Hem   »   Minnesanteckningar Samrådsmöte i region Bergslagen-Östergötland och Mälardalen-Gotland Sydlig grupp i Stockholm 2017-10-09

Minnesanteckningar Samrådsmöte i region Bergslagen-Östergötland och Mälardalen-Gotland Sydlig grupp i Stockholm 2017-10-09

Närvarande:

Förbundet

Karin Larsson, ordf. i valberedningen

Gotland Visby

Ulla Britt Erickson, ordf och Torbjörn Hargeson, vice ordf

Gotland SV

Helena Månsson, ordf och Birgitta Asklander, sekr

Gotland N

Gunnar von Corswant, ordf

Köping

Bengt Rosberg, ordf

Eskilstuna

Anders Kraft, ordf och Hans Stenström, ledamot

Mjölby

Bo Andersson, ordf och Sten Josefsson, sekr

Nyköping-Oxelösund

Margareta Bengtsson, ordf

Stockholm

Diwert Fredler, ordf och P-O Holmberg, vice ordf

Förbundet

Ulf Holmqvist och Kerstin Avenberg, dagens konferensledare

Stockholm

Gun Blomgren, mötets sekreterare


Noterat

Mötet ägde rum i Medborgarskolans lokaler i Stockholm. Under tiden deltagarna samlades intogs kaffe. Därefter påbörjades mötet och Diwert Fredler hälsade samtliga välkomna till Stockholm.

Därefter tog Ulf Holmqvist över. Ulf och Kerstin Avenberg presenterade dagordningen. Deltagarna fick därefter möjlighet att kortfattat presentera sig själva.

1. Förslag till nya förbundsstadgar

Förslaget till nya förbundsstadgar diskuterades.
Konstaterades att det inte är några större förändringar utan mer en modernisering.
Följande synpunkter lämnades:

I 6 § Motioner borde framgå att även enskild medlem har rätt att lämna förslag till kongressen.
Rubriken till 8 § Ordförandekonferens borde stå i pluralis eftersom det finns flera konferenser.

Allmänt ansåg man att föreningsstadgar (normalstadgar) bör tas fram i samband med att förbundsstadgarna fastställs.

2. Hur får vi våra medlemmar aktiva?

Ulf Holmqvist konstaterade att medlemmarna behöver entusiasmeras och deras kunskap tas tillvara bättre.
Ulf berättade om en metod som Uppsala prövat och slutsatserna av denna.
Vid ett första medlemsmöte delades deltagarna upp i mindre grupper i syfte att komma till tals och öppna sig och berätta om sina yrkesliv och erfarenheter, Grupperna leddes av personer från styrelse och programkommitté.
Syftet var att höra vad man tyckte om föreningsverksamheten och önskemål för framtiden samt om någon var intresserad att göra en insats.
Vid nästa möte redovisades de olika arbetsinsatser som behövdes inom föreningen.

Man delade upp det i

 • Enklare uppgifter (och gav exempel på sådana)
 • Något mer avancerade uppgifter (vilka också exemplifierades)
 • Mer avancerade uppgifter (vilket kunde vara styrelseuppdrag)

Resultatet blev att 20 personer anmälde sig till skiftande uppgifter. Gratis deltagande i någon aktivitet kan vara en morot för dem som ställer upp.
Därefter diskuterades frågan med utgångspunkt i Ulfs redovisning.
Man instämde i att det finns intresserade som vill ställa upp.
Förståelse uttalades också för att stora föreningar kanske behövde göra som Uppsala, men att man i mindre föreningar har bättre personkännedom.
Stockholm samlar nya medlemmar till träff där man får berätta om sig och ges möjlighet att anmäla intresse att ta uppdrag.
Malmö har deltagit i en seniormässa där.
Vissa föreningar har nytta av lokala pressen genom att få in notiser om verksamheten där.
Flera av föreningarna framförde att det kan vara svårt att få medlemmar att komma till vissa arrangemang.
Slutligen konstaterades att svårigheterna att få funktionärer till olika uppdrag är lika i alla föreningar, men att det är viktigt att ta reda på medlemmarnas bakgrund och utnyttja det, kanske genom att ha en medlemsansvarig.
Kerstin Avenberg sade att det kan vara värt att prova Uppsalas modell.

3. Representant från förbundets valberedning har ordet

Karin Larsson, Malmö, sammankallande i förbundets valberedning berättade att flera ledamöter i förbundsstyrelsen avgår nästa år. 4 nya ledamöter behövs, bl.a. ordföranden. Hon efterfrågade förslag till nya ledamöter. Några förslag till tänkbara kandidater lämnades under dagen.

Frågor från föreningarna

 • Var blir nästa regionala samrådsmöte?

Mjölby åtog sig att genomföra mötet i oktober 2018. Förslagsvis 8/10.

 • Arkivering

Frågan om regler för arkivering väcktes.
Förbundet har avtalat med Arkivet i Örebro att man får lämna sina handlingar där.
Visby har haft kontakt med Landsarkivet i Visby som tar emot handlingarna som gåva om styrelsen så beslutar.
Konstaterades att varje förening kan sköta sin arkivering och eventuellt överlämnande till arkivmyndighet.

 • Adressregister över blivande pensionärer

Frågan om FAS kan få adresser på pensionärer på samma sätt som PRO togs upp.
Finns det något sätt för förbundet att bidra till att man får tag på sådan information.
Förbundet har tittat på det tidigare och bedömt det alldeles för dyrt.
Är det möjligt att förbundet, om tillräckligt många föreningar vill ha uppgift från folkbokföringen, kan betala en del av kostnaderna och föreningarna en del. Eller kan förbundet ta ut adresser och skicka ut till föreningarna.
Frågan ska tas upp med förbundets styrelse.

 • Samarbetsavtal

Föreningarnas samarbetsavtal diskuterades. Måste man samarbeta med Medborgarskolan eller kan man samarbeta med andra studieförbund. Förbundet har upprättat samarbetsavtal med Medborgarskolan, men föreningarna får hitta praktiska lösningar och upprätta sina avtal med andra. Som exempel nämndes Vuxenskolan.

 • Utbildning för hemsidan

En utbildning för arbetet med hemsidan efterlystes. Många ansåg den nuvarande hemsidan, (Joomla) vara krånglig och ifrågasatte om det inte kan finnas enklare lösningar. Man hade också frågetecken för hur utbildningen kan ordnas eftersom förbundets nuvarande webmaster har aviserat sin avgång.

 • Bokföringsprogram

Bo Andersson ställde frågan om man måste använda något bokföringsprogram som banken rekommenderar eller kan välja annat. Fick tips om att föreningarna kan välja själva vad de vill ha/behöver. Flera program, som används av andra, nämndes. T.ex. Visma och Kapitas som båda är billiga att införskaffa.

5. Aktuellt från förbundet

 • Golf

Golfen arrangeras av Trollhättan i maj 2018. Diskuterades om inte september är bättre månad med tanke på andra aktiviteter och övernattningsmöjligheter. Detta bör framföras.

 • Förbundsstämma

2018 års förbundsstämmas hålls i Värnamo den 25–26 maj.

6. Övrigt

 • Regionnamn

Ulf Holmqvist efterlyste förslag på ett kort kärnfullt namn för regionen som nu heter Region Bergslagen-Östergötland och Mälardalen-Gotland Sydlig grupp och omfattar föreningar i Eskilstuna, Gotland N, Gotland SV, Gotland Visby, Köping, Linköping, Mjölby, Motala, Nyköping-Oxelösund, Stockholm och Strängnäs-Mariefred.

Deltagarna enades om Mitt Öst.

Motala har framfört önskemål att få tillhöra annan region

 • Statistik

Kerstin Avenberg lämnade några statistikuppgifter, som att Förbundet Aktiva Seniorer nu omfattar 49 föreningar med totalt 20 399 medlemmar. 4 föreningar är vilande.

Efter detta tackade mötesledarna samtliga deltagare för visat intresse och avslutade dagens möte.

_______________

Läst och godkänt av Ulf Holmqvist och Kerstin Avenberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *