Hem   »   Anteckningar förda vid regionalt samråd Region Väst och Älvsborg-Skaraborg i Grästorps Konserthus onsdagen den 4 oktober 2017

Anteckningar förda vid regionalt samråd Region Väst och Älvsborg-Skaraborg i Grästorps Konserthus onsdagen den 4 oktober 2017

Anteckningar förda vid regionalt samråd Region Väst och Älvsborg-Skaraborg i Grästorps Konserthus onsdagen den 4 oktober 2017

Deltagarförteckning enl bilaga 1

Dagen inleddes med att Kurt Eriksson, FAS Grästorp hälsade alla välkomna och berättade kort om föreningen i Grästorp och dess verksamhet. Grästorp är en mycket föreningsaktiv ort och kommunen är positiv till föreningsverksamhet.

Därefter tog dagens ordförande, Rolf Bååth från Förbundsstyrelsen, över ordet och inledde med första punkten på programmet

Förslag till nya förbundsstadgar (utsänd med inbjudan till mötet).  

Stadgeförslaget gicks igenom paragraf för paragraf och inga synpunkter framfördes förrän under

  • 10 Förbundsstyrelse.

Texten i 4:e stycket föreslogs ändras till Förbundsstyrelsen skall upprätta verksamhetsplan och budget …

Därefter fördes en diskussion angående begreppen region och ansvarig samordnare– hur görs regionindelningen och vem i Förbundsstyrelsen ska vara ansvarig samordnare inom respektive region (och bl a ha som uppgift att se till att det genomför samråd inom varje region)? Man var eniga om att det vid regionala samråd alltid skulle delta någon representant för Förbundsstyrelsen.

6:e stycket kan ev komma att utgå beroende på beslut vid Förbundsstämman i maj 2018 om Aktiva Seniorer ska vara medlemsorganisation i Medborgarskolan eller ej.

  • 14 2:a stycket stryks valberedningen – Ledamöterna, revisorerna ….

Nästa programpunkt som diskuterades var

Hur får vi våra medlemmar aktiva?

Ett diskussionsunderlag delades ut (bilaga 2 och 3) baserat på hur man agerat i FAS Uppsala för att värva och engagera nya och gamla medlemmar. Borås har för avsikt att prova modellen vid nästa månadsmöte. Från Skövde redovisades goda erfarenheter från annan verksamhet där man tillämpat modellen. En livlig diskussion fördes och flera FAS-föreningar visade intresse för att prova modellen.

När vi samlats igen efter en god lunch fick vi njuta av skön sång av f d operasångaren Reine Olson och Neta Almeida från FAS Ranrike. En överraskning och ett mycket uppskattat inslag.

Därefter återgick vi till nästa punkt på dagordningen

Representant från förbundets valberedning har ordet.

Birgitta Swenson som förde valberedningens talan, menade att uppgiften var svår – i värsta fall skulle hela styrelsen utom en, bytas ut. Vid diskussionen som följde framkom att flera styrelsemedlemmar uttryckt att om några fler från nuvarande styrelse sitter kvar, kan de tänka sig att fortsätta.

Eftersom förbundsstyrelsen väljs på Förbundsstämman och då väljs på 2 år innebär det att hela styrelsen kan avgår samtidigt. I en förening med stämma varje år kan man välja hälften på 1 år och andra hälften på 2 år och ha fyllnadsval vid behov på 1 år. Att tillämpa samma princip på val till Förbundsstyrelsen skulle innebära att ledamöterna valdes på 4 år respektive 2 år.

Birgitta bad samtliga föreningar att fundera över lämpliga kandidater och lämna namnförslag till valberedningen (efter att först ha vidtalat och fått bekräftat att vederbörande ställer upp naturligtvis).

Nästa punkt var

–  Frågor från föreningarna

Grästorp tog upp frågan om arkivering av våra dokument. Det framkom att man har löst detta på olika sätt i föreningarna. En del har anlitat Regionarkivet och andra Föreningsregistret och någon hade samverkat med Medborgarskolan t ex. På webben kan man hitta olika alternativ och även bestämmelser om både vilka dokument och hur länge olika dokument skall arkiveras.

Falköping väckte frågan om vårt medlemskap i Medborgarskolan. Ordf. redogjorde för hur ett antal FAS-föreningar vid Förbundsstämman i Umeå, motionerat om att Aktiva Seniorer skulle utträda som medlemsorganisation i Medborgarskolan. Diskussionen vid Förbundsstämman slutade med att frågan återremitterades till Förbundsstyrelsen att tas upp igen vid nästa Förbundsstämma. Under perioden har styrelsen behandlat frågan och vid nästa styrelsemöte i november kommer Ann-Sofie Henriksson från Medborgarskolan att delta för ytterligare klargöranden. Det har tidigare sagts att Medborgarskolan behöver 5 medlemsorganisationer för att få statsbidrag. Folkbildningsrådets (som beviljar statsbidraget) regler säger att det räcker med 3 medlemsorganisationer.

Halmstad ville veta vilka som utnyttjat utbildningspaketet som Medborgarskolan tagit fram.

Jönköping som ombildades förra året, var de enda som hade utnyttjat materialet. Flera föreningar hade haft ambitionen men kommit fram till att materialet var för omfattande att köra som en hel utbildning. Man ansåg att utbildningen var bra och att man kunde utnyttja valda delar, t ex när man fått nya befattningshavare i en styrelse efter ett årsmöte t ex.

Halmstad tog även upp frågan om föreningarnas hemsidor. Av våra 49 föreningar har 44 st hemsida. 33 av dessa använder Joomla och av dessa har 24 st den nyaste versionen. Man framförde även att det är viktigt att Förbundet har bra support till föreningarna när det gäller att sköta sina hemsidor.

Skövde undrade vad Förbundsstyrelsen gör/Varför ska vi ha ett Förbund?

Vissa kommuner kräver medlemskap i ett förbund för att man ska få tillgång till vissa bidrag samt för att få vara med i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och påverka den kommunala verksamheten.

Förbundets representanter menade att förbundsstyrelsen såg som sin viktigaste uppgift att se till att föreningar över hela landet kan utbyta erfarenheter och dra nytta av bra initiativ och verksamheter, t ex genom samråd och ordförandekonferenser. Förbundet kan ta upp samma fråga vid samtliga sammankomster, och på så sätt höra och sprida åsikter och synpunkter hos föreningar i hela landet, genom att samla anteckningar och information på en gemensam hemsida. En annan uppgift som Förbundsstyrelsen ser som viktig är att kunna hjälpa och stötta föreningar som har problem av olika slag.

Önskemål framfördes om att Förbundsstyrelsen skulle arbeta för pensionärsrabatter på riksplanet, t ex försäkringar.

– Aktuellt från förbundet

  • presenterade lite statistik: Per 31 dec 2016 hade Aktiva Seniorer 49 st aktiva föreningar och 20 393 medlemmar, en ökning jämfört med 2015 med 139 medlemmar
  • Förbundsstämman hålls 25-26 maj 2018 i Värnamo
  • Ny lag om IT- och integritetsskydd börjar gälla 25 maj 2018.
  • FAS golftävling 2018 genomförs i FAS Trollhättans regi i maj 2018

Nästa samrådsmöte hålls i FAS Ranrikes regi i oktober 2018. Datum meddelas senare.

Bilagor

{phocadownload view=file|id=274|text=Deltagare Samråd Grästorp 2017-10-04|target=b}

{phocadownload view=file|id=275|text=Hur får vi våra medlemmar att åta sig uppgifter i föreningen?|target=b}

{phocadownload view=file|id=276|text=Borås diskussionspunkter|target=b}

Vid pennan

Lillemor Fridlundh
Förbundsstyrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *