Hem   »   Anteckningar från regionalt samråd Region Syd o Väst den 7 oktober 2016 i Ystad

Anteckningar från regionalt samråd Region Syd o Väst den 7 oktober 2016 i Ystad


Deltagare

Malmö          

Per Landgren, per.landgren@post.utfors.se
Birgitta Björk,
birgittabjork.privat@gmail.com
Lars Hammarström,
dede@telia.com

Kungsbacka

Göran Madsén, madsengoran@gmail.com
Börje Holmgren,
borje.holmgren@comhem.se
Nils-Åke Bergman,
b.i@telia.com
lng-Marie Noréen, ingno@telia.com
Birgitta Olofsson,
birgittaolofsson966@gmail.com
Britt Madsén,
brittmadsen12@gmail.com
Birgitta Johansson,
biggan3.johansson@gmail.com

Förbundsstyrelsen

Kaj Svartström, webmaster@aktivaseniorer.com

Ranrike

Reine Olson, reine.olson@netatonce.net
Agneta Graf von Almeida,
neta_almeida@hotmail.com

Ystad

Bengt Svensson, bg.50@telia.com
Monica Lilja,
monica.lilja@ystad.nu
Gunnel Palmgren,
gunnel.palmgren@comhem.se
Bernt Mirveus,
b.mirveus@gmail.com
Peo Nilsson,
max45nil@gmail.com
Eva Hjerpe,
eva.hjerpe@tele2.se
Ewy Sätherström,
ewy@ystad.nu

Halmstad

Marianne Anderson, mariason@spray.se
Gunilla Wallerot Talcoth,
gunilla.wallerot@gmail.com
Gudrun Andersson,
gudand@telia.com
Kaisa Larsson,
khk.larsson@gmail.com

Ordföranden i Ystad Gunnel Palmgren öppnade mötet, hälsade alla välkomna och överlämnade ordet till Kaj Svartström från förbundsstyrelsen som därefter ledde mötet. Speciellt hälsades den nya föreningen Ranrike välkommen.

Var och en presenterade sig kort.

1. Kort presentation av varje förening.

Ystad:  Har 575 medlemmar, antalet ökar varje år. Saknar egna lokaler men samarbetar med Medborgarskolan.

Kungsbacka: Föreningen är 20 år, har ca 270 medlemmar.

Malmö: Har ca 700 medlemmar. Är ovissa om lokaler framöver.

Halmstad: Medlemsantal 312. Har fria lokaler.

Ranrike: Har som ny förening 41 medlemmar.


2. Frågor som föreningarna vill ta upp

Kungsbacka önskade svar på frågor om månadsmöten, utflykter, studiebesök, hemsida och eventuell expedition.

Månadsmöten:

Kungsbacka har ett möte varje månad. Kostnad 50 kr inkl förtäring. Föreläsare subventioneras.

Ystad har åtta månadsmöten och ett antal mindre fredagsträffar som medlemmar står för. Avgiften på månadsmötena är 80 kr. Föreläsare subventioneras om inte entréavgiften täcker kostnaden.

Ranrike lagar själva en hel meny till mötena. Avgiften är 60 kr. De har fri lokal och kommunbidrag.

Halmstad har fri lokal via kommunen. Ingen avgift vid månadsmötena, men smörgåsar kan köpas. Två månadsmöten hålls kvällstid.

Malmö har inte reguljära månadsmöten men möten på ”Tuppen”. Kostnad 30 kr vid dessa möten. Ändring på gång. Pubkvällar en gång per månad.

Utflykter:

Kungsbacka arrangerar några utflykter per säsong.

Ystad gör ca 10 utflykter per säsong. Halmstad två per säsong. Malmö  ofta till Danmark. En styrelseledamot är reseledare och lägger upp resor i samarbete med en researrangör.

Studiebesök:

De flesta redogjorde för ett antal studiebesök, bland annat till vattenverk, reningsverk, industrier, konstnärer.

Expedition:

Endast Kungsbacka har en expedition med regelbunden öppettid. Diskuterades olika modeller för medlemsanmälningar till aktiviteter. Ystad använder ett bokningsprogram som börjar fungera bra.

Ranrike

Ranrike frågade om det finns speciella regionsbidrag. Kaj Svartström svarade att det är oklart, men tar med frågan till förbundsstyrelsen för undersökning. Man önskade också att framföra till förbundet att det ska fördela föreningarna i regioner eller distrikt för att ev. bidragsansökan till regioner kan göras.

Samarbete mellan föreningar.

Malmö och Ystad har haft en del samarbete när det gäller resor. I övrigt har det inte fungerat.

Kungsbacka och Halmstad har visst samarbete när det gäller utflykter. En svårighet är att få ut informationen till medlemmarna eftersom man har olika tider för programutskick.

Massutskick.

Kaj Svartström påpekade att vi bör vara försiktiga med att skicka gruppmejl. Egentligen ska personen på utskickslistan ha godkänt att de vill ta emot mejlen och informeras att de ska kunna avsäga sig vidare utskick.

3. Minnesanteckningar från föregående möte.

Inga frågor fanns om föregående mötes anteckningar. Jubileumsgåvan har fungerat som den bör.

4. Förbundets frågor:

4.1 Föreningarna och framtiden.

De närvarande delades upp i fyra grupper för diskussioner.

Det viktiga är att se till att alla medlemmar känner sig välkomna i föreningen och att styrelsen lyssnar på medlemmarna. Programmen bör också förnyas för att välkomna även 50-talisterna som är på väg in.

Åldersfördelningen rapporterades från de föreningar som har registrering med personnummer. Åldersspridningen är mellan 20-talister och 50-talister. Könsfördelningen ligger mellan 25 % män/75 % kvinnor till 40% män/60% kvinnor.

Samtliga grupper önskade att förbundet ska agera mer genom att bland annat ha fler rikstäckande aktiviteter (t ex olika kurser, program för medföljande vid golftävlingar, visa sig mer i föreningarna), initiera nya föreningar, utbildning för webbansvarig och för styrelsemedlemmar. Fler programgrupper.

4.2 Hemsidan

Det påmindes om förbundets hemsida.

Kaj Svartström anförde att utbildning för webbansvariga bör utformas individuellt.

4.3 Föreningsuppdrag

Medlemmarna uppmuntras att bilda program- och aktivitetsgrupper. Se även punkt 4.1.

5. Övriga punkter

Enkät.

Kaj efterlyste svar från ett par föreningar på enkäten från Medborgarskolan angående utbildningar för valberedning och styrelseledamöter.

FAS-golfen kommer att anordnas av Aktiva Seniorer i Strängnäs-Mariefred den 29 – 30 augusti 2017.  Kan någon sidoaktivitet anordnas?

Förbundsstämman kommer att äga rum den 26-27 maj nästa år. Plats ej bestämd.

Kaj påminde om jubileumsgåvan på 1000 kr när någon förening ”fyller jämnt”.

Samrådsindelningen 2017 ska ses över på kommande förbundsstyrelsemöten.

Förbunds- och föreningsstadgarna ska revideras och tas upp på förbundsstämman 2018.

Rutiner saknas i förbundet när nya föreningar bildas och hur de ska anslutas. En blankett för inträdesansökan ska utarbetas.

Resereglementet ska också ses över i förbundet.

6. Nästa möte

Nästa samrådsmöte beslöts att äga rum den 6 oktober 2017 i Kungsbacka.

Ystad tackades för anordnandet av mötet.

Vid anteckningarna  

Monica Lilja

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *