Hem   »   Minnesanteckningar från Samråd Mälardalen-Gotland i Arboga 2015-10-21

Minnesanteckningar från Samråd Mälardalen-Gotland i Arboga 2015-10-21

Minnesanteckningar förda vid Samråd Mälardalen-Gotland på Stadskällaren i Arboga den 21 oktober 2015.

Närvarande:
Arboga: Ulf Rydin, Sixten Öhman
Avesta: Lena Lorens, Ing-Marie Larsson
Enköping: Ulla Reuterskiöld, Åke Sundby
Eskilstuna: Eva Gustafsson, Ulf Borgerot
Gotland SV: Kerstin Hanzon, Helena Månsson
Gotland Visby: Ulla-Britt Eriksson
Gävle: Lars Edling
Köping: Bengt Rosberg, Gull-Maj Sandberg
Nyköping: Margareta Bengtsson
Stockholm: Diwert Fredler, Per-Olof Holmberg
Strängnäs: Solweig Westberg, Lars-Olof Nyhlén
Västerås: Kjell Swärd, Göran Stenson, Eva Johansson
Förbundsrepresentanter: Anders Krafft Eskilstuna, Bengt Karlsson Uppsala (valberedningens ordförande) och Kaj Svartström Köping (förbundets webmaster).
Ej representerade föreningar: Sala pga sjukdom, Gotland N, Uppsala och Östhammar.

Ulf Rydin, ordförande i FAS Arboga hälsade välkommen och lämnade ord och bild till näringslivschefen i Arboga Göran Dahlén, som berättade lite om Arbogas historia, sevärdheter, medeltida stadskärna och näringsliv.

Därefter öppnades mötet. Till ordförande valdes Anders Krafft och att föra anteckningar Sixten Öhman.

Upprop och kort presentation av resp. förening.

Gävle har som de flesta 4 medlemsmöten per termin. Man gör även studiebesök och resor, då helst dagsresor. Föreningen ökar antalet medlemmar.

Gotland har 3 föreningar, Visby, Norra och Sydvästra. De ger ut gemensamt program och går gärna på varandras möten, vilka är mycket trivsamma. Det finns gott om framstående föreläsare på Gotland. Studiebesök förekommer sällan.

Stockholm. Föreningen är inne i en omdaningsperiod. Endast en förening finns kvar i Stockholm (320-340 medlemmar). Det är svårt att få kompetent folk till styrelseuppdrag och att hitta lokaler. Det finns ett enormt utbud av gästföreläsare. För närvarande blir det mycket konst och konstnärsbesök. Planering av 20-årsjubileet 2017 har påbörjats.

Köping firar 25 år, vilket blir det stora evenemanget i år. Föreningen har 140 medlemmar men har svårt att växa. Samarbetet med Medborgarskolan har upphört. Ny lokal har ordnats. ”Aktuella frågor” med diskussion kring svaren är en trevlig programpunkt. Västerås har en kurs ”Huvudbry” med liknande upplägg.

Västerås har 1622 medlemmar och det räcker. De har mötesprogram, kurser som samtal om Världens krishärdar och Asien. Vartannat år satsas på ett stort arrangemang, en festkväll i Västerås Konserthus med mat och dans till bra musik. Fas har bra samarbete med Medborgarskolan. Medlemsavgiften är 100:- och inträdesavgiften 100:-. En halvdags funktionärsträff med lunch är positivt för föreningsarbetet.

Arboga har 105 medlemmar. Det är viktigt att ha hög kvalitet och variation på mötesprogrammen, senast imitatören Mats Strandberg. Den traditionella Jullunchen i december ersätts på försök med en gåsmiddag i november. I maj blir det som vanligt en endagsutflykt med buss eller buss/båt. Det senare är populärt.

Enköping genomför traditionella månadsmöten med varierat program. Teaterbesök görs också. Golftävlingar är populära och Riksgolfen i maj ser man fram emot.

Strängnäs har 400 medlemmar. Antalet ökar kraftigt. Inträdesavgiften liksom årsavgiften är 150:-. Lokalen rymmer max 100 platser, vilket ökar risken för kö! Bland mötesprogrammen kan nämnas Pia Hultgren SMHI och en medverkande i Antikrundan. Teaterbesök och endagsresor arrangeras liksom boulespel, bokcirklar och samtalsgrupper kring aktuella frågor.

Eskilstuna har c:a 320 medlemmar. Föreningen har lokalproblem och söker ny lokal. Vid månadsmötena ordnas vinlotteri. Vidare förekommer teaterresor, studiebesök, endagsresor, minigolfspel och kurser bl a Första hjälpen. Längre resor samordnas med Strängnäs.

Nyköping har lokalproblem och söker ny lokal. Styrelsemötena hålls på Medborgarskolan. Till månadsmöte har bl a SMHI inbjudits. Resor har gjorts till Tidö slott och Vadstena.

Avesta har 50 medlemmar. Utöver en aktivitet per månad görs studiebesök även med lunch. Medborgarskolan är borta och diskussioner förs med ABF om lokal. FAS är opolitiskt och samarbete med andra studieförbund och organisationer är OK. (Detta enligt mötet).

Uppsala. Bengt Karlsson, ej officiell representant för Uppsala, berättade att medlemsantalet är 1.567 och ökar. Föreningen har gott om pengar och har kunnat bjuda medlemmarna på teaterbesök och gratis bussresa till Gotland. Orsaken till den goda ekonomin är låga omkostnader såsom gratis funktionärer och självstyrande arbetsgrupper.

På FAS hemsida kan man läsa mer detaljerat om föreningarnas aktiviteter.

Ordförande Anders Krafft meddelade att FAS har 53 föreningar med 20.025 medlemmar. Det ekonomiska läget är relativt gott. Det finns 5.317.000:- i tillgångar, summerat över alla föreningar.

Minnesanteckningar från senaste mötet 2014 godkändes och lades till handlingarna.

Frågor från Förbundet:
a/ Utbildningsfrågor.
Ordföranden rapporterade att det förslag, som Medborgarskolan skulle ta fram för utbildning av valberedning och styrelse, blev en miss. Förbundsstyrelsen tar upp frågan igen och ansvarar själv för att material tas fram. SISU har ett material, som är bra men för stort och måste kortas ner.
Polisen, SPF och PRO har framställt ett studiematerial om risken för äldre att bli lurade och rånade ”Låt dig inte luras”. Detta kan vara förslag till ett program med polis som ledare.
b/Nya föreningar, fadder/stöd till nya föreningar och föreningar som behöver stöd.
Några föreningar, såväl större och mindre, har lagts ner eller är vilande. Förbundsstyrelsen har här en viktig uppgift. På föreningsnivå kan man ställa upp som fadder och besöka sin grannförening t ex på ett möte.
c/ Centralt medlemsregister. Enligt Kaj Svartström är ett centralt register för dyrt och är inte värt priset. E-post är ett bra sätt att skicka brev men är svårt för stora föreningar. De tar mycket lång tid att skicka om antalet brev överskrider 200.
d/ Centrala riksaktiviteter. Utöver golf, körsång och boule nämndes bridge och bowling. Uppsala överväger att ta initiativ till att utmana Stockholm till tävling i bowling.
e/ Separat samverkan mellan föreningar. Se punkt b.
f/ Nästa Förbundsstämma äger rum i Umeå 13-14 maj 2016. Förberedelser pågår. Två representanter per förening ev flera från de stora får delta. Förbundet står för en del av kostnaderna. Besked om vilken del meddelas senare. En motion ang. medlemskap eller ej i Medborgarskolan kommer troligen att behandlas.
g/ IT och hemsidor.
Kaj Svartström har hjälpt flera föreningar med hemsidan. Olika system finns. Det är valfritt att välja men Kaj arbetar med Joomla. 15 av 43 föreningar med hemsida använder Joomla. Kaj visade hur man arbetar med detta, hur man registrerar sig, vad man kan finna och vad man kan lägga in.

Valberedningen informerar.
Bengt Karlsson informerade om valberedningsarbetet. Styrelse och valberedning måste samarbeta för att få en successiv förnyelse av styrelsen. Det är mycket viktigt att en styrelse inte sitter för länge. Valberedningen bör vara med på vissa styrelsemöten och även bereda val av sig själv efter samråd med styrelsen. Angående rekrytering föreslog Bengt att när man pratar med trevliga människor lägger deras namn på minnet inför rekrytering.

Frågor som föreningarna önskar ta upp.
Ordföranden tog upp frågan om SJ-rabatt. Vi har nu 10% som SPF och PRO. Ny kontaktperson på SJ är Stina Axi. Hon hade 2 frågor: Vill vi ha bättre rabatter eller specialerbjudanden? Använder vi tåg vid resor och konferenser? Mötets mening var hellre rabatter än specialerbjudanden. Tåg har ibland anlitats vid resor till Stockholm vid möten i City trots risken för försening.
Kjell Swärd nämnde att If ger 10-15 % till medlemmar SPF och PRO. Hur är det med FAS?
Kjell påminde också om 60+mässan i Västerås 24-25 november. SPF, PRO och FAS har monter på mässan.
Kerstin Hanzon undrade om man kan få fram lista på nyblivna pensionärer. Det går men är dyrt.
Lars Edling framförde en bra idé för möten, där antalet deltagare är oklart. I stället för färdiga smörgåsar får man själv göra sin macka av framställda ingredienser.

Nästa samråd äger rum i Stockholm onsdagen den 19 oktober 2016 klockan 10.00.

Ordföranden avslutade mötet med att tacka för fint värdskap och aktivt deltagande i mötet.

 

Vid pennan                                       Ordförande

Sixten Öhman                                  Anders Krafft

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *