Hem   »   Anteckningar förda vid samrådsmöte inom region Mälardalen och Gotland den 19 oktober 2016 i Stockholm

Anteckningar förda vid samrådsmöte inom region Mälardalen och Gotland den 19 oktober 2016 i Stockholm

Reviderad 2016-11-08 (klicka på länken)

Närvarande

Förbundsstyrelsen

Birgitta Berglund

Arboga

Anders Cargerman, ordförande
Sixten Öhman, sekreterare

Enköping

Åke Sundby, ordförande
Ulla Reuterskiöld, vice ordförande
Kristina Lindblad, ledamot

Eskilstuna

Anders Kraft, ordförande
Ingemar Bergenram, programansvarig

Gotland N

Gunnar von Corswant, ordförande

Gotland SV

Helena Månsson, ordförande och kassör

Gävle

Lars Edling, ordförande

Nyköping/Oxelösund

Margareta Bengtsson, ordförande

Strängnäs/Mariefred

Börje Larsson, ordförande
Christer Arrenfeldt, kassör

Uppsala

Margareta Engvall, vice ordförande
Eva Ulriksson, styrelseledamot

Västerås

Ola Svensson, vice ordförande

Stockholm

Diwert Fredler, ordförande
Britt Landberger, vice ordförande
Per-Olof Holmberg, kassör

Mötesledare

Kerstin Avenberg, Stockholm
Ulf Holmqvist, Uppsala
som båda representerade Förbundsstyrelsen.

Sekreterare

Gun Blomgren, Stockholm.

Noterat

Mötet ägde rum i Medborgarskolans lokaler. Kaffe och smörgås intogs under tiden deltagarna samlades.
Mötet påbörjades och Diwert Fredler hälsade samtliga välkomna till Stockholm.

Därefter tog Ulf Holmqvist över och hälsade särskilt förbundsordföranden Birgitta Berglund välkommen.

Kerstin Avenberg gjorde en kort sammanfattning av dagens upplägg.
Efter detta lämnade hon över ordet till deltagarna för en kort presentation av sina föreningar.

Arboga har ca 150 medlemmar vilket man tycker är ett bra antal för att kunna hantera. Fördelningen är ungefär 60 % damer och 40 % herrar. Man ordnar aktiviteter avseende blandad kultur, föredrag mm.
Anser att man behöver utbildning om hemsidan. Poängterade att styrelsen och valberedningen är viktiga i föreningsarbetet.

Nyköping erbjuder ett varierat program för sina ca 135 medlemmar. Resor är uppskattade och man har också haft många omtyckta föredrag. Föreningen får inget kommunalt bidrag (meningen reviderad 161108). Styrelsen har i flera fall suttit i 8 år och man är i behov av ett generationsskifte.

Västerås är en stor förening med ca 1700 medlemmar. På programmet står resor, kurser, kultur, seniorkafé med föredrag (kvalificerade föredragshållare), dataverksamhet och månadsmöten. Man har en bra tillslutning till aktiviteterna och får ofta dubblera dessa. Föreningen har inget kansli utan stora delar, som t.ex. anmälningar, hanteras via internet av styrelsen som har en ”jourverksamhet” för detta.

Uppsala är också en stor och livaktig förening med sina ca 1600 medlemmar. Ett varierat program erbjuds medlemmarna med resor, utflykter, föredrag, bowling, kurser, café med föredrag osv. Nostalgikvällar har varit väldigt populära.  De har inget kansli vilket ibland gör det svårt att hantera anmälningar när de är många.

Stockholm, som firat 20-årsjubileum i år, har ca 320 medlemmar och en styrelse bestående av fem personer. Har svårigheter att få medlemmar att ställa upp och jobba på olika sätt, men gör nu ett försök med en personalpool som kan hoppa in. Har ett kansli i Medborgarskolans lokaler som har öppet två förmiddagar i veckan. Programmets innehåll är av varierande art som t.ex. cirklar, museibesök, konst- och mataktiviteter osv.

Gotland SV en förening med ca 120 medlemmar. Man har ett bra samarbete med övriga Gotland. Styrelsen består av sju personer. Programmet består av blandade aktiviteter som resor, aktiviteter om och med mat, företagsbesök osv. Har konstaterat att ett bra program är A och O för deltagarantalet. Föreningen har fördelen att varje vecka få annonsera sina aktiviteter i en tidning.

Gotland N är en liten förening med ca 40 medlemmar. Man anordnar bl.a. studiebesök, företagsbesök utflykter och allmän samvaro. Medlemmarna deltar även i andra FAS-föreningars aktiviteter. Har små resurser och ingen lokal så en stor del av verksamheten bedrivs hemma. Ser emellertid inte att det är aktuellt nu med en sammanslagning av föreningarna på Gotland.

Eskilstuna har ca 300 medlemmar och en styrelse bestående av nio personer. Man anordnar studiebesök på företag, månadsmöten, resor (1 dags) teaterresor, föredrag, motionsgrupper, litteraturcirkel, engelska m.m. och har som ambition att göra ”roliga grejer”. Har ett bra samarbete med Strängnäs. Att få tag i lämpliga lokaler är ett problem för föreningen.

Strängnäs startade sin förening 1998 och har ca 350 medlemmar. Har vuxit genom mun till mun-metoden. Man har ett kulturprogram och man erbjuder föredrag, månadsmöten och resor. Styrelsen består av 11 personer varav 5 i programkommittén. Har inget kansli och anmälningar sker via hemsidan. Har genom god hjälp av Kaj Svartström fått en väl fungerande hemsida.

Gävle med sina ca 300 medlemmar har funnits i 15 år. Man har haft problem att få styrelsemedlemmar men har nu en styrelse bestående av sju personer (inkl. suppleanter). Programmet är ett ”trivselprogram” och innehåller bl.a. studiecirklar, matcirklar, seniorkonserter, olika kulturella besök m.m. Utskick av programmet i pappersformat, inkl. medlemsfaktura, görs på våren. På hösten skickas program i papper enbart till de som inte har internet.

Enköping en livaktig förening med ca 550 medlemmar. Man har en styrelse bestående av sju personer varav en ledamot har hand om anmälningarna till aktiviteter. Föreningen erbjuder ett blandat program innehållande cirklar, teaterresor, månadsmöten med föreläsningar/musik (ca 50-100 personer brukar komma) underhållande föredrag och mycket mer.

Frågor som föreningarna önskar ta upp

 1. Årliga Golftävlingen Strängnäs har erbjudit sig att arrangera golftävlingen nästa år (2 dagar i augusti). Ett 100-tal spelare brukar delta. Förslag finns att från 2018 dela in tävlingen i kvalificeringstävlingar, en i norr, en i mellan och en i söder. Sedan samlas de kvalificerade till en final. Kanske skulle förbundet kunna lämna bidra till resekostnader till finalen. Förslaget bör diskuteras ute i föreningarna innan förbundet tar ställning. De olika föreningarnas synpunkter på förslaget ska lämnas till Lillemor Fridlundh som är den ansvariga på förbundet. Även andra aktiviteter, liknande golfturneringen, har diskuterats inom förbundet. Sådant kan ev. påbörjas regionalt.
 2. Var ska nästa regionmöte vara och när?
  Västerås värd för regionmötet nästa år v 41 eller 42. Västerås återkommer med exakt datum.

Frågor som förbundsstyrelsen önskar ta upp

1. Föreningarna och framtiden

Fler och fler hittar oss på nätet och vi får säkert många medlemmar den vägen. Vi diskuterade hur man kan dra nytta av det och i övrigt användandet av tekniken i vårt arbete. Facebook är ett modernt forum och borde kunna användas mer. Förbundet är t.ex. med på Facebook. Enköping påpekade dock att Facebook kan vara känsligt.

Utnyttjande av utskick av våra program via internet (e-post) sker olika inom föreningarna. Ofta har man en kombination av internet och utskick via vanlig post. Det är en balansgång för alla ska vara välkomna i våra föreningar, inte bara de som har datakunskap.
Förbundet, som skickar ut all information via mail, har tyvärr märkt att alla inte öppnar sina brevlådor och framhöll vikten av att detta görs.

Vikten av att behålla både små och stora föreningar framhölls. Förbundet kan i vissa lägen hjälpa föreningarna med t.ex. råd/utbildning under förutsättning att man blir uppmärksammad på eventuella problem/svårigheter.

2. Hemsidan

De flesta föreningarna använder sig av Joomla-hemsidan. Här har Kaj Svartström gjort ett storjobb med att informera och utbilda för att alla ska komma igång.
Men stor enighet rådde om att utbildning behövs för att fler ska kunna hantera hemsidan och hjälpas åt.
Det kan dock vara svårt för Kaj att anordna en generell utbildning, eftersom användarna befinner sig på så olika nivåer i sitt kunnande.
Västerås har uppmärksammat att det finns en begränsning på antal mail som kan skickas ut på en gång via hemsidan men detta kan möjligen bero på vilket operativsystem som används.

3. Föreningsuppdrag

Det finns stora svårigheter att få medlemmar att åta sig styrelseuppdrag varför det kan vara svårt att genomföra generationsskiften i styrelserna.
På mötet framhölls vilken stor betydelse valberedningens arbete har för att sälja in uppdragen och få fram bra och handlingskraftiga styrelser och övriga funktionärer, något som alla var överens om.
Förbundet avvaktar nu svaren på Medborgarskolans enkät om utbildning innan man går vidare med eventuell utbildning för styrelser och valberedning. Det är även viktigt att aktivera andra än styrelsen för olika uppdrag.
Fråga om ersättning för styrelsearbete och andra uppdrag togs upp. Det framkom att man har olika lösningar inom föreningarna. I vissa fall kan styrelsen få någon/några luncher per år t.ex. i samband med möten. I andra fall gå gratis på medlemsmöten eller annan aktivitet.
En del föreningar betalar ut ersättning för faktiska kostnader exempelvis för kontorsmaterial.
Förbundsstyrelsen framhöll att det är fråga om ideella föreningar och att ersättning inte ska utgå för annat än faktiska kostnader.


Förbundsinformation

 • Viktigt ge besked om man tänker svara på enkäter m.m. eller ej
 • Golfen diskuteras när synpunkter kommit från regionerna
 • Nästa förbundsstämma är den 26 -27/5 2018
 • Förbundet ger 1 000 kr till jubilerande förening (10, 20, 25 år) som kan skänkas till valfritt välgörande ändamål
 • Samrådsindelningen kommer att ses över på nästa styrelsemöte
 • Man jobbar med att revidera förbundsstadgarna inför nästa stämma
 • Blankett för hur man ansöker om inträde i förbundet finns
 • Resereglementet håller på att ses över
 • Föreningarna ska anmäla vad de vill ska tas upp i förbundsstyrelsen
 • När nya medlemmar betalat medlemsavgift efter 1/10 ska denna anses gälla för året efter
 • Styrelserna kan få specialbehörighet till förbundets hemsida av Kaj Svartström
 • Datum för nästa ordförandekonferens har inte bestämts ännu

När denna information lämnats avslutade mötesledarna regionmötet och tackade samtliga deltagare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *