Hem   »   Föreningen Aktiva Seniorer Mälardalens samrådsmöte i Enköping onsdagen den 23 oktober 2013

Föreningen Aktiva Seniorer Mälardalens samrådsmöte i Enköping onsdagen den 23 oktober 2013

Minnesanteckningar vid Förenigen Aktiva Seniorer Mälardalens samrådsmöte i Enköping onsdagen den 23 oktober 2013.

Deltagare

Från förbundet: Förbundsordförande Inga-Marie Noréen
Från Förbundets valberedning: Bengt Karlsson
Arboga         Ulf Rydin, P O Söderkvist
Gävle           Lars Edling, Gerd Degerstedt
Köping         Bengt Rosberg, Gull-Maj Sandberg
Nyköping      Christina Söderman, Joachim Lorenzen
Sala             Anna-Lena Hellblom, Eva Mälström
Stockholm    Kerstin Strand, Divert Fredler
Strängnäs    Börje Larsson, Solweig Westber
S: Roslagen Torbjörn Huss
Uppsala       Ulla Englund o Ulf Holmqvist
Västerås      Kjell Swärd, Eva Johansson
Enköping     Lars Wallander, Gun-Britt Westerlund, Carla Toll-Magnsjö

Frånvarande Avesta och Östhammar.

Dagens värd Lars Wallander hälsade alla varmt välkomna till Enköping samt berättade lite om stadens historia.

Frågor som föreningarna önskade ta upp.
Medlemskort, SJ rabatter, förbetalda årsavgifter, grupputskick.

Medlemskort
De föreningar som vill använda sig av medlemskort skall vara noga med att det är utfört på rätt sätt vilket betyder att biet står till hö om ordet Aktiva. Det bör stå Medlemskort för ……. därunder Aktiva Seniorer + orten samt årtal.

Vår logo är registrerad på PrV och den kommer att finnas på hemsidan så att alla kan se det korrekta utförandet. Det är viktigt att vårda vårt varumärke.

SJ rabatt: Använd kampanjkod FAS10 när du bokar på nätet eller på annat sätt. Rabatten är nu 10%. SJ utvärderar kampanjen med 50 % som varit tidigare under en period. Förslag från dagens möte att ta upp en förhandling med SJ.

Förbetalda årsavgifter: De avgifter som betalas in före årsskiftet förs över till kommande år, och endast en förbundsavgift betalas alltså. Men man är medlem i föreningen fr.o.m. inbetalningsdagen.

Gruppmail: Börje Larsson berättade om bokföringsprogrammet VISMA där man har medlemsregistret och han beskrev även hur man får till olika grupper för olika utskick. Programmet kostar ca 1200-1500 kr och sen tillkommer en summa varje år för abonnemanget. Det är ett program som är mycket användbart, i Strängnäs kör man det hela året och vi får en utvärdering så småningom. Börje står gärna till tjänst och svarar på frågor och beskriver hur man kan använda programmet på ett enkelt och bra sätt.

Övriga frågor
Förbundsstämma och Golftävling
Förbundsstämman äger rum 16-17 maj 2014 i Karlskrona och i samband med det kommer årets golftävling att gå av stapeln. En golfkommitté är bildad som har till uppgift att planera långsiktigt samt ta fram regler för vandringspriset.

Antal föreningar
Just nu finns 53 Aktiva Seniorer- föreningar och vi är ca.20 000 medlemmar.
När det gäller föreningsarbetet pekades på några viktiga saker:

  • Viktigt att ha en valberedning med framförhållning.
  • Alla i styrelsen bör ha sina speciella uppgifter.
  • I de mindre föreningarna gör styrelsen allt. I de större finns det arbetsgrupper med ledare för olika aktiviteter. De stora och de minsta föreningarna ökar mest.
  • Västerås är störst med 1.636 medlemmar och har just haft 20-årsjubileum. Kjell Swärd´ s råd – ”Titta på SPF o PRO och gör inte som dom”
  • Förbundsordföranden informerade om vad förlustgarantin innebär.
  • 60kr är en vanlig avgift vid månadsmötena.
  • Man diskuterade olika ”kända” föredragshållare och kanske man kan gå samman och göra ett stort arrangemang som gynnar båda föreningarna. Bra att ha utbyte med näraliggande FAS föreningar.
  • Skicka ut programhäftet till de övriga föreningarna i samband med föreningens utskick, annars gå in och läs på hemsidorna!
  • Facebook: Förslag uppkom att förbundet Aktiva Seniorer kanske borde vara med på Facebook!

Bengt Carlsson:
Informerade om att det finns 4 vakanser till förbundsstyrelsen.

Berättade lite om bakgrunden till bildandet av Aktiva Seniorer och de mål som satts upp, infriats eller inte lyckats infria. Ett mål har varit att starta 3-4 nya föreningar per år. Detta har under de senaste mandatperioderna inte lyckats. För att åter komma igång med detta behövs några eldsjälar som hjälper till.

Bengt Karlsson redogjorde för tanken att till stämman lämna in en motion om längsta mandat tid som ordförande. Detta för att förhindra att ”plötsligt” tröttnar alla samtidigt. Antalet år kan man diskutera.

Förslaget mottogs väl och man såg gärna att t ex Uppsalaföreningen står för motionen.

Även ett förslag om att sittande valberedning bör föreslå ny sådan vid stämman, fick gärna ingå i motionen.

Inga-Marie Noréen tackade Lars och hans medarbetare för ett väl genomfört samråd, givande diskussioner och inte minst god mat.

Nästa Samrådsmöte blir i Köping den 22 oktober 2013.

Lars Wallander                       Carla Toll-Magnsjö

Ordf. FAS Enköping               Sekr. FAS Enköping

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *