Anteckningar från ordförandekonferens i region Väst och Älvsborg-Skaraborg i Skövde Kulturhus 2015-04-20

Anteckningar från ordförandekonferens i region Väst och Älvsborg-Skaraborg i Skövde Kulturhus 2015-04-20

Deltagare:

Alingsås Ordf Berith Gullskog berith.gullskog@gmail.com 0322-124 11
Borås Ordf. Lotta Löfgren-Hjelm lotta_lofgren_hjelm@hotmail.com 0702 25 84 14
Falköping V ordf. Gunnar Hedberg toguhed@gmail.com 0706 53 27 77
Grästorp Ordf. Claes-Göran Svensson claes-goran.svensson@telia.com 0514-515 31
Halmstad Ordf. Marianne Andersson mariason@spray.se 035-354 20
Lysekil Ordf. Henny Olsson 052314976@telia.com  0523-14976
Lysekil Kassör Åke Sundberg ake.sundberg@telia.com  
Mariestad Ordf. Gunnel Ekfeldt Nås på nedanstående adress 0501-190 07
    berggren.birgitta588@gmail.com 0501-141 31
Skövde Ordf. Birgitta Swenson birges@telia.com 0500-425376
Trollhättan Ordf. Bengt-Göran Bengtsson bg.bengtsson@gmail.com 0520-328 86
Vänersborg Ordf. Gun Osterman Nås på nedanstående adress 0521-614 59
Vänsersborg Ledamot Maj-Britt Franzén ake-britta@hotmail.com  
Ej närvarande      
Kungsbacka Ing-Marie Noréen ingno@telia.com 0300-133 30

Från Förbundet:

Lillemor Fridlundh, Skövde lillemorf3@gmail.com, 0730 551 799

Rolf Bååth, Borås rolf.baath@telia.com 033-101 834

Dagen inleddes med samling i Rest. Sällskapet där det bjöds på kaffe och smörgås.

Våra deltagare från Borås – Rolf och Lotta – var lite sena p g a bilkrångel så vi startade mötet med att varje förening presenterade sig och sin verksamhet.

Cirka antal medlemmar i respektive förening:

Alingsås 240
Borås 1100
Falköping 120
Grästorp 190
Halmstad 300
Lysekil 90
Mariestad 200
Skövde 650
Trollhättan 1500
Vänersborg 650
  5040

Det betyder att vår region har ca en fjärdedel av totala medlemsantalet i landet.                                                            

Diskussionen var intensiv bland deltagande föreningar och man berättade om hur samarbetet fungerade med Kommun, Studieförbund m m och vilka bidrag man får till lokaler och verksamhet. Att det var väldigt olika förmåner framgick ganska tydligt men några fick nog lite tips om möjligheter att söka bidrag t ex.

Under presentationen anlände våra vänner från Borås och Rolf tog över ordförandeskapet och vi övergick till första punkten på dagens agenda

Vilka förväntningar har föreningarna på förbundet? Vad kan förbundet göra för att stötta föreningarnas arbete? Bilaga 1 ”Förbundsstyrelsens uppdrag och mål”

Alla 16 punkterna gicks igenom och deltagarna tyckte att det var en bra sammanfattning av vad man förväntar sig av Förbundsstyrelsen.

Pkt 6

önskade Mariestad stöttning av kassören beträffande bokföringsprogram och föreslog en kassörsträff. Önskades genomgång av hur Förbundets hemsida fungerar vid samrådet i Borås. Övrigt beträffande utbildningsfrågor tas upp i särskild ordning nedan

Pkt 9

redogjorde Rolf för Förbundsstyrelsens åtgärder betr. Gotland, Karlstad, Kristianstad och Göteborg

Pkt 11

togs upp att jubilerande förening får 1000 kr att skänkas till valfritt välgörande ändamål

Pkt 12

uppmanades alla att skicka in namn och kontaktuppgifter på bra föredragshållare/underhållare till Förbundets webmaster Kaj Svartström k.svartstrom@gmail.com så lägger han in detta på Förbundets hemsida.

Pkt 16

Under denna punkt diskuterades om man ska skicka ut medlemslistan till alla medlemmar eller inte. Resultat att varje förening gör som den finner bäst.

Utbildningsfrågor för styrelse, valberedning, webmaster

De flesta hade sett demofilmen från Medborgarskolan i Umeå. Den allmänna meningen var att det var dålig kvalitet och dåligt ljud och väldigt ”luddigt” beträffande innehållet bakom de olika rubrikerna. Man ville veta mer om innehåll, pris och tillvägagångssätt för att delta i undervisningen. Det påtalades att det på SPF:s hemsida finns utbildningsmaterial om detta och att det även finns bra litteratur i ämnet.

Lotta delade ut Borås arbetsuppgifter för deras styrelse och Birgitta redogjorde för Skövdes styrdokument KODEN.

Efter en god lunch återupptogs arbetet med frågan

Kan den regionala samverkan mellan föreningarna förbättras? Hur?

Det var lite si och så med samverkan mellan föreningarna, men hade t ex Halmstad och Kungsbacka gjort en gemensam resa till Island och även till Göteborgsoperan. Efter diskussion kom man fram till att man nog kunde utöka samarbetet, främst när det gäller ”smala” områden/resor etc. där det kan vara svårt att hitta så många med samma intresse i en förening.

Nätverk för ev stödföreningar

Alla föreningar verkar ha svårt att rekrytera styrelsemedlemmar och ledare för olika verksamheter. Svårast verkar vara att rekrytera kassör. Några föreningar använder VISMA förening och anser inte att det är så svårt att det skulle avskräcka någon. Här framfördes önskemål om stöttning från Förbundet. Även valberedningens roll diskuterades och hur man ska rekrytera medlemmar i valberedningen – t ex har Skövde inskrivet i KODEN att avgående styrelsemedlem förväntas, om möjligt, ställa upp i valberedningen.  

Mandatperiodens längd (max tre perioder?)

Frågan diskuterades och man enades om att varje förening bör själva bestämma över detta.

Viktiga framgångsfaktorer – bättre programutbud, låg medlemsavgift, andra faktorer?

Medlemsavgiften varierade från 75 kr till 200 kr. De flesta tog ut 30 – 40 kr för kaffe och kaffebröd i samband med träffar, månadsmöten o dyl. Vissa små föreningar framförde att de hade problem med ekonomin eftersom det inte fanns något att ”tjäna pengar” på. Månadsmötena gick med förlust och man kunde inte ordna så många resor eller andra aktiviteter. Föredragshållare/underhållare var dyra.

Aktiva Seniorer i Lysekil kom med ett förslag att Förbundet tar initiativ till en turné med någon rikskänd föredragshållare/underhållare. Frågan tas med till nästa möte med Förbundsstyrelsen.

Någon förening hade problem att fylla sina resor medan andra hade motsatt problem – att resorna blev fulla på några timmar. I viss mån kanske man kan samarbeta med grannförening?

Förbundets närvaro i sociala medier?

De allra flesta var mycket misstänksamma mot sociala media. Förslaget att Förbundet skulle lägga upp en sluten grupp för endast ordförandena förkastades av majoriteten – man ville inte vara med på t ex Facebook!

Man ansåg däremot att det var upp till förbundet och varje förening om man ville finnas på sociala media – bara de slapp vara med.

Uppdatering av föreningsregistret och hemsidorna?

Ordf. informerade om att Förbundsstyrelsen ska diskutera centralt medlemsregister vid nästa möte.

På förbundets hemsida fattas Lysekil bland de som har hemsida. Vissa ordf. och styrelsemedlemmar har tappat bort sin inloggningsinfo till Förbundets hemsida och önskar få tillsänt sig nya uppgifter/info.

Förbundsstämma 2016-05-13 – 14 i Umeå

FAS – Golfen 2015 i Enköping den 26 – 27 maj 2015

RegionSamråd Älvsborg-Skaraborg 2015-09-23 i Borås, Träffpunkt Simonsland för

föreningarna Alingsås, Borås, Falköping, Grästorp, Mariestad, Skövde, Trollhättan, Vänersborg

Hur vill föreningarna få information från förbundet?

E-post blev svaret från samtliga.

Övriga frågor

Birgitta Swenson redogjorde för en studie om åldrandet som Högskolorna i Skövde och Borås samarbetar med. Skövde har varit först ut och där har man haft tre informationstillfällen.

Presentationsfolder finns att ladda ner från Förbundets hemsida under Föreningsinfo Info-material. Foldern är i word-format och på sista sidan kan föreningen presentera sig själv.

Önskemål framfördes att det ska finnas länkar på Förbundets hemsida till alla studieförbund som våra föreningar samarbetar med.

Ordföranden avslutade mötet

Vid pennan

Lillemor Fridlundh

Bilaga 1

2015-02-24

Förbundsstyrelsens uppdrag och mål.

Styrelsen skall ha styrelsemöten (ca fyra per år) och utlysa, arrangera och genomföra förbundsstämmor (vartannat år). Samtliga beslut hos styrelsen och vid stämman skall dokumenteras och arkiveras.

Att i anslutning till förbundsstämman arrangera moment såsom presentation av värdförening, visning av lokala sevärdheter, en god middag och kanske en golftävling är positivt.

Styrelsen skall dessutom:

 1. Genomföra årliga samråd med så många föreningar som möjligt. Information, erfarenhetsutbyte och tvärkontakter mellan föreningarna är huvudpunkterna.
 2. Genomföra ordförandekonferenser vart annat år. Syftet är likartat samråden, men den deltagande gruppen lite annorlunda.
 3. Erbjuda en hemsida av modernt snitt med intresseväckande information och nyheter.
 4. Erbjuda hjälp med utveckling av föreningarnas hemsidor.
 5. Erbjuda hjälp med utveckling av andra administrativa och ekonomiska system och rutiner.
 6. Erbjuda utbildning. I första hand för föreningarnas funktionärer. T. ex webbmasters, kassörer och valberedare.
 7. Tillhandahålla olika former av reklam- support- och informationsmaterial
 8. Erbjuda en olycksfallsförsäkring, som gäller för medlemmarna vid föreningarnas aktiviteter.
 9. Erbjuda stöd till vacklande eller vilande föreningar.
 10. Ta initiativ till nybildande av föreningar.
 11. Föra register över föreningarnas startdatum, och uppvakta jubilerande föreningar med gåvor av välgörenhetskaraktär.
 12. Erbjuda en informationsbank av goda föredragshållare.
 13. Erbjuda en informationsbank av intressanta studiebesök, kanske även kortare resor.
 14. FAS-golfen finns, men erbjudande av andra tävlingar bör också kunna ske. T. ex boule, bridge, bangolf. Inga riksomfattande mästerskap krävs. Kanske skall 2-4 närliggande föreningar utmana varandra.        
 15. Redovisa inkomster och utgifter, samt årligen upprätta budget och bokslut.
 16. Föra ett medlemsregister över samtliga föreningar och dess viktigaste funktionärer.

För övrigt hänvisas till förbundets stadgar.

Ordförandekonferensen i Skövde 2015-04-20
KategorierOrdförandekonf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *