styrelse och övriga befattningar samt att väcka övriga frågor. När sedan kallelsen görs inkluderas dessa förslag (om det kommer några) i kallelsen.

Vi tar gärna emot förslag till förbättringar/förenklingar och vill gärna höra hur det går.

Livet med Corona.

     

Det här året blev för oss, lite till mans,

ett ovanligt år som vi knappt trodde fanns.

Vi har tvättat händer med lätt elegans,

och sprit har vi använt, om vi haft till hands.

Men mest har vi lärt oss att hålla distans.

Helt plötsligt  har tillvaron tappat sin glans,

vi riskgruppsbenägna har inte en chans,

och ingen kan vädja till högre instans.

Nej, vi sitter hemma, försänkta i trans,

med uttrycklig order att hålla distans.

Vårt liv verkar färgat i gråsvart nyans,

fast stavpromenader kan tas (med dispens)

och korsord med viss telefonassistans,

med förbehåll bara  att hålla distans!

Det finns inga godkända resmål nånstans,

och glöm glada fester med samkväm och dans!

Nej, viktigast är ju att hålla distans.

Ett virus bekämpas med nolltolerans,

att visa respekt tillhör god konvenans.

Tegnell måste mötas med koncilians,

vi gör som han säger (med måtta och sans).

Vi vet, vad som gäller: att hålla distans!

Henrik Westling, Borås

Medlemsavgifter

Frågor angående föreningarnas medlemsavgifter 2021

Flera föreningar har hört av sig med frågor angående medlemsavgift i föreningarna 2021. Bakgrunden är att pandemin omöjliggjort att genomföra hela eller delar av planerat program under året, och eländet kommer att fortsätta åtminstone en del av kommande år. Några föreningar med god ekonomi vill då kompensera medlemmarna genom att inte ta ut någon avgift för 2021.

Låt oss fastslå vad som gäller enligt normalstadgarna. Medlemskap i Aktiva Seniorer förvärvas genom att betala medlemsavgiften. Avgiftens storlek för kommande år beslutas av årsstämman. Stadgarna säger däremot ingenting om att återbetala inbetald årsavgift. Det är med andra ord fullt möjligt att meddela betalande medlemmar 2020 att de får ett tillgodohavande att användas till att betala årsavgiften 2021. Nya medlemmar måste däremot betala årsavgiften.

Ett annat alternativ är att ge medlemmarna ett tillgodohavande att användas för deltagande i en aktivitet (eller flera) under kommande år, eller att subventionera aktiviteter där kostnaderna blir högre än planerat pga Corona. Ett exempel är att man tar två bussar i stället för en för att undvika trängsel, eller att man accepterar sena avbokningar med återbetalning vid sjukdomssymtom.

Många föreningar behåller avgiften för 2021 oförändrad 1) därför att kostnaderna som medlemsavgiften är avsedd att täcka till stor del kvarstår, eller 2) att man fortfarande kan genomföra vissa aktiviteter. Beslutar gör respektive förening.

Gruppolycksfallsförsäkringen täcks av föreningarnas avgift till förbundet och påverkas inte av medlemmarnas avgift till föreningen.

Från ordförande

Förbundsstyrelsen har hållit sitt första ordinarie möte

Den 7-8 oktober träffades förbundsstyrelsen för sitt första ordinarie möte hemma hos v ordf Ingegerd Hörsne på hennes vackra gård tre mil öster om Visby.

Mötet behandlade förbundsstyrelsens huvudsakliga arbetsuppgifter fram till årsstämman 2022. De skiljer sig naturligtvis väsentligt från en föreningsstyrelses, då den egentliga verksamheten ju sker ute i föreningarna. Vi ser som förbundsstyrelsens viktigaste uppgift att underlätta för föreningarna att bedriva verksamheten genom att erbjuda verktyg för medlemsregister, anmälningar, betalningar, massutskick, bokföring och hemsida samt att förmedla aktivitetstips på förbundets hemsida. Den informations- och utbildningsinsats för verktygen ovan som påbörjades för ett antal föreningar i början av året i Hallsberg, men som avbröts av Corona, kommer nu att återupptas för övriga föreningar under första halvåret nästa år enligt ett körschema som ännu ej är fastlagt. Utöver dessa utbildningsinsatser har vi även för avsikt att inventera lämpliga utbildningspaket för nyckelfunktionärer i föreningarna och genomföra sådana utbildningar.

Vi konstaterade att medlemsutvecklingen har stagnerat och antalet föreningar har minskat under senare år. Några föreningar har upphört och det är flera år sedan vi kunde välkomna en ny förening (Ranrike). Det är visserligen inget självändamål att nå en viss storlek, men vi tror att vår verksamhetsidé förtjänar att omfatta både fler medlemmar och föreningar än de 20800 respektive 46 som vi är idag.

Vi behandlade frågan om vi kan sätta mätbara mål för förbundsstyrelsen. Avsikten är att kunna styra vårt arbete mot klart definierade mål och kunna följa upp måluppfyllelsen. Vid nästa styrelsemöte i december kommer vi att besluta om de exakta målen.

Hemsidan har fått ett delvis nytt utseende och ändrad struktur. Arbetet med detta fortsätter. Vi enades om att den är en informationskanal från förbundsstyrelsen till föreningarnas funktionärer. Medlemmarna hänvisas i första hand till föreningarnas hemsidor. Bidrag från föreningarna är naturligtvis fortfarande välkomna, men styrelsen kommer att fokusera på att lämna relevant information till hjälp för föreningarna. För att hålla hemsidan uppdaterad och aktuell kommer äldre material att rensas.

Regionala samråd kommer inte att genomföras i höst pga pandemin. Däremot planerar vi preliminärt en riksomfattande ordförandekonferens den 14-15 april nästa år.

Av styrelsens sex ledamöter är fem nya. Det är önskvärt med mer kontinuitet i styrelsearbetet. Därför kommer styrelsen att titta på möjligheten att ha en stämma varje år, där stämman udda år är förenklad och gäller val av halva styrelsen för två år. På detta sätt byts inte mer än halva styrelsen ut samtidigt. Om detta blir styrelsens förslag krävs stadgeändring och läggs som proposition 2022.

Det är min avsikt att efter varje styrelsemöte publicera ett kort referat på hemsidan.

Enköping 2020-10-20

Åke Sundby, ordf

Regionala samrådsmöten

Regionala samrådsmöten ska enligt förbundets stadgar genomföras varje höst. Avsikten med dessa är att ge förbundsstyrelsen möjlighet att informera föreningarna men även att få återkoppling och möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan föreningarna. Pandemin sätter som så ofta nu en käpp i hjulet. Samråden kommer därför ej att genomföras i höst. Ett ytterligare skäl är att den försenade förbundsstämman har lämnat allt för kort tid till den nya styrelsen att formulera en ”programförklaring” att kommunicera.

Tack till avgående styrelse

Nye ordföranden har ordet

Det blev ingen ”normal” årsstämma i år. Vi sköt på den en gång men det hjälpte inte. Jag tror vi är många som saknade möjligheten att träffas och utbyta tankar och erfarenheter. Nu fick istället en ”brevstämma” ersätta den ordinarie, som var tänkt att åter igen ledas suveränt av Anders Krafft.

Brevstämman resulterade i att styrelsen under kommande två år består av sex personer. Dessa presenteras på annan plats på hemsidan. Undertecknad valdes alltså till ordförande, och jag vill härmed uttrycka mitt tack för förtroendet och min glädje över att få ta mig an uppgiften. En programförklaring kommer att följa när jag har haft möjlighet att träffa hela styrelsen. Klart står emellertid att vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen att underlätta föreningarnas arbete med det administrativa verktyget Mina Aktiviteter.

Det är ju en kär plikt för den tillträdande ordföranden att avtacka den gamla styrelsen med blommor och hyllningsord. Detta låter sig ju nu inte göras på vanligt sätt utan får ersättas av det skrivna ordet.

Jag vill börja med att tacka Christina Edvertz, som på ett engagerat och inspirerande sätt lett styrelsens arbete under tidvis besvärliga omständigheter. Kort efter valet av ny styrelse avled kassören Ingvor Lindström vilket krävde omedelbara åtgärder. Birgitta Swensson tog på sig den ovana uppgiften som ny kassör. Som back-up till henne adjungerades Inger Elfström och tidigare förbundsrevisorn Leif Johansson. När webmastern Kaj Svartström beslutade sig för att avgå engagerades en extern kraft för stöd till föreningarna med hemsidorna. Innan mandatperioden var till ända valde även Bo Andersson att avgå. Alla dessa jobsposter hanterades perfekt av Christina.

Jag vill förutom ovan nämnda personer tacka sekreteraren Rolf Bååth och Yvonn Öjerhult för ett angenämt samarbete. Rolf förtjänar att särskilt uppmärksammas för sitt mångåriga värv som sekreterare, som han utfört på ett utomordentligt samvetsgrant sätt.

Åke Sundby

Nya förbundsstyrelsen

Ny förbundsstyrelse nu vald

Vid den skriftliga ”stämman” bifölls valberedningens förslag till ny styrelse med sex ledamöter. Nästan hela styrelsen är ny. Endast en ledamot kvarstår. Ett konstituerande möte hölls söndagen den 20 september och därmed har alltså den nya styrelsen tillträtt.

Här följer en kort presentation av styrelseledamöterna.

Ny ordförande är den tidigare vice ordföranden Åke Sundby, Enköping. Han är civilekonom och har arbetat nästan hela sitt yrkesliv inom Sandvik och Atlas Copco. Vad Åke inte vet om sågtänder är inte värt att veta. Gick med i Aktiva Seniorer 2014 och har varit ordförande i Enköping sedan 2016. Är övertygad om att det administrativa verktyget Mina Aktiviteter kan underlätta för de flesta föreningar att förenkla hantering av anmälningar, medlemsregister, ekonomi och massutskick. På fritiden spelar han golf, padel och bridge och provar vin.

Uppgiften som förbundssekreterare tas över av Lilian Nilsson, Skövde. Hon har en bakgrund som sekreterare, utbildare, projektledare och avdelningschef bl a inom Ica. Medlem sedan 2014. Efter att ha varit vice ordförande är hon nu ordförande i Skövde sedan 2019. Fritidsförfattare, trädgårdsnörd, kultur och böcker. Deltar gärna i föreningens aktiviteter. Intresserad av kundrelationer och utvecklingsfrågor i alla former.

Håkan Olsson, Sundsvall är ny kassör. Har jobbat med redovisning i hela sitt yrkesliv, sedan 1973 som redovisningskonsult. Medlem i Aktiva sedan 2016 och i föreningsstyrelsen sedan förra året. Har en mängd förtroendeuppdrag i bla OddFellow och kyrkofullmäktige. Är också kassör i en vägsamfällighet. På fritiden är det natur och friluftsliv som drar.

Leif Johansson, Örebro, har under en tid varit adjungerad till förbundsstyrelsen. Som ordinarie ledamot tar han nu hand om IT-frågor med ansvar för hemsidan och utbildning. Mina Aktiviteter ligger även Leif varmt om hjärtat. Civilt har han arbetat många år som IT-konsult. Medlem i Örebroföreningen sedan 2013. Numera IT-ansvarig och kassör i föreningen. En föreningsmänniska ut i fingerspetsarna med uppdrag för föreningar i Örebro med omnejd. Tar gärna en golfrunda när tiden medger.

Bror-Erik Lundin, Uppsala, blir ledamot utan egen portfölj, som det hette förr. Arbetade som bankman i över 40 år. Medlem sedan 2006. Var ordförande två år för 10 år sedan. Nu projektledare för införandet av Mina Aktiviteter i Uppsala. Av erfarenhet vet vi att det är klokt att ha en back-up till olika poster inom styrelsen. På det viset är man väl rustad med Bror-Erik som styrelsemedlem.

Kontaktuppgifter till styrelsen och uppgifter om övriga funktionärer finns under fliken Förbundet/Styrelse och funktionärer på hemsidan.