Hem

Förbundet Aktiva Seniorer (FAS) är en ideell organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. Förbundet är riksomfattande och bygger på lokala föreningar. För närvarande finns det omkring 50 föreningar med tillsammans över 20 000 medlemmar. Vi bygger vår verksamhet på medlemmarnas kunskap och engagemang. Vi är religiöst, partipolitiskt och pensionärsfackligt obundna.

Från ordförande

Förbundsstyrelsen har hållit sitt första ordinarie möte

Den 7-8 oktober träffades förbundsstyrelsen för sitt första ordinarie möte hemma hos v ordf Ingegerd Hörsne på hennes vackra gård tre mil öster om Visby.

Mötet behandlade förbundsstyrelsens huvudsakliga arbetsuppgifter fram till årsstämman 2022. De skiljer sig naturligtvis väsentligt från en föreningsstyrelses, då den egentliga verksamheten ju sker ute i föreningarna. Vi ser som förbundsstyrelsens viktigaste uppgift att underlätta för föreningarna att bedriva verksamheten genom att erbjuda verktyg för medlemsregister, anmälningar, betalningar, massutskick, bokföring och hemsida samt att förmedla aktivitetstips på förbundets hemsida. Den informations- och utbildningsinsats för verktygen ovan som påbörjades för ett antal föreningar i början av året i Hallsberg, men som avbröts av Corona, kommer nu att återupptas för övriga föreningar under första halvåret nästa år enligt ett körschema som ännu ej är fastlagt. Utöver dessa utbildningsinsatser har vi även för avsikt att inventera lämpliga utbildningspaket för nyckelfunktionärer i föreningarna och genomföra sådana utbildningar.

Vi konstaterade att medlemsutvecklingen har stagnerat och antalet föreningar har minskat under senare år. Några föreningar har upphört och det är flera år sedan vi kunde välkomna en ny förening (Ranrike). Det är visserligen inget självändamål att nå en viss storlek, men vi tror att vår verksamhetsidé förtjänar att omfatta både fler medlemmar och föreningar än de 20800 respektive 46 som vi är idag.

Vi behandlade frågan om vi kan sätta mätbara mål för förbundsstyrelsen. Avsikten är att kunna styra vårt arbete mot klart definierade mål och kunna följa upp måluppfyllelsen. Vid nästa styrelsemöte i december kommer vi att besluta om de exakta målen.

Hemsidan har fått ett delvis nytt utseende och ändrad struktur. Arbetet med detta fortsätter. Vi enades om att den är en informationskanal från förbundsstyrelsen till föreningarnas funktionärer. Medlemmarna hänvisas i första hand till föreningarnas hemsidor. Bidrag från föreningarna är naturligtvis fortfarande välkomna, men styrelsen kommer att fokusera på att lämna relevant information till hjälp för föreningarna. För att hålla hemsidan uppdaterad och aktuell kommer äldre material att rensas.

Regionala samråd kommer inte att genomföras i höst pga pandemin. Däremot planerar vi preliminärt en riksomfattande ordförandekonferens den 14-15 april nästa år.

Av styrelsens sex ledamöter är fem nya. Det är önskvärt med mer kontinuitet i styrelsearbetet. Därför kommer styrelsen att titta på möjligheten att ha en stämma varje år, där stämman udda år är förenklad och gäller val av halva styrelsen för två år. På detta sätt byts inte mer än halva styrelsen ut samtidigt. Om detta blir styrelsens förslag krävs stadgeändring och läggs som proposition 2022.

Det är min avsikt att efter varje styrelsemöte publicera ett kort referat på hemsidan.

Enköping 2020-10-20

Åke Sundby, ordf

Regionala samrådsmöten

Regionala samrådsmöten ska enligt förbundets stadgar genomföras varje höst. Avsikten med dessa är att ge förbundsstyrelsen möjlighet att informera föreningarna men även att få återkoppling och möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan föreningarna. Pandemin sätter som så ofta nu en käpp i hjulet. Samråden kommer därför ej att genomföras i höst. Ett ytterligare skäl är att den försenade förbundsstämman har lämnat allt för kort tid till den nya styrelsen att formulera en ”programförklaring” att kommunicera.

Nya förbundsstyrelsen

Ny förbundsstyrelse nu vald

Vid den skriftliga ”stämman” bifölls valberedningens förslag till ny styrelse med sex ledamöter. Nästan hela styrelsen är ny. Endast en ledamot kvarstår. Ett konstituerande möte hölls söndagen den 20 september och därmed har alltså den nya styrelsen tillträtt.

Här följer en kort presentation av styrelseledamöterna.

Ny ordförande är den tidigare vice ordföranden Åke Sundby, Enköping. Han är civilekonom och har arbetat nästan hela sitt yrkesliv inom Sandvik och Atlas Copco. Vad Åke inte vet om sågtänder är inte värt att veta. Gick med i Aktiva Seniorer 2014 och har varit ordförande i Enköping sedan 2016. Är övertygad om att det administrativa verktyget Mina Aktiviteter kan underlätta för de flesta föreningar att förenkla hantering av anmälningar, medlemsregister, ekonomi och massutskick. På fritiden spelar han golf, padel och bridge och provar vin.

Ingegerd Hörsne, Gotland, är ny vice ordförande. Hon är leg. sjuksköterska med spec.utbildning som distriktsköterska samt i psykiatri och akupunkturbehandling. Sedan 24 år egenföretagare med mottagning och hälsohus, där hon tar emot pat. med utmattningssyndrom. Medlem sedan 2008, v. ordf samt programmakare i Gotlands norra föreningen Ingegerd har varit kommunpolitiker på Gotland och var då också representant för Gotland i Stockholms universitets styrelse, samt förtroendevald i Trygg Hansa och SE banken där hon var ordf. i Kalmarregionen. Intresset är stort för husrenovering och natur.

Uppgiften som förbundssekreterare tas över av Lilian Nilsson, Skövde. Hon har en bakgrund som sekreterare, utbildare, projektledare och avdelningschef bl a inom Ica. Medlem sedan 2014. Efter att ha varit vice ordförande är hon nu ordförande i Skövde sedan 2019. Fritidsförfattare, trädgårdsnörd, kultur och böcker. Deltar gärna i föreningens aktiviteter. Intresserad av kundrelationer och utvecklingsfrågor i alla former.

Håkan Olsson, Sundsvall är ny kassör. Har jobbat med redovisning i hela sitt yrkesliv, sedan 1973 som redovisningskonsult. Medlem i Aktiva sedan 2016 och i föreningsstyrelsen sedan förra året. Har en mängd förtroendeuppdrag i bla OddFellow och kyrkofullmäktige. Är också kassör i en vägsamfällighet. På fritiden är det natur och friluftsliv som drar.

Leif Johansson, Örebro, har under en tid varit adjungerad till förbundsstyrelsen. Som ordinarie ledamot tar han nu hand om IT-frågor med ansvar för hemsidan och utbildning. Mina Aktiviteter ligger även Leif varmt om hjärtat. Civilt har han arbetat många år som IT-konsult. Medlem i Örebroföreningen sedan 2013. Numera IT-ansvarig och kassör i föreningen. En föreningsmänniska ut i fingerspetsarna med uppdrag för föreningar i Örebro med omnejd. Tar gärna en golfrunda när tiden medger.

Bror-Erik Lundin, Uppsala, blir ledamot utan egen portfölj, som det hette förr. Arbetade som bankman i över 40 år. Medlem sedan 2006. Var ordförande två år för 10 år sedan. Nu projektledare för införandet av Mina Aktiviteter i Uppsala. Av erfarenhet vet vi att det är klokt att ha en back-up till olika poster inom styrelsen. På det viset är man väl rustad med Bror-Erik som styrelsemedlem.

Kontaktuppgifter till styrelsen och uppgifter om övriga funktionärer finns under fliken Förbundet/Styrelse och funktionärer på hemsidan.