Rapport från styrelsemötet den 20 april 2021

Styrelsens arbete präglas mycket av de begränsningar och komplikationer som pandemin innebär. Sålunda fick vårt fjärde möte senareläggas till den 20 april p.g.a. av

vaccinationsbiverkningar. Även detta möte hölls digitalt. Vi konstaterade dock att kommande möten bör kunna genomföras fysiskt, då samtliga styrelsemedlemmar nu fått åtminstone en första spruta. Återigen ägnades en betydande del av mötet åt styrelsens mål och åtgärder för att nå målen. Vi ska vara fler än 46 medlemsföreningar vid tiden för stämman 2022. Vi är nu 45. Vi ska vara fler medlemmar vid årsskiftet 2021/22 än vid årsskiftet 2019/20. Vi var då 20 600 medlemmar. Några föreningar har ännu inte lämnat årsrapport för 2020, varför vi inte vet aktuellt läge. Att många föreningar under innevarande år tappat medlemmar mot bakgrund av låg aktivitetsnivå (pandemirelaterat) är sannolikt. Vi hoppas återfå dessa i takt med att vi kommer igång med verksamheten.
Minst hälften av våra föreningar ska använda eller ha påbörjat konverteringen till hemsidesverktyget Word Press vid tiden för stämman 2022.
Minst hälften av våra föreningar ska använda eller ha påbörjat implementeringen av det administrativa verktyget Mina Aktiviteter vid tiden för stämman 2022.
Vad gör vi för att nå målen?
För ett antal år sedan bröt sig ett antal föreningar på västkusten ur förbundet (sex stycken så vitt jag har kunnat utröna). Orsaken uppges vara att förbundet var alltför stockholmsorienterat och att nyttan för föreningarna av att vara medlemmar i förbundet inte motsvarade avgiften. En genomförd avgiftshöjning kan också ha spelat in. Jag har nu varit i kontakt med samtliga dessa föreningar med erbjudandet att åter komma in i gemenskapen. Fem har avböjt och den sjätte har ännu inte lämnat besked. Med ett medlemskap skulle man få tillgång till Mina Aktiviteter och även stöd för hemsidesverktyget Word Press. Det är irriterande att fem av dessa sex föreningar fortsatt att använda namnet Aktiva Seniorer (dock ej vårt bi). Tyvärr kan vi nog inte göra något åt detta, eftersom vårt namn är allmänt beskrivande (generiskt). Ett sådant namn kan ej skyddas. Dock har vi skydd för vårt bi, åtminstone i kombination med namnet.
Att återknyta västkustföreningarna till förbundet lät sig alltså inte göras, men vi har en del andra idéer som vi ska försöka utveckla. Här behöver vi dock tips och råd av föreningarna och även praktisk hjälp. Kontakta någon i styrelsen!
En grupp bestående av Christina Edvertz, Inger Beijer, Kjell Svärd och undertecknad har arbetat med att ta fram ett diskussionsunderlag för verksamhetsutveckling i föreningarna. Om du tycker det vore intressant att starta en sådan diskussion i din förening är du välkommen att mejla ake.sundby@web.de så skickar jag materialet. Vill du dessutom ha synpunkter utifrån lovar jag att hitta någon som ställer upp.
Hittills har 23 föreningar börjat använda eller fattat beslut om att börja använda Mina Aktiviteter och åtta? Word Press. Digitala informationsmöten har genomförts i varje region. Uppslutningen var stor, intresset likaså. Några föreningar har bett om separata informationsträffar för hela sina styrelser. En utbildning i Word Press har genomförts under våren med ett 30-tal deltagare. I dagarna inleds en utbildning i Mina Aktiviteter också med ca 30 deltagare.
Ordförandekonferens och samrådsmöten
Vårens planerade ordförandekonferens ställs in p.g.a. pandemin. I stället har vi för avsikt att genomföra samrådsmöten i höst från lunch till lunch med övernattning. Tyngdpunkten på dessa möten kommer att ligga på diskussioner om hur förbundsstyrelsens mål ska uppnås. Preliminära datum är:

                      22-23 september                 Region Syd

                      29-20 september                 Region Väst

                      6-7 oktober                         Region Bergslagen

                      13-14 oktober                     Region Öst

                      20-21 oktober                     Region Nord

Platser är ännu ej beslutade. Inbjudan följer efter kommande styrelsemöte.
Ekonomi
Förbundets ekonomi är fortsatt god. Det ger oss möjlighet att satsa på utbildning, bilda nya föreningar och bekosta gemensamma träffar helt eller delvis.
Golf
Försöket att starta en golfaktivitet med träffar mellan föreningarna har tyvärr inte givit några anmälningar alls.

Nästa styrelsemöte

Hålls den 20-21 maj i Enköping.

Enköping 10/5 2021

Åke Sundby, ordf