Hem   »   Minnesanteckningar från samrådsmöte i Umeå 2015-10-15

Minnesanteckningar från samrådsmöte i Umeå 2015-10-15


Minnesanteckningar från samrådsmöte i Umeå 2015-10-15

Närvarande

Luleå: Börje Rosenberg
Skellefteå: Ordförande Gunda Johansson, kassör Monica Lindquist
Sundsvall: Ordförande Birgitta Berglund, kassör Lennart Engberg
Umeå: Ordförande Willy Brändström, vice ordförande Marianne Löfstedt, sekreterare Anders Boman
Örnsköldsvik: Ordförande Gösta Näslund, vice ordförande Monica Näslund, sekreterare Gösta Gustafsson, ledamot Barbro Sonesson

Ej representerad förening: Kramfors

Övriga närvarande

Valberedningen: Bengt Karlsson, Uppsala

Vi startade mötet med gemensam lunch varefter vi samlades i möteslokalen.

Mötet öppnades av förbundsordförande Birgitta Berglund. Därefter överlämnade hon ordet till dagens värd Willy Brändström som hälsade alla välkomna till dagens träff. Innan vi startade med programpunkterna presenterade sig deltagarna.

Punkt 1. Utbildningsfrågor

Birgitta Berglund informerade om att det utbildningsprogram för styrelse och valberedning som Medborgarskolan tidigare aviserat ”runnit ut i sanden”.

Willy Brändström informerade om Styrelseakademien med säte i Umeå arbetar med att ta fram en bok om styrelsearbete som kan vara av intresse även för Aktiva Seniorer.

Monica Lindqvist efterlyste utbildning för kassörer. Vid den efterföljande diskussionen framkom att Värnamo har en kunnig person som behärskar Visma bokföringsprogram dit man kan vända sig för att få information.

Förbundsstyrelsen arbetar vidare med utbildningsfrågan.

Punkt 2. Nya föreningar, fadder/stödföreningar till nya föreningar och de som behöver stöd

Norra regionen upplever sig som ”självgående” men frågan bör alltid hållas aktuell. Det finns för närvarande några orter med ”vilande” föreningar som kan behöva kontaktas för omstart. I första hand Östersund och Piteå.

Diskussioner fördes kring erfarenheter och problem med valberedningens arbete och att kunna engagera medlemmar till uppdrag. Ett förslag som fördes fram var att bilda ett ”dreamteam” som kan vara ett stöd för föreningar som har problem eller att ge stöd till orter där intresse finns för att starta en förening.

Tänkbara orter i norra regionen där föreningar kan bildas är: Gällivare/Malmberget, Härnösand, Kiruna, Lycksele och Sollefteå.

Innan man tar beslut om att bilda ”dreamteam” skall detta underställas Förbundsstyrelsen för godkännande.

Punkt 3. Centrala medlemsregister

Birgitta Berglund informerade om att det framförts önskemål om ett centralt medlemsregister men att Förbundsstyrelsen beslutat att inte ta fram ett sådant för närvarande då det var för kostsamt.

Diskussion fördes om hur man informerar medlemmarna där det framkom olika modeller med e-post och brevutskick på traditionellt vis.

Punkt 4. Centrala riksaktiviteter för annat än golf, t ex boule, körsång och annat

Birgitta Berglund informerade om att det för närvarande inte är aktuellt med någon annan riksaktivitet än golf. Om det kommer fram intresse av att arrangera andra rikstäckande program kommer Förbundsstyrelsen att då ta ställning till detta.

Diskussion fördes om i vilken omfattning Aktiva Seniorer ska engagera sig i samhällsfrågor som berör våra medlemmar. Syftet med Aktiva Seniorer är i första hand att ordna föreläsningar, underhållning och liknande aktiviteter. När det gäller samhällsfrågor finns det pensionärsföreningar som driver detta där vi som enskilda personer kan delta. Däremot kan vi vara med i lokala pensionärsråd där sådana finns.

Punkt 5. Separat samverkan mellan större, medelstora och mindre föreningar

Vi konstaterade att det inom vår region inte finns något behov av separat samverkan eftersom samarbetet fungerar på ett bra sätt.

Från Sundsvall har den som är ansvarig för researrangemang/utflykter framfört önskemål om kontakt med motsvarande i övriga föreningar. Varje förening e-postar namn/kontaktuppgift på din reseansvarige till Birgitta Berglund.

Punkt 6. Förbundsstämma i Umeå 13-14 maj 2016

Birgitta Berglund och Willy Brändström informerade kort om att planeringen av förbundsstämman pågår för fullt.

  • Hotell (Comfort Hotel) och konferenslokal (Folkets Hus) är bokade
  • En programpunkt klar (rundtur med buss i Umeå)
  • Program kommer efter årsskiftet.
  • Idéer/förslag om programpunkter skickas till Willy Brändström eller Marianne Löfstedt f v b till Förbundsstyrelsen.

Punkt 7. Valberedningens representant

Bengt Karlsson presenterade skriftligt och muntligt det nya valberedningsarbetet som kan sammanfattas enligt följande:

Bakgrund: Förbundsstämman i Karlskrona beslöt att införa en stadgeändring rörande val av valberedning.

Förnyelse av valberedningen: Stadgeändringen 2014 innebär att kompetensförsörjningen i våra styrelser lyfts som en av de viktigaste frågorna i vårt förbund.

  • Ett nära samarbete mellan styrelse och valberedning görs naturligt
  • I fortsättningen ska valberedningen bereda val även av sig själv efter samråd med styrelsen
  • Själva valberedningsarbetet/kompetensförsörjningen bör i fortsättningen pågå ständigt

Hur Går vi vidare: Det första steget är att implementera insikten, höja krisberedskapen. Det andra steget är att varje styrelse bestämmer sig för hur en lugn men ständigt pågående förnyelse av styrelse, valberedning och övriga medarbetare ska säkerställas

Punkt 8. Övriga frågor

  • Birgitta Berglund informerade om att Medborgarskolan erbjuder en studiecirkel ”Låt dig inte luras”. Något för respektive lokal förening att ta tag i. Ett alternativ är att bjuda in polisen till ett medlemsmöte med samma tema.
  • Birgitta Berglund föreslog att värdskapet för regionträffen fördelas mellan föreningarna även om vi anordnar träffen i Umeå. Efter diskussion beslutades att Örnsköldsvik står värd för nästa möte som blir den 13 oktober 2016 i Umeå.

Punkt 9. Sammanfattning och avslut

Willy Brändström sammanfattade mötet och tackade alla för aktivt deltagande varefter Birgitta Berglund framförde ett tack till Umeå för en trivsam och väl genomförd träff.

Vid anteckningarna
Anders Boman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *