Hem   »   Anteckningar från Samråd Sydost i Gislaved 15 oktober 2014

Anteckningar från Samråd Sydost i Gislaved 15 oktober 2014

Anteckningar från Samråd Sydost i Gislaved 15 oktober 2014

Närvarande:

Gislaved – Lena Bjerde, Monika Blixberg, Lars Blixberg, Mona Gemfors, Gunvor Johansson, Rolf Svensson, Bernt Turesson

Jönköping – Gerd Askild, Ingvor Jutnäs, Berit Lago

Kalmar – Ulla-Maj Ekström, Jan Eriksson

Karlskrona – Asta Andersson, Lars Haller, Roland Hansson, Sten-Göran Johansson

Värnamo – Mai-Britt Danielsson, Börje Fransson, Inger Toreld

Växjö – Anja Hytönen Hugosson, Ewa Johansson, Gunnar Svensson

Från Förbundsstyrelsen – Rolf Bååth, Lillemor Fridlundh

1. Gislaveds ordförande Bernt Turesson hälsade alla välkomna och efter en kort beskrivning av Gislaveds kommun lämnade han över ordet till Karl-Gunnar Jonsson från Industrimuseet, dagens möteslokal. Jonsson informerade om hur industrin format Gislaved och visade sedan tre filmer om olika industriprodukter i en förgången tid.

2. Förhandlingarna öppnades av dagens ordförande, Lillemor Fridlundh, som också hälsade alla hjärtligt välkomna.

3. Rolf Bååth utsågs att föra dagens anteckningar.

4. Deltagande föreningar presenterade sig

  • Gislaved hänvisade till höstens program, som delades ut till mötesdeltagarna. Man framhöll resorna till Huskvarna-Gränna och till Riga.
  • Jönköping har 460 medlemmar, och i styrelsen ingår enbart kvinnor. Aktiviteterna är mycket blandade med resor, promenader och möten. Två gånger per år får medlemmarna brev om verksamheten.
  • Kalmar har 212 medlemmar och växer långsamt men stabilt. Konkurrensen är stor frå senioruniversitetet och pensionärsföreningar. Man satsar på resor bla till norra Tyskland och på föreläsningar.
  • Karlskrona har 840 medlemmar och växer stadigt. Man har resor, bl a till Gotland och till teater i Malmö, vinprovning och medlemsmöten. Man marknadsför också teaterföreställningar på hemorten. Föreningen har inga egna lokaler. Medborgarskolan har ingen verksamhet för närvarande, men dess lokaler kan disponeras för föreningens cirklar.
  • Värnamo har funnits under sju år men har redan 700 medlemmar. Medlemmarna får information om verksamheten två gånger om året. Man arrangerar teaterresor till Malmö och Göteborg men även längre resor som till S:t Petersburg. Anmälan till aktiviteter sker digitalt till ca 90 %. Föreningen har datakurser och även kurser om smartphone och surfplattor. 2013 hade man 3000 anmälningar till aktiviteterna.
  • Växjö har funnits sedan 2001 och har 314 medlemmar. Man har haft bra lokaler och har satsat på föreläsningar och studiecirklar. En endagarsresa arrangeras varje år.

5. Frågor från förbundet

a) Samrådsfrågor

Inga önskemål om byte av samrådsregion framfördes.

Samrådens främsta uppgift ansågs vara att ge tillfälle till idé- och erfarenhetsutbyte.

Samråden bör hållas varje år och mötesorten bör ligga så centralt som möjligt inom regionen.

Det bör vara mer samarbete mellan förbundet och föreningarna, och förbundet bör satsa på utbildning inom t ex hemsidor och digital anmälan. Fler föreningar behövs. Begreppet pensionärsförening diskuterades och det ansågs bl a lämpligare att kalla sig för kulturförening.

Samarbetet med Medborgarskolan ser olika ut på det lokala planet, men mötet ansåg att förbundet bör kvarstå som medlemsorganisation inom Medborgarskolan.

b) Aktuella frågor

Förbundets hemsida diskuterades och den fick gott betyg, men mötet reagerade mot att endast vissa styrelseledamöter har behörighet till Föreningsservice. Man ansåg att behörigheten bör utökas till hela styrelsen. Några föreningsrepresentanter hade inte fått sin behörighet och uppmanades att kontakta förbundets webbmaster.

Valberedningen ansågs ha en viktig roll, och dess ledamöter bör ha ett gott samarbete med föreningens styrelse. Det är ganska vanligt att avgående styrelseledamöter tar plats i valberedningen.

Beträffande föreningarnas hemsidor framhöll man att webbmastern gör ett ensamjobb och att han bör ingå i styrelsen.

Mötet ansåg att styrelseledamöternas kompetens avgör om särskild utbildning behövs.

Däremot efterlyste man någon form av PM om olika arbetsuppgifter.

6. Frågor från föreningarna

Växjö hade ställt en fråga om anslutning till Smart senior. Enskild medlem kan ansluta sig men även förening. Vid föreningsanslutning skall medlemsregistret ställas till Smart Seniors förfogande för tryckning och utskick av medlemskort. Avgiften uppgavs till 100 kr.
Ordförande lovade att forska vidare i ärendet och också ta upp det på nästa möte i förbundsstyrelsen.

Den aktuella SJ-rabatten togs upp. Den är på 10 % och det krävs att man har PRIO-kort. Koden är SENIOR10.

Funktionärsförmåner diskuterades, och de varierar inom regionen från allt gratis till ingen rabatt alls.

Även de kommunala bidragen varierar. Karlskrona har t ex haft 20 000 ett år, men 8 000 det följande året.

Det fastslogs att stadgarnas uppgift om att årsmöteshandlingar skall vara tillgängliga två veckor före årsmötet inte hindrar att verksamhetsberättelsen läggs ut på föreningens hemsida.

Ordföranden informerade om att föreningarnas rapportering till förbundet förenklats

genom att verksamhetsberättelsen inte behöver skickas in.

Ordföranden påminde om golf i Enköping 26 – 27 maj 2015.

7. Nästa samråd äger rum i Växjö den 14 oktober 2015.

8. Ordföranden avslutade mötet och tackade för en trevlig och givande dag.

Vid pennan och datorn

Rolf Bååth

Förbundsstyrelsen

{gallery}samrad/sydost2014{/gallery}

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *