Hem   »   Anteckningar förda vid regionalt samråd i Region Bergslagen – Östergötland och Mälaren Nordlig grupp i Västerås torsdagen den 19 oktober 2017

Anteckningar förda vid regionalt samråd i Region Bergslagen – Östergötland och Mälaren Nordlig grupp i Västerås torsdagen den 19 oktober 2017

Anteckningar förda vid regionalt samråd i Region Bergslagen – Östergötland och Mälaren Nordlig grupp i Västerås torsdagen den 19 oktober 2017

Deltagarförteckning enl bilaga 1

Efter samling med kaffe och god smörgås i Björnögårdens restaurang  gick vi ner till möteslokalen. Där inledde Kjell Swärd, ordf. i FAS Västerås, med att hälsade alla välkomna och kort berätta om staden Västerås och FAS-föreningen i Västerås och dess verksamhet.

Därefter tog dagens ordförande, Christina Edvertz från Förbundsstyrelsen, över ordet. Som   första punkten för dagen togs frågan om vad den här gruppen ska heta. Det förslag som fick bästa respons var FAS Bergslagen.

Nästa ämne som togs upp var hur får vi våra medlemmar aktiva?

Britt-Marie Gunnarstedt från FAS Uppsala redogjorde för hur FAS Uppsala gjort och ett diskussionsunderlag delades ut (bilaga 2 och 3). Man samlade medlemmarna i mindre grupper med en ”duskussionsledare” som förde anteckningar. I Uppsala fick man flera medlemmar som anmälde intresse för att hjälpa till i föreningen på olika sätt. En livlig diskussion fördes och det kom fram förslag på olika sätt att skapa intresse för FAS, t ex hos människor från andra kulturer – matlagning och körsång var två exempel. Flera FAS-föreningar visade intresse för att prova modellen.

Därefter fick Birgitta Swenson  ordet som representant från förbundets valberedning. Hon menade att uppgiften var svår – i värsta fall kan hela styrelsen utom ett par stycken ersättas.  

Eftersom förbundsstyrelsen väljs på Förbundsstämman och då väljs på 2 år innebär det att hela styrelsen kan avgå samtidigt. I en förening med stämma varje år kan man välja hälften på 1 år och andra hälften på 2 år och ha fyllnadsval vid behov på 1 år. Att tillämpa samma princip på val till Förbundsstyrelsen skulle innebära att ledamöterna valdes på 4 år respektive 2 år.

Birgitta bad samtliga föreningar att fundera över lämpliga kandidater och lämna namnförslag till valberedningen (efter att först ha vidtalat och fått bekräftat att vederbörande ställer upp naturligtvis).

Ordföranden tog upp frågan om FAS ska vara medlemsorganisation i Medborgarskolan.

Frågan lämnades som en motion till förbundsstämman 2016, men återremitterades till förbundsstyrelsen för behandling, för att tas upp igen vid förbundsstämman 2018. Under perioden har styrelsen behandlat frågan och vid nästa styrelsemöte i november kommer Ann-Sofie Henriksson från Medborgarskolan att delta för ytterligare klargöranden.

Nuvarande medlemsorganisationer i Medborgarskolan är Moderata Samlingspartiet, Fria Moderata Studentförbundet, Moderata ungdomsförbundet, Aktiv Ungdom, Förbundet Aktiva Seniorer och Rojalistiska föreningen.

Samarbetet med olika studieförbund diskuterades och de flesta var nöjda oavsett vilket studieförbund man samarbetade med. Medborgarskolan, Vuxenskolan och ABF nämndes.

Efter en god lunch var det dags att gå igenom förslag till nya förbundsstadgar. Stadgeförslaget gicks igenom paragraf för paragraf och följande synpunkter framfördes.

Hela dokumentet bör ses över så att det antingen står ska eller skall och om förbundsstyrelsen och förbundsstämman ska inledas med versal eller gemen bokstav. Ental ska skrivas med bokstäver.

§ 3 Organisation. Tredje stycket, sista raden fattas ett n. Däremellan … förbundsstyrelsen beslutande …

§ 4 Medlemskap. Första meningen ändras …..anslutna lokalföreningar ändras till ansluten lokalförening.

§ 6 Motioner. Första meningen ….förslag till kongressen ska bytas mot förbundsstyrelsen

§ 7 Förbundsstämmans dagordning. Liten bokstav efter alla punkter och ental med siffror.

Punkt 15 fastställande av antalet ledamöter … ändras till fastställande av minsta och högsta antalet ledamöter i förbundsstyrelsen.

Punkt 18 Val av en revisor ändras till två revisorer.

§ 10 Förbundsstyrelse.

Texten i fjärde stycket föreslogs ändras till Förbundsstyrelsen skall fastställa ändras till upprätta verksamhetsplan och budget …

Bör tillkomma –  Stycke som reglerar vem/vilka som tecknar firman.

Sjätte stycket kan ev komma att utgå beroende på beslut vid Förbundsstämman i maj 2018 om Aktiva Seniorer ska vara medlemsorganisation i Medborgarskolan eller ej.

§ 11 Valberedning. Andra stycket Valberedningen ……kongressperiod ändras till mandatperiod.

§ 13 första meningen en revisor … föreslås ändras till två revisorer ..

§ 14 andra stycket Ledamöterna, revisorerna…Ändras förslagsvis. Ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant.

Därefter gicks även förslag till normalstadga för förening igenom på samma sätt.

§ 9 Upplösning. Sista meningen ändras. Tillgångar ochTillgångar och medlemsregister tillfaller förbundet. Förbundet fonderar tillgångarna under 5 år för att aanvändas vid ev nystart.

Ny mening  Efter årsstämman ska föreningen sända in Årsrapport till förbundet. Blankett finns att hämta på förbundets hemsida.

Nästa punkt på dagordningen var frågor från föreningarna där FAS Uppsala anmält ett antal frågor i förväg.

 1. Har förbundet någon policy angående anordnande av längre resor med övernattningar inom eller utom landet?
  Förbundet har ingen policy men råder föreningarna att kontakta kammarkollegiet för mer info om resegaranti. Länk finns på förbundets hemsida under Föreningsservice. Många föreningar samarbetar med en resebyrå, särskilt vid utlandsresor.
 1. Hur gör man i föreningarna när det gäller förmåner för de som arrangerar programpunkter generellt?
  Frågan diskuterades och de flesta föreningarna tillämpade att reseledare följer med gratis. De som anordnar månadsmöten motsv. får fri entré till mötet/aktiviteten.
 1. Finns det någon policy gällande ersättning för luncher och middagar i samband med att man träffas och planerar verksamhet?
  De flesta bjöd på kaffe och en smörgås/motsv. i samband med styrelsemöten/ planeringsmöten. Många föreningar ordnade något för de som varit aktiva under året, styrelse, cirkelledare, kommittémedlemmar etc. Jullunch alt någon fest nämndes som exempel.

Under punkt 1 ovan togs frågan upp om vi anpassar/anordnar resor och aktiviteter för deltagare med funktionshinder av olika slag, rullstolsburna, döva, blinda etc. Bl a diskuterades handikappanpassade bussar (med lift) och om man kontrollerar i förväg att funktionshindrade kan delta i aktiviteterna. Ingen av föreningarna hade funderat på detta, bl a menade man att specialutrustade bussar var mycket dyrare. Det framfördes att det finns fonder man kan söka bidrag från för att täcka ökade kostnader.

Västerås föreslog att man vid samrådsmöten ska avsätta 30 min för de stora föreningarna att diskutera sina gemensamma problem – de små föreningarna kan ju göra detsamma.

Föreningarnas hemsidor togs upp. Av våra 49 föreningar har 44 st hemsida. 33 av dessa använder Joomla och av dessa har 24 st den nyaste versionen. Man klagade på att kapaciteten för utskick med e-post till medlemmarna är begränsad, det tar väldigt lång tid för stora föreningar att skicka ut meddelande till alla medlemmar.

Användning av Drop box diskuterades. Förbundets webbmaster har avrått från det.

Betalning vid månadsmöten (motsv) diskuterades. Kontanter svårt att bli av med och dyrt. Swish kostar extra avgift för förening men går smidigt om man betalar innan man passerar entrén och där visar bekräftelsen samt blir avprickad på medlemslista. Kortläsare är långsamt och dyrt. D v s det finns f n ingen riktigt bra lösning.

Sista punkten för dagen var aktuell information från förbundet.

 • presenterade lite statistik: Per 31 dec 2016 hade Aktiva Seniorer 49 st aktiva föreningar och 20 393 medlemmar, en ökning jämfört med 2015 med 139 medlemmar.
 • Förbundsstämman hålls 25-26 maj 2018 i Värnamo
 • Ny lag om IT- och integritetsskydd börjar gälla 25 maj 2018.
 • FAS golftävling 2018 genomförs i FAS Trollhättans regi i maj 2018.

Frågan togs upp om förbundet ska anordna någon annan rikstäckande tävling som t ex  boule, bowling, bridge. Mötet föreslog att förbundet sänder ut en enkät och frågar samtliga föreningar i landet.

Nästa samrådsmöte hålls i FAS Enköpings regi 18 oktober 2018.

Bilagor

{phocadownload view=file|id=277|text=Deltagarlista samråd Västerås 2017-10-19|target=b}

{phocadownload view=file|id=278|text=Hur får vi våra medlemmar att åta sig uppgifter i föreningen?|target=b}

{phocadownload view=file|id=279|text=Borås diskussionspunkter|target=b}

Vid pennan

Lillemor Fridlundh

Förbundsstyrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *