Hem   »   Anteckningar från ordförandekonferens för Mitt och Nord i Umeå onsdag 5 april 2017

Anteckningar från ordförandekonferens för Mitt och Nord i Umeå onsdag 5 april 2017

Anteckningar från ordförandekonferens för Mitt och Nord på Rex Bar och Grill i Umeå onsdag 5 april 2017

Deltagande ordförande:

Kramfors  Birger Söderström, vice ordförande, birger.soderstrom@kramnet.se
  Margareta Söderström medföljande
Luleå Dennis Kvist, ordförande, dennis.kvist@telia.com
Örnsköldsvik Monica Näslund, ordförande, monica.naslund@telia.com
  Gösta Näslund medföljande
Umeå Willy Brändström, ordförande, info@asistacom.net
Sundsvall Doris Lindqvist, vice ordförande, ingen e-postadress
Skellefteå Gunda Johansson, ordförande, gunda.e.johansson@gmail.com


Förbundsrepresentanter:

Birgitta Berglund, Sundsvall ordförande, gittan.berglund2@hotmail.com
Lillemor Fridlundh, Skövde sekreterare, lillemorf3@gmail.com

Birgitta hälsade alla hjärtligt välkomna och lämnade ordet fritt för diskussion om dagens huvudtema.

Diskussion och erfarenhetsutbyte om marknadsföring och medlemsrekrytering
En engagerad och givande diskussion fördes, där alla föreningar redogjorde för sina erfarenheter. De flesta föreningarna har en positiv medlemsutveckling, eller ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare.

När det gäller medlemsrekrytering var alla eniga om att mun mot mun-metoden var det som gav flest nya medlemmar. Att det är så beror på att man har ett bra program, gör intressanta resor och studiebesök och anordnar olika aktiviteter som medlemmarna berättar om för vänner och bekanta. Det är också viktigt att man syns i lokalpressen och sänder in rapport från föreningens olika aktiviteter. Luleå t. ex hade en lång intervju i lokaltidningen efter det man gjort en vandringsresa. Hemsidan är ett annat forum att sprida information om föreningens aktiviteter.

Man var överens om att det är svårt att få folk att ställa upp i styrelse och aktivitetsgrupper. Ordförandeposten är svårast att rekrytera, men även kassör och webmaster är svårt. Man konstaterade att valberedningen har en viktig uppgift och att det är viktigt att styrelsen har nära kontakt med valberedningen under hela verksamhetsåret. Valberedningen ska vara väl insatt i styrelsens arbete och vilka krafter som behövde rekryteras.

Alla föreningarna har god ekonomi. Medlemsavgiften varierar mellan 75 kr – 150 kr/år och även entréavgiften till månadsmötena varierar, beroende på lokala möjligheter med fika etc. Några föreningar anordnar lotterier i samband med månadsmötena, vilket är mycket populärt och ger en extra inkomst.

Bidragssituationen för de olika föreningarna diskuterades och man konstaterade att det är stora skillnader mellan kommunerna. Några föreningar anser att man inte vill vara med i KPR (Kommunala Pensionärsrådet) eftersom man tycker att det är att engagera sig politiskt.

Även avtalen med studieförbunden diskuterades och man kom fram till att det är skillnader från ort till ort. En del föreningar har mycket förmånliga avtal och andra får inte lika mycket i utbyte, en sak som man tänkte ta upp vid nästa förhandling med studieförbundet.

Birgitta delade ut ett papper som sammanfattade ”Uppsala-modellen” och redogjorde för bakgrunden hur man i Uppsala gjort för att rekrytera genom diskussionsgrupper och fadderverksamhet.

Information om Medborgarskolans Utbildningspaket
Lillemor kommenterade den presentation av utbildningspaketet, som tidigare skickats ut. Studiecirkelmaterialet har blivit försenat p.g.a. sjukdom, men kommer att finnas på hemsidan inom kort.

Synpunkter på utsänt Förslag till nya Föreningsstadgar
Nedanstående synpunkter framförs av konferensdeltagarna.

I rubriken vill man att namnet på lokalföreningen ska ingå.

§2  Texten ändras: ”Medlem i föreningen kan alla bli som vill medverka i Aktiva Seniorers aktiviteter och som …. fastställer”.

Tillägg: Medlemsavgift som erläggs under årets sista kvartal gäller även för nästkommande år.

§3. Diskussion om det ska stå ”föreningsstämma” eller ”föreningens årsmöte”.

§4. ”Föreningens geografiska verksamhetsområde och” skall strykas. Resten av meningen förs till § 3.

§5. Konferensen anser att motioner skall vara styrelsen tillhanda ”senast fyra veckor före föreningsstämman”. Det skall tilläggas att ”handlingar skall finnas tillgängliga på hemsidan senast två veckor före föreningsstämman/föreningens årsmöte”.

Val av vice mötesordförande behöver inte finnas med.

I punkten beslut om antal styrelseledamöter stryks ”och ersättare”

Punkten om revisorer skall lyda ”Val av revisor/revisorer och ersättare på ett år”.

I punkten val av ombud till förbundsstämman stryks ”som skalla företräda medlemmarna”.

Diskussion om det på ärendelistan ska tillkomma ”anmälan av övriga frågor” samt ”behandling av anmälda frågor”.

§7. Femte raden ”Styrelsen utser inom sig … ett år” Tillkommer ”vice ordförande”

Anhörig i ”anhörigföreningen” skall styrkas.

Resegaranti
Birgitta delade ut information från Kammarkollegiet om bestämmelser angående resegaranti och hänvisar till Kammarkollegiets hemsida.

Frågor som föreningarna vill ta upp
Aktiva Seniorers ev. utträde som medlemsorganisation i Medborgarskolan diskuterades. Frågan togs upp vid förbundsstämman i Umeå och återremitterades till Förbundsstyrelsen för utredning till Förbundsstämman 2018. Birgitta meddelade att Förbundsstyrelsen ännu inte diskuterat saken och bad om konferensens synpunkter. Deltagarna anser att samarbetet på föreningsnivå fungerar bra och ingen framförde några synpunkter på Förbundets medlemskap.

Hur fungerar Swish som betalning till förening? Vissa avgifter tillkommer när det är ett företag/en förening som är mottagare. Ingen visste exakt besked, men det kan finnas skäl att kontrollera. Det är ett smidigt sätt att slippa kontanthantering vid t ex månadsmöten.

Gösta Näslund tog upp frågan om vi måste betala STIM-pengar när vi använder musik i olika sammanhang. Ingen visste vilka regler som gäller.

På fråga om vår olycksfallsförsäkring hos Folksam meddelade Birgitta att den fortfarande gäller, men att möjligheten att teckna tilläggsförsäkring har upphört.

Förbundsstyrelsen info m m
Alla konferensdeltagare anser att ordförandekonferenserna skall vara kvar och att det är bra att börja med en temadiskussion som idag.

Lillemor Fridlundh påminner om FAS-golfen den 29–30 augusti.

Förbundsstämma 2018 äger rum i Värnamo 25–26 maj.

Birgitta påminde konferensdeltagarna om att gå in på Förbundets hemsida och söka information.

Avslutning
Birgitta avslutar konferensen och tackar deltagarna för en trevlig dag med givande diskussioner.

Vid pennan

Lillemor Fridlundh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *