Hem   »   Anteckningar förda vid Ordförandekonferens för Bergslagen-Östergötland/Mälardalen-Gotland, nordliga gruppen, 2017-04-04

Anteckningar förda vid Ordförandekonferens för Bergslagen-Östergötland/Mälardalen-Gotland, nordliga gruppen, 2017-04-04

Fel: Vy 7b52208l43 kanske inte finns

Anteckningar förda vid Ordförandekonferens för Bergslagen-Östergötland/Mälardalen-Gotland, nordliga gruppen

Tid Tisdagen den 4 april 2017, kl 09.30—15.00
Plats                                   Sal 306, Medborgarskolan, Örebro
  
Närvarande
Sixten Öhman Arboga bos.ohman@gmail.com
Ragnhild Abrahamsson  Avesta ragnhild.abrahamsson@telia.com
Ulla Reutersköld  Enköping ulla.reuterskiold@gmail.com
Liselott Boberg Falun pippivagen_12@hotmail.com
Lars Edling Gävle edling.lars@gmail.com
Laila Danielsson Nora laila.wiwer@tele2.se
Anna-Lena Hellblom Sala anna-lena.hellblom@hotmail.com
Britt Marie Gunnarstedt  Uppsala brittmarie123@gmail.com
Kjell Svärd  Västerås  kjellsward@hotmail.com
Inger Beijer Örebro inger.beijer@gmail.com
     
Christina Edvertz  Förbundet christina.edvertz@hotmail.com
Ulf Holmqvist  Förbundet ulf.g.holmqvist@blixtmail.se
     
Marianne Dahlberg  sekreterare mochsa.dahlberg@gmail.com
     
Ej närvarande
Aktiva Seniorer Östhammar 


Inledning

Christina Edvertz hälsade alla hjärtligt välkomna.

Presentationsrunda

Västerås har idag 1 600 medlemmar mot 1 800 år 2016. Man har inget kansli, utan telefonen fungerar som kansli må-on kl 09.00-12.00. Styrelsen fördelar ansvaret för telefonen efter en jourlista. De har bra hjälp av Medborgarskolan. Anmälningar görs till en bokningsansvarig antingen via telefon eller via nätet.

Sala har 55 medlemmar och har Föreningarnas Hus som bas. De har en akti­vitet/månad. Anmälningar görs på telefon till två personer.

Uppsalas nya ordförande presenterade sig. De har idag 1 687 medlemmar. De har ett gott samarbete med Medborgarskolan, men har inget kansli. Nappade på Västerås jourtelefon. Deras problem är att medlemmar klagar för att de inte kommer med på div aktiviteter. De ska göra ett försök med anmälnings­förfarande via hemsidan.

Falun har 160 medlemmar. De ställer sig frågan ”Ska vi bli så många fler?” De har inget kansli. Styrelsemötena har de på Medborgarskolan och månadsmöten i en kyrka.

Enköping har 570 medlemmar. De har växt mycket, men vill nu inte bli så mycket större. De har inget kansli utan en person sköter sådant via telefon. De arrangerar månadsmöten, cirklar, resor och studiebesök. Allt blir fullt och även reservlistor förekommer. Nu ska de sända ut en pressrelease om ett medlemsmöte i samband med att det nya programmet kommer ut.

Örebros nya ordförande presenterade sig. Hon är imponerad av att allt funge­rar så fantastiskt bra. De har kansli på Medborgarskolan som bemannas av medlemmar må-to kl 10.00-12.00 på ett 14-dagars schema. De har ett drygt 40-tal medlemmar som på ett eller annat sätt är engagerade med någon upp­gift. Idag har föreningen drygt 1 400 medlemmar. Ny katalog med höstens aktiviteter kommer ut i maj och där bifogas även en anmälningsblankett. De flesta aktiviteter blir fulla och mer eller mindre långa reservlistor finns.

Arboga har 111 medlemmar. De har haft en sakta ökning utan någon aktiv medlemsvärvning. Anser att trevliga program och mun-till-mun-metoden fungerar bra som rekrytering av nya medlemmar. De har sina möten på Trefaldighetsgården. De arrangerar en dagsresa varje vår och i november har de gåsmiddag. De har problem med hemsidan. Det är svårt att få en webmaster.

Gävle har drygt 300 medlemmar. De har sina aktiviteter på en restaurang mitt i sta’n. De har ett traditionellt program, men konkurrensen är svår betr resor. Har därför skaffat sig en nisch, vilket är trivsel och skoj. Då kommer folk och rekryteringen sker av sig självt. De lägger ut sitt program på biblioteket. Anmälningar görs via telefon eller mejl. De har haft svårt att rekrytera till styrelsen.

Nora har 290 medlemmar och ökar ständigt. Månadsmöten har de på Tallbackagården. Medlemsavgiften är 150 kr. De genomför två resor per termin. De försöker att ha ett varierat program på sina månadsmöten. Det viktiga är att ha roligt. Nora är tillsammans med Örebro de första föreningarna som bildades. Nästa år är det 30 års jubileum.

Avesta var på väg att läggas ned. Då tog en person tag i allt och på detta sätt överlevde de. De är nu på gång igen och har 60 medlemmar. De firade 15 års jubileum förra året.

Ulf Holmqvist presenterade Östhammar, som inte kunde närvara p g a sjuk­dom. Även denna förening var på väg att läggas ned, men då sändes Ulf dit som konsult. Han hjälpte till att rädda föreningen och idag har de 40-50 medlemmar. De samarbetar med Uppsala-föreningen.

Diskussion och erfarenhetsutbyte om marknadsföring och medlems­rekrytering

Christina Edvertz berättade om en enkät som gått ut till föreningarna. Av svaren framgick det att rekrytering var svårt, både till föreningarna och styrelserna. Hon påpekade att medelåldern i våra föreningar är hög och att vi bör vara observanta på att rekrytera yngre seniorer. Det är också stor könsskillnad. P g a detta bör vi göra program som även lockar yngre och män. Naturligtvis bör man också se till köns- och åldersfördelning i styrelserna. Valberedningen har ett tufft jobb.

Gävle har bara 20 % män och ser det som ett stort problem. Därför har man lagt in företagsbesök i sitt program. Det har visat sig locka många män. Ang. valberedning, så har man som regel att den som avgår ur styrelsen, ska ingå i valberedningen.

Nora har lika många män som kvinnor i styrelsen. Det är ett krav för val­beredningen.

Västerås har 1/3 män och 2/3 kvinnor. Kjell Svärd demonstrerade hur han inleder varje månadsmöte. De sjunger God morgon – från Frukostklubben.

Ulf Holmqvist tar upp frågan om samarbete i regionen. Ett förslag var att sända våra program till regionens föreningar och kanske besöka varandras aktiviteter.

Uppsala har fadderverksamhet för nya funktionärer.

Örebro ansåg att ett sätt att föryngra medlemskåren är att medlem tar med bekanta på prov på t ex ett månadsmöte. Man ska även visa ett bildspel på Seniorfestivalen. För övrigt ansåg man att mun-mot-mun-metoden var bäst som rekryteringsmetod.

Arboga sänder styrelseprotokoll till både revisorer och valberedning. Val­beredningen inbjuds till december månads styrelsemöte.

Uppsalas förslag på hur man kan jobba med medlemsrekrytering och att få medlemmar att ställa upp till olika uppdrag

Ulf Holmqvist redovisade för Uppsalas sätt att jobba med frågan. Här följer en kort resumé.

”Man bjöd in till medlemsmöte och delade in deltagarna så att man satt ca 6-7 vid varje bord + en styrelserepresentant. Frågor som skulle diskuteras var bl. a: Vad tycker du om Aktiva Seniorer? Vad har du jobbat med? Vad vill du ha? Därefter togs svaren upp i styrelsen. Ulf lät göra en bild av en bikupa som illustrerade sättet att jobba. Man beslutade att göra styrelsemötena roliga och inte så allvarliga.

Nu har man haft ett nytt stormöte där frågorna konkretiserades: Förslag på enklare och svårare arbetsuppgifter som du kan ställa upp på?

Styrelsen ska nu utvärdera hela projektet.”

Information om Medborgarskolans utbildningspaket

Skriftlig information delades ut och var och en tog några minuter för genom­läsning. Därefter berättade Christina Edvertz om paketet, vilket kommer att läggas ut på hemsidan inom kort. Meningen är att varje förening använder den del av utbildningen som man anser att man behöver.

Frågor som framkom under genomgången:

  • Önskemål framkom om en en-dags utbildning av webmaster
  • Det borde finnas en manual för att hitta på Förbundets hemsida
  • Man borde ha mer än en webmaster i föreningen
  • Komplettera materialet med skillnaden mellan Bolagsstyrelse och Föreningsstyrelse
  • Ibland kan det kanske vara bättre om någon från Förbundet håller i utbildningen
  • Även utbildning för kassör efterfrågas, inkl. Visma-utbildning

Du som arrangerar resor

Skriftlig information delades ut. Är man osäker, ska man absolut ta kontakt med Kommerskollegiet.

Förbundet informerar

Aktiva Seniorer är inbjudna att sitta som publik under TV-sändningarna av Opinion Live. Inbjudan delades ut. Är man intresserad ska man kontakta Cecilia Crook, 073-757 36 36.

Förbundsstämma 2018 genomförs 24 och 25 maj i Värnamo. Christina Edvertz talade också om att man skriftligt kan meddela intresse till förbunds­styrelsen om man vill arrangera förbundsstämma. Det brukar vara ca 60-70 deltagare.

FAS-golf  2017 är 29 och 30 augusti i Strängnäs-Mariefred.

Christina Edvertz informerade att Förbundet gärna hjälper till om man har planer på att lägga ned sin förening eller att starta upp nya föreningar.

Rapportera gärna från era aktiviteter på Förbundets hemsida.

Frågor från föreningarna

Västerås undrade hur långt ärendet med samarbete eller inte med Medborgar­skolan har kommit. Christina Edvertz ger en bakgrund.
Anledningen är en motion till Förbundsmötet 2016 från Borås. De ville att vi skulle dra oss ur samarbetet och Förbundsstyrelsen hade bifallit motionen. När Borås på för­bundsmötet fick klart för sig att så många före­ningar har en mycket gott samarbete med Medborgarskolan ville de ta till­baka sin motion, men formellt går det inte att göra så. I stället återremittera­des ärendet till Förbundsstyrelsen.

Förtydligande 2017-04-07 om samarbetet med Medborgarskolan
Det var inte Borås som motionerade utan ett antal föreningar i Älvsborg-Skaraborg.

Det var heller aldrig tal om att dra tillbaka motionen. Däremot är det riktigt att den återremitterades till Förbundsstyrelsen. Det handlade inte om de lokala Medborgarskolorna utan huruvida Förbundet skulle vara medlemsorganisation inom Medborgarskolan. / Marianne Dahlberg

Diskussion följde. Slutsatsen blev att denna region var enig om att samarbetet ska vara kvar med Medborgarskolan.

Örebro undrar vad som gäller för gruppolycksfallsförsäkringen. Den obliga­toriska delen är kvar, men den frivilliga har upphört. Man måste vara medlem för att försäkringen ska gälla. F ö informe­rade Christina Edvertz att hänvisa till Folksam då det gäller försäkrings­frågor.

Blankett för reseräkning hämtas från Förbundets hemsida och skickas in till Förbundet för dagens konferens.

Arboga undrade om medlemsförmåner. Alla kan inte gå in på hemsidan för att läsa om det. Bifogas dessa minnesanteckningar.

Västerås vill ha svar på sin fråga till Förbundets webmaster ang. medlemsregister på hemsidan. Svårigheter idag när mejl ska sändas ut till t ex 1 600 medlemmar. Förbundsrepresentanterna tar med frågan till Förbundet.

Frågan om Vinprovningsarrangemang diskuterades. Man måste vara försiktig – det finns många lagar och regler som reglerar detta.

Avslutning – ordförandekonferens eller regionsamråd?

Innan Christina Edvertz avslutade mötet diskuterades ordförandekonferens kontra regionsamråd. Alla var rörande ense om att båda behövdes.

Vid pennan

Marianne Dahlberg
Sekreterare

Bilaga

Medlemsförmåner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *