Hem   »   Anteckningar från ordförandekonferens för Syd och Sydost i Smålandsstenar måndag 27 mars 2017

Anteckningar från ordförandekonferens för Syd och Sydost i Smålandsstenar måndag 27 mars 2017

Anteckningar från ordförandekonferens för Syd och Sydost i Smålandsstenar måndag 27 mars 2017


Deltagande ordförande
:
Bernt Turesson Gislaved
Ingvor Jutnäs Jönköping
Sten-Göran Johansson Karlskrona
Per Landgren Malmö
Catharina Persson Tingsryd
Börje Fransson Värnamo
Ewa Johansson Växjö

Orepresenterade föreningar: Kalmar och Ystad

Förbundsrepresentanter:
Lillemor Fridlundh Skövde ordförande
Rolf Bååth Borås sekreterare


Inledning.

Bernt Turesson hälsade välkommen och gav en kort presentation av Gislaveds kommun och av Smålandsstenar. Han uppehöll sig särskilt vid näringsliv och kulturliv.

Diskussion och erfarenhetsutbyte om marknadsföring och medlemsrekrytering.
En givande diskussion fördes, där alla föreningar redogjorde för sina erfarenheter.
Malmö kommer att få bidrag efter antalet aktiva medlemmar. Man har höjt medlemsavgiften till 150 kr. Information om föreningen sprids genom mun till mun-metoden.
Föreningen i Jönköping hotades av nedläggning förra året. Medelåldern är hög. Man funderar att köpa kassörstjänst, och webbmastern vill sluta efter 22 år. Föreningen annonserar i lokaltidningen.
I Karlskrona vill man inte ha fler medlemmar. Omsättningen bland de 800 medlemmarna är hög. Mun till mun-metoden används.
Inte heller i Värnamo vill man ha högre medlemsantal. De 700 medlemmarna gör sammanlagt 3500 ”starter” per år.
Föreningen i Gislaved har stadigt 530 medlemmar och vill inte bli större. Man får 20 000 kr i kommunbidrag. Det är svårt att få fram nya styrelsemedlemmar.
Växjö har stor medlemsomsättning. Man gör inte reklam.
Föreningen i Tingsryd har 97 medlemmar, och man har fått in 40-talister. Man har ingen lokal, sedan Medborgarskolan lagts ner. Nu får man låna skollokal kostnadsfritt. Medlemsavgiften har höjts till 150 kr.
Lillemor delar ut ett papper från Uppsala om idéer kring medlemsrekrytering. Bifogas.

Information om Medborgarskolans utbildningspaket.
Lillemor Fridlund kommenterar den presentation av utbildningspaketet, som tidigare skickats ut. Studiecirkelmaterialet kommer att läggas ut på hemsidan under den kommande veckan.

Synpunkter på utsänt Förslag till nya Föreningsstadgar
Konferensen går igenom hela förslaget och följande synpunkter framförs.

§ 2. Tillägget ”efter förmåga” ifrågasätts.
§ 4. ”Föreningens geografiska verksamhetsområde och” skall strykas. Resten av meningen förs till § 3.
§ 5. Konferensen anser att motioner skall vara styrelsen tillhanda ”senast fyra veckor före föreningsstämman”. Det skall tilläggas att ”handlingar skall finnas tillgängliga senast två veckor före föreningsstämman”.
Val av vice mötesordförande behöver ej finnas med enligt konferensens mening.
På ärendelistan saknas ”anmälan av övriga frågor” samt ”behandling av anmälda frågor”.
Konferensen vill att det skall finnas möjlighet att utse ersättare till styrelsen.
Det råder olika uppfattningar bland konferensdeltagarna om vice ordförande i styrelsen skall väljas på föreningsstämman eller utses av styrelsen.
Punkten om revisorer skall lyda ”Val av revisor/revisorer och ersättare på ett år”.
§ 7. Konferensen anser att ”inom sig” skall strykas i meningen om att utse sekreterare och kassör, eftersom det hindrar möjligheten att skaffa en avlönad kassör.
Anhörig i ”anhörigföreningen” skall styrkas.
§ 9. Konferensen undrar om inte fondering i 5 år är för kort tid.

Resegaranti
Lillemor Fridlundh går igenom utdelad information från Kammarkollegiet om bestämmelser angående resegaranti och hänvisar till Kammarkollegiets hemsida. Bifogas.

Frågor som föreningarna vill ta upp
Ingvor Jutnäs har anmält att hon vill ta upp samarbetet med Medborgarskolan. Hon avser samarbetet på det lokala planet och vill ha ett mer aktivt samarbete i Jönköping. Sten-Göran Johansson undrar vad som hänt med utredningen om förbundet skall vara medlemsorganisation inom Medborgarskolan. På stämman i Umeå fick ju förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda detta. Rolf Bååth redogör för bakgrunden till ärendet och berättar att inget har hänt ännu, men att en utredning skall vara klar till förbundsstämman 2018.
Frågor om försäkringsskydd och information från förbundsstyrelsen har också framförts. Rolf Bååth betonar att olycksfallsförsäkringen hos Folksam fortfarande gäller, men att möjligheten att teckna tilläggsförsäkring har upphört. Information från förbundsstyrelsen får man genom hemsidan. Någon tycker att inläggen på hemsidan ligger kvar för länge.

Förbundsstyrelsen info m m
Alla konferensdeltagare anser att ordförandekonferenserna skall vara kvar och att det är bra att börja med en temadiskussion som idag.
Lillemor Fridlundh påminner om FAS-golfen den 29–30 augusti.
Förbundsstämma 2018 äger rum i Värnamo 24–25 maj.
En information om närvaro vid sändningar av Opinion Live delas ut.

Avslutning
Lillemor Fridlund avslutar konferensen och tackar Bernt Turesson för ett bra arrangemang.

Vid penna och dator

Rolf Bååth

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *