Hem   »   Anteckningar från Samråd Älvsborg/Skaraborg i Mariestad 24 september 2014

Anteckningar från Samråd Älvsborg/Skaraborg i Mariestad 24 september 2014

Anteckningar från Samråd Älvsborg/Skaraborg i Mariestad 24 september 2014

Närvarande:

Borås – Lotta Löfgren-Hjelm, Birgit Nilsson
Grästorp – Bengt-Erik Persson, Jan Ljunge
Mariestad – Gunnel Ekfeldt, Ingegerd Dagobert, Birgitta Berggren
Skövde – Birgitta Swensson, Ansten Elgåsen
Trollhättan – Bengt-Göran Bengtsson, Thor Svensson
Från Förbundsstyrelsen – Lillemor Fridlundh, Rolf Bååth

1. Mötet öppnades av dagens ordförande, Rolf Bååth från Förbundsstyrelsen som hälsade alla hjärtligt välkomna.

2. Lillemor Fridlundh, Förbundsstyrelsen utsågs att föra dagens anteckningar.

3. Deltagande föreningar presenterade sig kort.

  • Borås berättade att föreningen flyttat in i nya lokaler. Det är en kommungemensam satsning som Borås kommun gjort där alla seniorföreningar i staden samlas under samma tak. I lokalerna som kommer att stå helt färdiga 1 mars nästa år, kommer att finnas olika service- och omsorgsfunktioner samt lokaler för olika verksamheter. Föreningen har ett fortsatt gott samarbete med Vuxenskolan.
  • Grästorp berättade att man fortsätter cirkelverksamheten med att läsa om ett landskap och sedan åka dit och göra studiebesök på intressanta platser. Dessa resor är mycket populära och inte så dyra eftersom man kan bo billigt på någon folkhögskola under sommaren då eleverna slutat terminen. Man berättade även att man har funderingar på en hemsida. Den tilltänkta webbmastern kommer att ta kontakt med förbundets webbmaster Kaj Svartström.
  • Mariestad berättade att man firar 10-årsjubiléum 8 oktober! Verksamheten flyter på med diverse aktiviteter såsom vinprovning, chi gong, gympa m m. Man har 15% rabatt på Medborgarskolans kurser.
  • Skövde berättade att Medborgarskolan flyttat till nya lokaler i anslutning till Högskolan i Skövde och att föreningen får disponera lokaler för kurser, cirklar etc. gratis. Man har inte ansökt om några kommunala bidrag. Månadsmötena är mycket välbesökta och där presenteras aktiviteter, cirklar, resor samt har man även någon form av föreläsning, underhållning etc.
  • Trollhättan firar 25-årsjubiléum 20 juni 2016! Föreningen önskar att samrådsmötet 2016 ska förläggas till Trollhättan. Föreningen hyr lokaler av Medborgarskolan och har omfattande verksamhet. Föreningen får bidrag från kommunen som i stort täcker hyreskostnaden för lokalerna – resterande tas in som avgift för cirklar etc.

 4. Frågor från Förbundet:

 a) Samrådsfrågor.

Inga önskemål om ändrad samrådsindelning framfördes.

Samrådens främsta uppgift ansågs vara att man träffas och kan byta erfarenheter, få nya idéer och bli inspirerad. Allmänt informationsutbyte om hur man hanterar olika frågor i föreningarna, resor, försäkringar m m. ansågs även viktigt.

Alla var överens om att samrådet bör hållas varje år.

I relation förening – förbund ansåg man att det var viktigt med information från förbundet om t ex nya regler, lagar etc. gällande t ex studieförbunden. Man var också intresserad av att får veta hur läget var beträffande bildande/nedläggning av föreningar. Ordf. läste ur senaste protokollet från Förbundsstyrelsens möte ”Diskuterades föreningar med svårigheter att fortsätta arbetet i styrelse och förening. Så t ex är Karlstad och Helsingborg vilande, Norrköping har bekymmer, Östersund m fl. föreningar har lagt ner verksamheten helt etc. Vad behöver göras? Förbundet upplever att svårigheterna tillkännages alldeles för sent för att hjälp skall kunna rädda föreningarnas överlevnad. Vid samrådsmötena bör man uppmana till att begära hjälp från förbundet så snart man märker att man inte klarar situationen.”

Viktigt alltså att förening som har problem tidigt informerar förbundsstyrelsen.

Ordf. informerade om att Förbundsstyrelsen beslutat säga upp tidigare avtal om speciella förmåner för Gotland. Samma regler ska gälla för alla föreningar och begäran om särskilt stöd får lämnas in i varje särskilt fall.

Frågan om att Aktiva seniorer är medlemsorganisation i Medborgarskolan togs upp. Värdet av medlemskapet ifrågasattes av samrådet. Samrådet ansåg att frågan bör utreds vidare av förbundsstyrelsen och för- och nackdelar redovisas för föreningarna. Föreningarna får sedan ta ställning till om frågan ska tas upp vid förbundsstämman 2016.

b) Aktuella frågor

Förbundet önskar få feed-back på sin nya hemsida från föreningarnas webmasters men också från föreningarna i övrigt.

Vid förbundsstyrelsens senaste möte beslöts att förbundets hemsida inte skulle anslutas till Facebook, Twitter eller någon annan social media sida. Trots detta finns symbolerna på hemsidan. Flera föreningar uttryckte oro över detta.

Valberedningens roll diskuterades livligt. Någon förening tillämpade ”rullande” valberedning – d v s en avgår och någon ny väljs in varje år. Till slut enades man om att det är årsstämman som väljer valberedning men att styrelsen i god tid före stämman bör engagera sig i vilka som skall föreslås ingå i valberedningen.

Föreningarnas hemsidor diskuterades och ordf. informerade om att förbundets webbmaster, Kaj Svartström, gärna hjälper till om någon förening behöver hjälp med sin hemsida. Önskvärt är att alla föreningar har en egen hemsida. Förbundet står för kostnaderna för webbhotellet när föreningarna har sin hemsida som subdomän på förbundets webbhotell. Styrelsen har diskuterat möjligheterna att anordna en kurs för uppläggning och underhåll av hemsida och återkommer med information i ärendet.

I samrådsområdet Älvsborg/Skaraborg är det bara Falköping och Grästorp som inte har egen hemsida. Grästorp är på gång med en hemsida och kommer att kontakta Förbundets webbmaster.

Ordf. efterhörde eventuellt behov av kurs för styrelseledamöter i föreningarna. Mötet menade att det finns mycket bra litteratur att tillgå både vad avser styrelsens ansvar, hur styrelsearbetet skall gå till samt juridiskt ansvar. Mötet önskar att förbundsstyrelsen kollar upp detta och tipsar föreningarna. Förslag kom att man i samband med t ex ordförandekonferenserna anordnar tematräff för ordförande/sekreterare/kassör.

 5. Frågor från föreningarna

En idébank där man kan hämta förslag på bra föredragshållare eller annan underhållning efterfrågades. Man enades om att den förening som haft någon bra föredragshållare e. dyl. mailar ut information till övriga föreningar i samrådet.

 6. Övrigt

Ordf. delade ut nya reseräkningsblanketten att sända in till Förbundets kassör (observera att endast bankgiro ska används).

Endast resultat- och balansräkning samt uppgift om medlemsantalet behöver sändas in till Förbundets kassör vid årsskiftet.

Alla seniorföreningar har nu samma rabatt på SJ. För att få rabatten på 10 % krävs att man har SJ PRIO-kort samt ID-kort. Koden är SENIOR10.

Aktiva seniorers golftävling kommer att spelas i Enköping 26-27 maj 2015.

Ordförandekonferenser kommer att hållas i april 2015.

 7. Nästa samråd hålls 23 september 2015 i Borås.

 8. Ordföranden avslutade mötet och tackade för en trevlig och givande dag.

Vid pennan

Lillemor Fridlundh
Ledamot Förbundsstyrelsen

E-postadresser till föreningarna i samråd Älvsborg/Skaraborg

Alingsås

Ordf Berith Gullskog berith.gullskog@spray.se

Sekreterare Lars Andersson larsgutafgote@gmail.com

Kassör Jan-Erik Andreasson litje@telia.com

Borås

Ordförande Lotta Löfgren-Hjelm lotta_lofgren_hjelm@hotmail.com

Sekreterare Rolf Bååth rolf.baath@telia.com

Kassör Lena Svensson lenamsvensson@hotmail.com

Falköping

Ordförande Jörgen Rupert jorgen.rupert@swipnet.se

Sekreterare Greta Breding breding.greta@telia.com

Kassör Barbro Brostrand-Lovén 0515-14497

Grästorp

Ordförande Claes-Göran Svensson claes-goran.svensson@telia.com

Sekreterare Kerstin Svensson kvmsvensson@hotmail.com

Kassör Maud Larsson monia.p@telia.com

Mariestad

Ordförande Gunnel Ekfeldt 0501-190 07

Sekreterare Berit Niklasson Ling beritling@hotmail.com

Kassör Ingegerd Dagobert ingegerd.dagobert@telia.com

Skövde

Ordförande Birgitta Swenson birges@telia.com

Sekreterare Britt-Marie Nordsten skovdeAS@gmail.com

Kassör Ingrid Björk bjork.huseby@telia.com

Trollhättan

Ordförande Bengt-Göran Bengtsson bg.bengtsson@gmail.com

Sekreterare Ing-Britt Widing ingbrittwiding@gmail.com

Kassör Margareta Larsson labema@telia.com

Vänersborg

Ordförande Bengt Holm bengt.holm@comhem.se

Sekreterare Ingela Burwall ingela.burwall@telia.com

Kassör Bo Modéer hjalmar.27@telia.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *