Hem   »   Anteckningar förda vid samråd region Älvsborg-Skaraborg 21 september 2016 i Trollhättan

Anteckningar förda vid samråd region Älvsborg-Skaraborg 21 september 2016 i Trollhättan

Anteckningar förda vid samråd region Älvsborg-Skaraborg 21 september 2016 i Trollhättan

Närvarande

Förbundsstyrelsen Lillemor Fridlundh
Borås ordf. Lotta Löfgren-Hjelm, Lars Hjelm
Grästorp kassör Kurt Eriksson
Lysekil styrelseledamöter Håkan Kihlén och Denny Mattsson
Skövde vice ordf. Göran Jonsson, cirkelsamordnare Alva Karlsson
Alingsås ordf. Berith Gullskog, vice ordf. Lars Andersson
Falköping ordf. Gunnar Hedberg
Trollhättan ordf. Bengt-Göran Bengtsson, vice ordf. Thor Svensson (antecknare)

Vi samlades i Folkets Hus kl.09.30 till kaffe och smörgås. Väl inne i konferenslokalen startade mötesordförande Lillemor Fridlundh med att be föreningarna lämna en kort presentation om sina verksamheter. Hon hälsade särskilt välkommen till Lysekil som deltar för första gången.

Trollhättans ordförande Bengt-Göran Bengtsson presenterade programmet för dagen och kunde berätta att vår förening har c:a 1600 medlemmar. Detta utan att vi är aktiva i vår marknadsföring. Våra verksamheter bär upp föreningen genom mångas frivilliga insatser. Se på hemsidan www.aktivaseniorertrollhattan.com.  Han hälsade från styrelsen i Vänersborg som på grund av andra åtaganden inte kunde delta.

Lysekil är en liten förening med under hundra medlemmar. Har svårt med ekonomin då inga kommunala bidrag finns.

Skövde har ett medlemsantal på c:a 650 personer, en vikande siffra med ca 40 personer jämfört med 2015. Verksamheter ungefär som i Trollhättan med problem med cirkelledare. Månadsmöten välbesökta med upp till 200 personer.

Alingsås med snart 300 medlemmar gynnas av att vara en inflyttningsort för pensionerade Göteborgare, vilket ger positiv utveckling för föreningen. Verksamheterna fungerar bra. Mailadresser till ungefär hälften av medlemmarna.

Borås har stort verksamhetsutbud för sina 950 medlemmar. Hård konkurrens med andra pensionärsföreningar.

Falköping har c:a 100 medlemmar. De har svårt med föryngringen av föreningen trots varierad verksamhet. Samarbetar med Vuxenskolan. Har hemsida men också postutskick precis som Trollhättan.

Grästorp har med sina 5680 innevånare drygt 200 medlemmar för 50 kr i årsavgift och inga kommunala bidrag. Att detta går ihop beror på närhet och småskalighet, en entusiastisk ledning och att allt sköts ideellt. Omfattande verksamhet i föreningen med landskapscirklar, resor och ”mattcurling”.

Av frågor som föreningarna vill ta upp behandlades

Avgifter för bussresor. Det framkom att kommuner har olika system för detta. I Trollhättan till exempel reser pensionärer från 65 års ålder gratis vid lågtrafik och helger medan andra kommuner har allt från gratis resor dygnet om till inga särskilda villkor alls för seniorer. Det enda gemensamma är att det är Västtrafik/Nobina som kör bussarna.

Motion från samrådsgruppen för Älvsborg/Skaraborg angående kopplingen till Medborgarskolan behandlades på Förbundsstämman i Umeå genom remittering till Förbundsstyrelsen. Denna har bordlagt frågan i väntan bland annat på aktiviteter hos den nya styrelsen för Medborgarskolan. Frågan kommer att tas upp vid nästa Förbundsstämma.

Frågor som förbundsstyrelsen önskar ta upp är

  1. Föreningarna och framtiden
  2. Hemsidan och behov av webmasterutbildning
  3. Föreningsuppdrag – vad vi anser behövas för att fler skall åta sig uppdrag i föreningarna

Föreningarna har mycket olika förutsättningar för sitt arbete och befinner sig i olika faser. Några är i tillväxt på grund av bra verksamhet, bra människor och klok struktur medan andra backar som effekt av den allmänna trenden av föreningströtthet och engagemang. Här spelar också yttre faktorer in, såsom inflyttning/utflyttning i kommunen, förmågan till förnyelse i arbetet och konkurrens (eller brist på samarbete) från andra pensionärsorganisationer. Beträffande förnyelse uppehöll vi oss vid valberedningens arbete. Deras insatser måste pågå hela verksamhetsåret och ske i samverkan med styrelsen. Här finns det mycket att utveckla såväl i arbetsmetoder som i valet av personer i valberedningen.

Vi kom också att diskutera förbundets anonymitet och vad som kan göras för att stärka Förbundsstyrelsen gentemot sina medlemsföreningar. En tydligare roll skulle ge styrka åt föreningarna i landet och ge legitimitet åt verksamheterna. Vi pratade om en öppen Facebook-sida för att nå nya medlemsgrupper med vana att kommunicera på nätet. Vår mötesordförande, som är positiv till detta tillkännagav att det finns ett motstånd i förbundsstyrelsen, men att det sker en föryngring där som kan komma att förändra inställningen. Att förbundsstyrelsen behöver stärka sin roll diskuterades vidare och vi kom in på behovet av webmasterutbildning för att använda sig av Joomla-hemsidan som förbundet har. Detta skulle kunna ske genom en Skype-utbildning och förmedlas av förbundets dataansvarige Kaj Svartström.

Frågan om ersättning för styrelsearbete och liknande insatser togs upp och avfärdades av samrådsmötet. Ideellt arbete kan bara ersättas för direkta kostnader som resor (18,50 per mil), förbrukning och liknande. Inte för tid.

Information

Utbildningspaket för styrelsemedlemmar är på gång. Det är bra.

FAS-golf med ursprung från ett Smålandsinitiativ diskuterades. Vi spekulerade om varför bara golf och inte andra idrotter. Är detta ett rimligt engagemang för Förbundsstyrelsen? Och varför tävling? Sponsring av deltagare som bor långt bort diskuterades också. Sådana tankar avvisades bestämt av mötet.

Lillemor informerade om en ny förening – FAS Ranrike i Tanumshede.

Nästa förbundsstämma blir 26-27 maj 2018. Var vet vi inte nu.

Till sist – nästa samrådsmöte för Älvsborg/Skaraborg hålls i Grästorp den 4 oktober 2017.

Mötet avslutades med att Lillemor tackade FAS Trollhättan för en fint arrangerad dag och deltagarna för deras engagemang.


Vid pennan Thor Svensson, Trollhättan

Deltagarlista vid samråd i Trollhättan 2016-09-21


Alingsås Ordf Berith Gullskog
    0322-12411
    070-678 86 21
    berith.gullskog@gmail.com
     
  Vice Ordf Lars Andersson
    073-994 04 84
    larsgustafgote@gmail.com
     
Borås Ordf Lotta Löfgren-Hjelm
    070-225 84 14
    lotta_lofgren_hjelm@hotmail.com
     
    Lars Hjelm
     
Falköping Ordf Gunnar Hedberg
    0500-41 73 36        
    070-653 27 77
    toguhed@gmail.com
     
Grästorp Kassör Kurt Eriksson
    070-289 61 64
    eriksson.kei@gmail.com
     
Skövde Vice Ordf Göran Jonsson
    070-939 15 86
    goranjonsson43@gmail.com
     
  Cirkelledare Alva Karlsson
    0768-325576
     
Trollhättan Ordf Bengt-Göran Bengtsson
    073-077 18 86
    bg.bengtsson@gmail.com
     
  Vice Ordf Thor Svensson
    0520-724 11
    070-697 24 16
    thor.svensson42@gmail.com
     
Lysekil Styrelseled. Håkan Kihlén
    070-645 07 29 
    hakankihlen29@gmail.com
     
    Denny Mattsson
    070-733 06 89
    mattsson.denny@gmail.com
     
Förbundsstyrelsen   Lillemor Fridlundh
    0500-438150
    073-055 17 99 
    lillemorf3@gmail.com

{phocadownload view=file|id=125|text=Samråd – Region Älvsborg-Skaraborg i Trollhättan 2016-09-21 – anteckningar|target=b}

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *