Hem   »   Anteckningar förda vid regionalt samråd Region Syd och Sydost i Värnamo 2017-10-12

Anteckningar förda vid regionalt samråd Region Syd och Sydost i Värnamo 2017-10-12

Anteckningar förda vid regionalt samråd Region Syd och Sydost

Deltagarlista

Värnamo

Börje Fransson
Sonia Emanuelsson
Arne Ekegren
Anders Selstam

Tingsryd

Catharina Persson
Wolfgang Seide

Karlskrona

Sten-Göran Johansso

Växjö

Ewa Johansson
Ewa Gustavsson
Gunnar Svensson

Malmö

Per Landgren
Karin Larsson
Lena Hörnstedt Persson
Gunilla Wallgrund

Gislaved

Bernt Turesson
Kent Ahlgren

Jönköping

Ingvor Jutnäs

Ystad

Gunnel Palmgren
P O Nilsson
Björn Lindqvist
Bernt Mirveus

Förbundet

Ingvor Lindström
Kaj Svartström

Frånvarande:  Föreningen Aktiva Seniorer i Kalmar

Datum: Torsdag 12 oktober 2017

Plats: Hotell Tre Liljor, Storgatan 28 Värnamo

Värnamo FAS ordförande Börje Fransson hälsade deltagarna välkomna till Värnamo och berättade översiktligt om föreningens verksamhet, med såväl lokala industribesök som längre resor, nu senast till Normandie.

Här finns många medelstora företag som gärna tar emot besök som en PR- och servicegest.

Vi firar Lucia och dricker Afternoon Tea, promenerar och äter julbord. Flera programinslag har fria entréer. Föreningen vinnlägger sig om ett varierat programutbud som skall tilltala så många som möjligt av de ca 700 medlemmarna. 

Därefter tog Kaj Svartström, som tillsammans med Ingvor Lindström representerade förbundsstyrelsen, över ordet. De åtta närvarande föreningarnas representanter presenterade sig, och vi lade frågan om hemsidesarbete till den sista punkten. Dagordningen i övrigt godkändes.

1. Förslag till nya förbundsstadgar

Förslaget hade bifogats inbjudan. Vid stämman 2016 uppdrogs åt styrelsen att inför nästa stämma göra en mer genomgripande översyn av stadgarna.

En allmän kommentar var att texten måste korrekturläsas, så att bl a ordet ”kongress” byts mot ”stämma”.

§1. Kopplingen till Medborgarskolan ställdes mot texten ”partipolitiskt obunden”. Medborgarskolan har sex medlemar, varav tre är knutna till Moderaterna. Övriga är FAS, Aktiv Ungdom, samt Rojalistiska föreningen. Det finns inga formella hinder för oss att lämna Medborgarskolan. Frågan återremitterades till förbundsstämman. Karlskrona har sagt upp samarbetet av organisatoriska skäl, då Medborgarskolan inte längre kan tillhanda hålla lokaler. Så även Gislaved.

§5. Förbundsstyrelsen skall ingå i förbundsstämman. (texten fanns i de gamla stadgarna).

§§6 och 7. Stämma i st f Kongress.

§10. Diskuterades överlappande mandatperioder, av lätt insedda skäl. Se punkt 3 nedan.
I sista meningen skall ”Medborgarskolans föreningsstämmor” bytas till ”Medborgarskolans förbundsstämmor”.

§14. Förslag att byta ”inte nära släkt” mot ”ej närstående”. Innebörden är ändå klar.

Framfördes önskemål om att uppdaterade förbunds- och föreningsstadgar skickas ut till föreningarna.

2. Hur får vi våra medlemmar aktiva?

Föreningarna i Uppsala och Falun har provat en aktiveringsmodell, med framgång. I korthet: Bjud in medlemmarna, samt nya intresserade till en träff. Duka vid många småbord. Fördela styrelsemedlemmarna vid dessa. Samtala om deltagarnas erfarenheter i livet, synpunkter på verksamheten, önskemål om kommande programpunkter, samt informera om styrelsens arbetsuppgifter. Detta skedde under deras höstmöten, och på våren sammanfattades samtalen.

Resultatet var att många kreativa programförslag kom, samt att glädjande många anmälde sig till att arbeta med skiftande uppgifter. Dessutom diskuterades biträdande sysslor, som att delta vid dukning, kuvertering, vara behjälplig vid arrangemang genom att pricka av deltagare, och att biträda reseledare.
Fler funktioner: Fadder åt nya medlemmar samt arkivansvarig.
Sammanfattningsvis  var ”Uppsalamodellen” framgångsrik.

Vi diskuterade gratis deltagande vid resor och arrangemang. Vi gör olika. Reseledare deltar gratis, i allmänhet. Gislaved rabatterar styrelsen vid teaterresor. Värnamos researrangör reser gratis.
Beträffande styrelseersättningar har Värnamo styrelse samlat ihop sina ersättningar till en trevlig händelse en gång perår. Numera får styrelsen en fast årlig summa, och bjuder dessutom med en eller fler medlemmar som gjort särskilda insatser under året.
Karlskrona: Allt under 100kr är gratis för styrelsen, som gör en årlig resa med polenfärjan, då de planerar sitt höst program.
Förbundsstyrelsen ersätts för erlagda utgifter, mot kvitto.

Vissa föreningar har medlemsrabatter i butiker, mot uppvisande av medlemskort. Värnamo har inga medlemskort: Onödigt dyrt att trycka nya varje år.

Vad gör föreningarna i övrigt?
Malmö: månadsträffar, ofta för ensamma, samt pubträffar.
Ystad: ”after Work” (!) kl 17-19, där styrelsen agerar värdar.
Någonstans: Kaféträffar kl 14. Ingen anmälan. Lunch för ensamma.

3. Representant(er) från förbundets valberedning har ordet

Karin Larsson (Malmö) och Sten-Göran Johansson (Karlskrona) från förbundets valberedning meddelar att sju av åtta styrelsemedlemmar avgår 2018. Tre tillträdande är vidtalade, någon tveksam, men allmänt vädjar valberedningen till alla att ställa upp med kandidater. Svårt är att hitta ny webmaster, då denne förutom att sköta förbundets websida, även supporterar föreningarnas sidor, samt utbildar och stödjer deras lokala webmasters.

4. Frågor från föreningarna

Allmänt resonemang kring svårigheten att boka lokaler stora nog att inrymma föreningarnas årsmöten. Värnamo använder en gymnasieaula på fredageftermiddagen i vecka 8, då även kökets personal servar med fastlagsbulle. 
Kyrkor och idrottsarenor föreslogs under munter brainstormning.
Avslutningsvis hälsade Börje Fransson samtliga välkomna till förbundsstämman i Värnamo den 25-26 maj

5. Aktuellt från förbundet

Medlemsutveckling:
2014: 20067
2015: 20254
2016: 20393

Ekonomi:
Allt OK. Omsättning: ca 800 000kr.
Inga förslag på förändrade medlemsavgifter.
Föreningar kan söka bidrag till medlemsrekryterande arrangemang.
Gruppolycksfallsförsäkringen gäller (betalande) medlemmar under alla arrangemang.

Diskuterades personuppgifter, register, mailadresslistor och intergritet i allmänhet.

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.
Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

Läs och lyssna mer om GDPR bl.a här:

http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/forberedelser/

https://www.youtube.com/watch?v=_XSY5MuCFHQ

Information lämnades om att FAS-Golfen 2018 genomförs i FAS Trollhättans regi i maj 2018.

Webbsnack:
Ha helst två webbansvariga. Fördela rättigheterna. Vid hackerproblem kan föreningen beställa en backup.
Varpå följde en kort men intensiv och lärorik genomgång av grundläggande webbmastering.

6. Nästa samråd

Vi välkomnas till Jönköping, den 11 oktober, kl 11, nästa år.

Värnamo den 13 oktober 2017

Anders Selstam

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *