Hem   »   Förbundsstadgar 2018

Förbundsstadgar 2018

Förbundsstadgar

Stadgar antagna vid förbundsstämma 25–26 maj 2018

§ 1  Förbundets namn

Förbundets namn är Förbundet Aktiva Seniorer.
Förbundet är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

§ 2  Organisation

Förbundet har två organisatoriska nivåer: förbundet på riksnivå och lokalföreningen på kommunnivå.

En lokalförening kan omfattas av en eller flera kommuner eller del av kommun.

För lokalföreningen finns särskild normalstadga. Tillägg till eller avvikelser från sådan stadga skall godkännas av förbundsstyrelsen. Förbundets högsta beslutande organ utgörs av förbundsstämman. Däremellan är förbundsstyrelsen beslutande organ.

Det skall även finnas en valberedning.

Förbundsstyrelsen kan vid behov bilda sektion-/er eller rådgivande organ. Ledamöter i dessa utses av förbundsstyrelsen.

§ 3  Medlemskap

Medlem i förbundet är till förbundet ansluten lokalförening. Medlemmarnas beslutanderätt i förbundets beslutande organ utövas av de ombud som lokalföreningarna utsett.

§ 4  Förbundet Aktiva Seniorer har som mål att främja medlemmarnas intressen.

Förbundet vill samla sina medlemmar till meningsfull och stimulerande verksamhet i enlighet med sitt program. Förbundets symbol är ett bi som symboliserar att samla in och dela med sig av egna kunskaper och erfarenheter.

§ 5  Förbundsstämman

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman. Den hålls jämna år före maj månads utgång på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.

Till förbundsstämman äger varje lokalförening utse två grundombud samt ytterligare ett ombud för varje fullt femhundratal medlemmar. Dock högst fem ombud per förening.

Förbundsstyrelsen skall skriftligen kalla lokalföreningarna sex veckor före förbundsstämman.

Senast fyra veckor före förbundsstämman ska lokalföreningarnas ombud få följande handlingar:

 • förslag till dagordning
 • verksamhets- och revisionsberättelse
 • förslag från styrelsen
 • motioner med förbundsstyrelsens utlåtande
 • uppgift om samtliga inkomna nomineringar och valberedningens förslag

Utsedda ombud har yttrande-, förslags- och rösträtt. Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare, revisorer och ersättare och valberedningens ledamöter har yttrande- och förslagsrätt.

Röstning får ej ske med fullmakt.

Medlem av ett av förbundsstyrelsen tillsatt råd har yttranderätt.

Ombud som också tillhör förbundsstyrelsen har inte rösträtt i fråga som gäller ansvarsfrihet för styrelsen, inte heller vid val av revisor och ersättare.

Beslut i sakfrågor fattas genom majoritetsbeslut i öppen omröstning. Vid lika röstetal skall lotten fälla utslaget.

Valärenden skall, om minst ett ombud begär det, avgöras i sluten omröstning. Den som får

flest avgivna röster är vald. Vid lika röstetal avgör lotten.

Vid val av förbundsordförande gäller, att den är vald som fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Skulle ingen få tillräckligt antal röster, avgörs valet i en andra valomgång mellan de två som fått flest röster i den första valomgången. Är antalet röster då lika för båda kandidaterna, avgör lotten.

§ 6  Motioner

Lokalförening och enskild medlem har rätt att lämna in förslag till förbundsstämman. Berörd föreningsstyrelse skall yttra sig över motion från enskild medlem.

Motion skall vara skriftlig och sändas till förbundet. Motionen skall ha inkommit senast 31 januari det år förbundsstämman hålls.

§ 7  Förbundsstämmans dagordning

Dagordningen vid förbundsstämman skall minst innehålla följande punkter:

 • förbundsstämmans öppnande
 • fastställande av röstlängd
 • val av presidium
 • val av rösträknare och justerare
 • stämmans behöriga utlysande
 • fastställande av dag- och arbetsordning
 • förbundets verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 • revisorernas berättelse
 • fastställande av resultat- och balansräkning
 • disposition av överskott respektive täckande av underskott
 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • förslag från förbundsstyrelsen
 • motioner
 • fastställande av medlemsavgift för de två följande åren
 • fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen
 • val av ordförande och vice ordförande
 • val av övriga styrelseledamöter
 • val av revisor/ revisorer och ersättare
 • fastställande av antalet ledamöter i valberedningen
 • val av ledamöter och sammankallande i valberedningen
 • fastställande av verksamhetsplan/rambudget
 • avslutning

§ 8  Ordförandekonferenser

De år förbundsstämman inte sammanträder hålls ordförandekonferenser före april månads utgång på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.

§ 9  Extra förbundsstämma

Extra förbundsstämma skall inkallas om förbundsstyrelsen så beslutar eller om revisorer eller minst 1/3 av lokalföreningarna begär det.

Extra förbundsstämma kan endast behandla den eller de frågor som varit orsak till att förbundsstämman kallas in.

Extra förbundsstämman skall hållas inom två månader efter det att förbundsstyrelsen fattat beslut om sådan eller fått begäran om det. Nödvändiga handlingar skall vara ombuden tillhanda senast två veckor före stämman.

I övrigt gäller samma regler som för ordinarie förbundsstämma.

§ 10 Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande organ mellan förbundsstämmorna och ska leda förbundets arbete. Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande och en vice ordförande samt det antal ledamöter som förbundsstämman beslutar om.

Förbundsstämman väljer ordförande, vice ordförande och ledamöter med en mandattid till nästa förbundsstämma. Ingen i förbundsstyrelsen skall erbjudas något arvode.

Förbundsstyrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig, då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Förbundsstyrelsen skall upprätta verksamhetsplan och budget för förbundet samt förvalta förbundets medel. Styrelsen skall även tillse att det inom varje region finns en ansvarig samordnare, tillika ansvarig för genomförande av regionala samråd och ordförandekonferenser.

Förbundsstyrelsen kan utse ett arbetsutskott, bestående av minst tre ledamöter. Arbetsutskottet får ej bilda egen majoritet i styrelsen.

Förbundsstyrelsen utser, efter samråd med föreningarna, ombud till Medborgarskolans förbundsstämma.

§ 11 Valberedning

Valberedningen är beredande organ för de val som förrättas av förbundsstämman.

Valberedningen består av sammankallande och det antal ledamöter förbundsstämman beslutar.

Valberedningen ska skaffa sig kunskap om hur styrelsearbetet fungerar under pågående mandatperiod.

Valberedningen skall god tid uppmana lokalföreningarna att inkomma med nomineringar till uppdragen som förtroendevalda. Nomineringarna skall ha inkommit till valberedningen senast 31 januari det år förbundsstämman hålls. Valberedningen skall redovisa samtliga nomineringar samtidigt som förslagen lämnas.

§ 12 Verksamhets- och räkenskapsår

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar ett kalenderår, 1 januari – 31 december.

§ 13 Revision

Förbundsstämman utser revisor/revisorer och ersättare.

Förbundsstyrelsen ska senast den 15 februari varje år överlämna erforderliga handlingar angående det föregående årets verksamhet till revisorn, som ska överlämna sin berättelse till förbundsstyrelsen senast den 15 mars.

§ 14 Valbarhet

För att bli vald till förtroendeuppdrag skall vederbörande vara medlem i någon av förbundets föreningar.

Revisorerna och ersättaren får inte stå i jävsförhållande till förbundsstyrelsens ledamöter.

§ 15 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan göras antingen genom beslut på förbundsstämman med minst två tredjedelars majoritet av de på stämman närvarande ombuden eller med enkel majoritet vid två på varandra följande förbundsstämmor, varav den ena skall vara ordinarie förbundsstämma.

Förslag till stadgeändring kan väckas i form av motion eller genom förslag från förbundsstyrelsen.

§ 16 Förbundets upplösning

Upplösning av förbundet kan icke ske, så länge minst tio lokalföreningar vill fortsätta verksamheten.

Beslut om upplösning av förbundet ska fattas på två av varandra följande förbundsstämmor, varav den ena ska vara ordinarie förbundsstämma. Beslut om upplösning fordrar fyra femtedels majoritet av de på förbundsstämman närvarande ombuden. När beslutet tas andra gången skall det beslutas om disposition av förbundets tillgångar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *