Hem   »   Minnesanteckningar från Samråd Bergslagen och Östergötland 2014-10-28 i Örebro

Minnesanteckningar från Samråd Bergslagen och Östergötland 2014-10-28 i Örebro

Samråd – Bergslagen och Östergötland

Tid Tisdagen den 28 oktober 2014, kl 10.00-13.00

Plats Sal 306, Medborgarskolan Örebro

Närvarande

Bo Nellmer, Mjölby

Sten Josefsson, Mjölby

Renee Sundqvist, Motala

Anita Heikman, Motala

Laila Danielsson, Nora

Christina Edvertz, Örebro

Leif Johansson, Örebro

Marianne Dahlberg, Örebro

Anders Krafft, Förbundet

Kaj Svartström, Förbundet

Ej närvarande Representanter från Falun, Linköping, Ludvika och Norrköping

1 Välkomna till Örebro

Marie Langaard, regionchef Medborgarskolan Värmland-Örebro, hälsade alla välkomna till Örebro och Medborgarskolans lokaler. Hon berättade något om Medborgarskolan i allmänhet och det fina samarbetet med Aktiva Seniorer i synnerhet.

2 Välkomna till vår förening i Örebro

Christina Edvertz hälsade de närvarande välkomna till vår förening i Örebro och berättade något om vår verksamhet.

3 Mötet öppnas

Den i förväg utsända föredragningslistan godkändes.

4 Val av ordförande och sekreterare för samrådsmötet

Anders Krafft valdes till ordförande och Marianne Dahlberg till sekreterare.

5 Upprop

Var och en av de närvarande presenterade sig själva och sin förening. Vi kommenterade också anledningen till att fyra föreningar saknades.

6 Föregående protokoll

Eftersom detta är en ny sammansättning av samrådsgrupp fanns inte något gammalt protokoll att ta upp.

7 Frågor från förbundet

a) Vilka är samrådens främsta uppgift?

Var och en fick redovisa vad de ansåg vara samrådets uppgift. Det som fram­kom var följande:

 • Jämföra problem
 • All anledning vara med när man är liten
 • Idéer av varandra
 • Samarbeta över gränserna
 • Rekommendation av programpunkter
 • Tips om vad som är bra och mindre bra
 • Erfarenhetsutbyte
 • Man får ett ansikte bakom namnet

Anders Krafft informerade om redovisningsprogrammet Visma. Kan förbun­det ordna utbildning?

Vi gick laget runt och talade om vad vi hade för medlemsavgift i förening­arna. Det rörde sig om 100 till 150 kronor.

b) Skall samråden äga rum varje år?

Efter diskussion ansåg mötet att samråd bör äga rum varje år och att före­ningarna ska turas om att stå som värd.

c) Vilka frågor är mest angelägna att ta upp i relationen föreningar och förbund?

Anders Krafft informerade från förbundet enl nedan:

 • I fortsättningen behöver vi inte skicka in verksamhetsberättelse till förbundet. Kassören håller på att sammanställa en blankett med en del uppgifter, som ska användas i stället.
 • Man ha avslutat plusgirot. Nu finns bara bankgiro 5400-1359.
 • Vår logga ska nu ha ett ® med. Man får lägga till ort om man vill. Se vidare på förbundets hemsida.
 • FAS-golf i vår
 • SJ-rabatten är nu 10 %
 • Ordförandekonferens hålls i Eskilstuna 16 april 2015

Ang första punkten efterlyser Leif Johansson betalningsunderlag för att betala förbundsavgiften. Förbundsrepresentanterna ska ta med sig det till styrelsen.

d) Ev önskemål om ändring av grupptillhörighet av geografiska eller andra skäl

Alla var eniga om att vår grupp var bra sammansatt. Namnförslag diskutera­des och vi enades om att till förbundet föreslå Bergslagen och Östergötland.

8 Aktuella frågor

 1. Förbundets hemsida

Kaj Svartström visade förbundets nya hemsida och kommenterade vissa delar. Leif Johansson framförde att det är fel försäkring hemsidan länkar till ang. vår olycksfallsförsäkring. Kaj ändrade det på en gång.

 1. Valberedningens roll

Anders Krafft informerade om förbundsmötets beslut ang. val av Valbered­ning, dvs styrelsen och sittande valberedning förbereder och föreslår ny valberedning och stämman beslutar.

Vi berättade hur vi gör ute i de olika föreningarna.

 1. Föreningarnas hemsidor

Tips framkom om att man kan gå in på varandras hemsidor och få tips på aktiviteter.

 1. Kurs för nya styrelseledamöter och valberedningsansvariga

Förbundet håller på att undersöka om det finns någon bra utbildning. Man återkommer i frågan.

9 Frågor, som föreningarna önskar ta upp

De frågor som fanns har tagits upp under andra punkter ovan.

Anders Krafft informerade om att det finns en Reseblankett på hemsidan för de närvarande att fylla i och sända till kassören.

10 Nästa samråd

Nästa samråd beslutades till nästa höst. Alla var eniga om att Örebro ligger ungefär lika långt för alla att åka. Därför beslutades att mötet ska ligga i Örebro även nästa år.

11 Mötet avslutas

Mötet avslutades med gemensam lunch.

Vid pennan

Marianne Dahlberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *