Hem   »   Anteckningar förda vid samråd region Älvsborg-Skaraborg 23 september 2015 i Borås

Anteckningar förda vid samråd region Älvsborg-Skaraborg 23 september 2015 i Borås

Anteckningar förda vid samråd region Älvsborg-Skaraborg 23 september 2015 i Borås

Närvarande

Alingsås: Ordf. Berith Gullskog, kassör Jan-Erik Andreasson
Borås: Ordf. Lotta Löfgren-Hjelm, kansliansvarig Birgit Nilsson
Falköping: t.f. ordf. Gunnar Hedberg, Barbro Brostrand-Lovén
Grästorp: V. ordf. Kerstin Svensson, Sture Svensson
Skövde: Ordf. Birgitta Swenson
Trollhättan: V. ordf. Tor Svensson, cirkelsamordnare Christina Palm
Repr. Förbundsstyrelsens valberedning: Joel Danielsson
Repr. Förbundsstyrelsen: Rolf Bååth, Lillemor Fridlundh

Ej representerade föreningar: Mariestad, Vänersborg

Vi samlades i Borås nya föreningshus Träffpunkt Simonsland där vi började med fika i cafeterian. Dagens värdinna Lotta Löfgren-Hjelm hälsade välkommen och berättade under fikat om Simonsland, där flera föreningar och verksamheter samsas. FAS Borås är väldigt nöjda med sina nya fina lokaler. Efter fikat gick vi en rundtur i huset innan vi gick till möteslokalen.

1. Lillemor Fridlundh valdes att föra dagens anteckningar

2. Mötet öppnades av dagens ordf. Rolf Bååth

3. Föreningarna presenterade sig kort

Alingsås har ökat och är nu 266 medlemmar. Man håller månadsmöten, arrangerar resor och har studiecirklar. I december ger man ut ett programblad för kommande år och i augusti skickar man ut en påminnelse, vilket har visat sig positivt genom att man fått fler anmälningar till resor och verksamhet. Ibland har man svårt att få deltagare i resor och har även problem med cirkelledare.

Borås har ca 1000 medlemmar. Man ger ut en tidning med program 4 ggr/år. Föreningens kansli och kassör har lokaler i huset och man har visst samarbete med övriga föreningar som finns i huset. Bridgespel är en stor aktivitet i Borås och det finns en lokal för detta i källarplanet.

Falköping är nu 98 medlemmar. Man håller månadsmöten och reser, t ex var man i Dalsland i våras. 1 gg/termin ger man ut ett programblad. Föreningen har en hemsida som är under uppbyggnad. Man har ingen fast lokal utan flyttar runt verksamheten. Samarbetet med Vuxenskolan fungerar bra. Föreningen arbetar på att skapa en föryngring av medlemmar och styrelse.

Grästorp har ökat och har nu 196 medlemmar. Man gör företagsbesök 1 gg/månad och arrangerar midsommarfirande på ett äldreboende med fika och lekar. Man ordnar även pubafton i konserthuset. Allt sker med ideellt arbete. Man ger ut ett programblad 1gg/månad som skickas med e-post alt delas ut till fots eller per cykel.

Skövde har 665 medlemmar och är i stort sett helt digitaliserade – endast kallelse till årsmötet sänds ut med brev till de som inte lämnat någon e-postadress. Man håller månadsmöten, genomför många aktiviteter i form av t ex studiebesök, boule, bridge, bowling, stavgång. Studiecirklar i t ex vinkunskap, engelska, musik m m genomförs och man gör resor både i närområdet och längre bort.

Ordf. i Skövde tog upp frågan om det kan vara förvirrande att SPF bytt namn till Seniorerna varpå ordf. i Borås betonade att man i Borås var noga med att kalla sig FAS för att göra skillnad. Diskussion fördes om man skulle ändra vår logga, vilket i så fall måste ske via Förbundet.
Bildens roll-up, som stod i lokalen, visar hur Borås marknadsför sig.

Trollhättan har 1500 medlemmar och har närmare 100 cirklar på gång hela tiden. Man har månadsmöten, genomför resor m m och på lördagen efter månadsmötet, har man en Gemytträff kl. 15 med mat och vin. Man har även söndagscafé. Trollhättan var mycket stolta över sin hemsida – så gå in och titta!
2016 fyller föreningen 25 år.

4. Frågor från Förbundet

a) Utbildningsfrågor
Ordf. redogjorde för hur Förbundsstyrelsen arbetat för att få fram ett utbildningsmaterial för styrelsefunktionärer och i första hand valberedningen med hjälp av Medborgarskolan.
Samarbetet har inte fungerat tillfredsställande och Förbundsstyrelsen har beslutat att inte anlita Medborgarskolan i denna fråga. Att valberedningsarbetet skulle tas upp i första hand beror på att frågan diskuterades på Förbundsstämman i Karlskrona där man betonade vikten av att ha en väl fungerande valberedning.
Efter diskussion framkom att den allmänna meningen var att det var väl så viktigt att utbilda övriga styrelsemedlemmar också, främst med utgångspunkt i ansvarsfrågor – vet de olika funktionärerna vilka lagar och regler som gäller vid t.ex. utbetalning av ersättning/arvode eller vilka handlingar, protokoll etc. som ska sparas och hur länge de måste sparas? Dessa utbildningar föreslogs läggas i samband med samråd och ordförandekonferenser. Uppdrogs åt Förbundsstyrelsen att arbeta vidare med frågan.

b) Nya föreningar och stöd till föreningar som har problem
Som läget varit de senaste åren har medlemsantalet ökat totalt, medan ett antal föreningar har lagts ner eller är vilande. Inga nya föreningar har bildats utan Förbundsstyrelsen har arbetat med att hjälpa de vilande föreningarna i första hand. Karlstads-föreningen är under uppbyggnad och arbetar bl. a med att göra ett programblad. Norrköping arbetar också med nystart och har aviserat nya möten under hösten. Även i Kristianstad har försök att bilda ny förening gjorts under våren. Detta arbete skall fortsätta under hösten. Tankar finns även att öppna nytt i Helsingborg. Möjligheten att starta nya föreningar i Simrishamn och Göteborg har undersökts men underlaget bedöms otillräckligt f n.

c) Centralt medlemsregister
Förbundsstyrelsen har fått en fråga om det finns möjlighet att ha ett centralt medlemsregister. Efterforskningar har gjorts men det visar sig att det blir väldigt dyrt och Förbundsstyrelsen ansåg inte att behovet stod i relation till kostnaden. Mötet instämde i Förbundsstyrelsens beslut.

d) Centralt anordnade aktiviteter
Den enda centralt anordnade aktiviteten f n är Aktiva Seniorers riksomfattande golftävling. Inbjudan går ut till alla föreningar i landet och har genomförts varje år sedan 2010. År 2013 instiftades ett vandringspris. Tävlingen 2016 kommer att arrangeras av FAS Örebro i samarbete med Kårsta och Lindesbergs golfklubbar.
Möjligheten att arrangera en riksomfattande bridgetävling har diskuterats och försök har gjorts av Borås att bjuda in övriga föreningar. Tyvärr blev responsen dålig. Även en riksomfattande bouletävling har diskuterats. Kanske kan man börja i liten skala med samarbete i en region?

e) Separat samverkan mellan föreningar
Mötet ansåg inte att det fanns något behov.

f) Förbundsstämma
Ordf. påminde om att Förbundsstämma ska hållas i Umeå den 13-14 maj 2016. Förberedelse pågår i Förbundsstyrelse och valberedning.

g) Valberedningens representant Joel Danielsson
Joel framhöll att valberedningen ska lämna förslag till valberedning i samråd med Förbundsstyrelsen enl. beslut på Förbundsstämman i Karlskrona. Han framhöll att stor vikt ska läggas vid att

  • få rätt kompetens i såväl styrelse som valberedning
  • att process och struktur i valberedningens arbete är viktigt

Läget f n är att 4-6 nya medlemmar ska väljas till Förbundsstyrelsen. Asta Andersson från Karlskrona, som varit sekreterare i många år, har avsagt sig omval. Willy Brändström från Umeå och Anders Krafft från Eskilstuna har även de avböjt omval. Kassören Barbro Elggren från Norrköping har sagt sig vara tveksam till omval, liksom Webbmastern Kaj Svartström från Köping som dragit ett tungt lass med att lägga upp nya hemsidor och sköta hemsidan, Facebook m m. Det är alla viktiga poster som kräver viss kompetens att tillsätta. Önskvärt är även att hela landet är representerat i Förbundsstyrelsen.
Föreningarna uppmanades lämna namnförslag till valberedningen på lämpliga kandidater till Förbundsstyrelse och valberedning. Valberedningen kommer att sända ut en skrivelse till föreningarna angående valberedningens arbete.
Frågan om antal medlemmar i Förbundsstyrelsen diskuterades – enligt stadgarna 6-10.

5. Frågor från föreningarna

a) Medlemsorganisation i Medborgarskolan
Mötets mening var att Aktiva Seniorer inte ska vara medlemsorganisation i Medborgarskolan och det uppdrogs åt föreningen i Borås att göra ett utkast till motion till Förbundsstämman 2016 och sända ut till övriga föreningar i samrådet.

b) Föryngring av styrelse och medlemmar
Att en förening läggs ner beror oftast på att föryngringen varit svag i föreningen och till slut finns det ingen som orkar ta tag i verksamheten. En annan anledning är att det är svårt att finna någon som vill ta på sig de ”tunga” posterna som ordförande, kassör och sekreterare.
Förslag till åtgärder för att locka till sig fler och yngre medlemmar var t.ex. att synas i tidningen genom att skriva om verksamheten/ett speciellt evenemang/en resa etc. – ju mer press desto bättre! Att delta i mässor och andra aktiviteter som anordnas av kommunen e dyl. ansågs också viktigt för att marknadsföra sig.

c) Hjälpa flyktingar
Förslag framfördes att Aktiva Seniorer kan bidra med att lära flyktingar svenska i cirkel med små grupper om 3-5 personer. Många flyktingar har utbildning, som efterfrågas i Sverige, men är beroende av att kunna språket för att komma in på arbetsmarknaden.

6. Samråd 2016

Nästa samråd beslöts att äga rum i Trollhättan den 21 september 2016 med samling 0930.’

7. Mötets avslutande

Mötet avslutades med att ordf. tackade Lotta och Birgit från Borås för fint värdskap och övriga föreningar för aktivt deltagande.

Vid pennan
Lillemor Fridlundh

OBS! På Förbundets hemsidan finns ett utbildningsmaterial angående bedrägerier mot äldre att hämta!
https://aktivaseniorer.com/index.php/interna-sidor/studiematerial/357-bedragerier-mot-aldre

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *