Minnesanteckninar från Samråd Förbundet Aktiva Seniorer Bergslagen i Hallsberg

Minnesanteckninar från Samråd Förbundet Aktiva Seniorer Bergslagen i Hallsberg

2021-10-06—07.

Närvarande:

Förbundet Aktiva Seniorer:               Åke Sundby, Bror-Erik Lundin och Leif Johansson

A S Västerås:                                                               Ylva Almblad, Eva Skoog och Christina Edwertz

A S Örebro:                                                                                       Inger Beijer och Lisbeth Haglund

A S Nora:                                                                      Hasse Sandberg

A S Uppsala:                                                                                     Ewa Jerlinder Nord

A S Gävle:                                                                    Lars Edling och Margareta Åsberg

A S Falun:                                                                     Göran Eriksson

Program, diskussionsförberedelser och deltagarförteckning bifogas som bilaga.

Förbundsordförande Åke Sundby redogjorde för Förbundets roll:

+ att erbjuda stöd, och att utveckla föreningarna

+ att rekommendera och stödja föreningarna I användandet av det    administratatvia verktyget Mina aktiviteter 

Förbundets mål är:

+ att öka antalet medlemmar

+ att öka antalet föreningar

+ att hälften av föreningarna ska använda Mina aktiviteter

+ att hälften av föreningarna ska använda WordPress

Huvudsyftet med Samrådet var att utbyta erfarenheter föreningarna emellan. Att diskutera vad som är bra, och problematiskt i föreningarna, och genom diskussioner ge varandra tips och råd i olika frågor. En viktig fråga var naturligtvis hur pandemin har påverkat föreningarna – medlemsmässigt, ekonomiskt och programmässigt. En stor fråga är också svårigheterna med att rekrytera funktio-närer till styrelseuppdrag och annat.

Presentation av föreningarna:

Enköping

Föreningen har tappat ca 100 medlemmar under pandemin, men det har börjat öka igen. Enköping har en god ekonomi. Föreningen i Enköping har inga kommitéer, utan arbetet utgår från styrelsen, som består av 9 personer. Program, hemsida, annonsering, massmail, mass-sms är kommunikationen med medlemmarna. Enköping använder Mina aktiviteter och WordPress. Styrelsen har suttit länge, och vissa svårigheter finns att rekrytera nya ledamöter.

Uppsala

Uppsala har lidit medlemsmässigt under pandemin – har tappat ca 400 medlemmar. Ekonomin är dock hygglig. Styrelsen, 9 pers, och programkommittéen står för arbetet i föreningen. Man har ett stort utbud med 45-50 aktiviteter/termin. Uppsala tillämpar Mina aktiviteter och WordPress. I Uppsala har man en regel att ledamöterna i styrelsen sitter i max 6 år. Detta noterades med intresse från övriga föreningar.

Gävle

Föreningen bildades för 20 år sedan, och för fyra år sedan hade man 300 medlemmar, som sjönk till 120. En ökning har startat och medlemsantalet ligger nu på 170. Avgiften är 200:-/år. Programmet har varit vilande i 1,5 år under pandemin. Styrelsen består av 7 ledamöter, inga kommittéer. Man använder Mina aktiviteter. Rekryteringen till styrelsen är svår, och flera avgångar är aviserade till nästa årsmöte.

Västerås

Västerås är en stor förening med ca 1700 medlemmar. Ingen medlemsavgift togs ut under 2021, så osäkerhet råder om det exakta antalet. Föreningen har under de senaste åren haft stora bekymmer med att få personer till styrelsen och har haft hjälp från Förbundet genom Christina Edwertz. Nu ser man en ljusning och man har gott hopp, med nya engagerade ledamöter. Föreningen har en väldigt god ekonomi. Nu jobbar man med nya program och planer finns på att få en expedition på plats.

Falun

Göran Eriksson är ny ordförande. Föreningen har 155 medlemmar, 74% kvinnor. Styrelsen består av 9 personer, och dessutom finns en programgrupp och en festgrupp. Månadsmöten är ryggraden. Marknadsföringen sker genom program på bibliotek och utskick av mail. Problem finns med tanke på ett ålderdomligt system kring medlemsregister –  mycket personberoende och sårbart. Föreningen har stora problem med att nyrekrytera styrelsefolk.

Nora

Föreningen har en trogen medlemsskara på ca 330 personer. Medlemmarna är inte särskilt digitala. Marknadsföringen sker med mail, föreningsnytt i Nerikes Allehanda och hemsidan. Ekonomin är mycket god. Styrelsen arbetar med programmet utan kommittéer. Föreningens problem är att hitta ändamålsenliga lokaler för verksamheten.

Örebro

Föreningen tappade ett par hundra medlemmar under pandemin. Nu börjar de dock hitta tillbaka, antagligen beroende på ett fullmatat program för hösten 2021. Dessutom erbjöds medlemmarna ett digital program med musik och föredrag under våren, och dessutom ett uteprogram i maj-juni med fysiska aktiviteter. Ekonomin är god. Örebro är ensamma om att ha väldigt många funktionärer I sin förening – mer än 50 stycken på olika poster. Allt från kreativa människor i arbetsgrupper till expeditionspersonal och serveringsfolk till månadsmötena. Örebro använder Mina aktiviteter och WordPress. Under hösten pågår en intern utbildning i Mina aktiviteter för att minska sårbarheten. Så många som möjligt ska kunna systemet. Diskussionerna i styrelsen går nu ut på att hitta balansen mellan kvalitet och kvantitet. Att verksamheten ska bli “lagom”. Både lockande och inspirerande för medlemmarna, men att vi också ska klara av att hantera allt på ett bra sätt.

Efter den föreningsvisa genomgången uppmanade Åke S att vi alla skulle tänka på att SAMARBETA.

Under detta år har en diskussionsgrupp bestående av Åke Sundby, Christina Edwertz, Inger Beijer och Kjell Swärd träffats digitalt för att ta fram underlag för föreningarna. Det handlar om föreningsutveckling och har mailats ut till alla föreningar. Gruppen tror att en framgångsrik förening är en organisation  där många medlemmar är engagerade, ett brett program, ändamålsenliga lokaler, frekvent och lättillgänglig kommunikation, god ekonomi, en administration som frigör tid för de viktiga uppgifterna, enkla rutiner samt en engagerad styrelse och valberedning.

Vi var alla överens om att vi behöver höja statusen hos valberedningen, eftersom deras arbete är mycket viktigt. Styrelsen har ett ansvar att göra valberedningen aktiv och engagerad.

Efter en mycket god och trevlig middag träffades vi för dag 2, som handlade om våra administrativa verktyg. Leif Johansson gav oss en historik till varför Förbundet har kommit fram till att föreslå föreningarna att använda Mina aktiviteter. Leif är den i hela organisationen, som har de bästa kunskaperna om systemet. Han delar gärna med sig av dessa, och har varit i åtskilliga föreningar och hållit utbildningar.

Flera föreningar var tveksamma om Mina aktiviteter är lämpligt eftersom de är ganska små. Många har dock redan blivit övertygade om systemets fördelar.

Årlig förbundsstämma

Åke S förhörde sig om våra sypunkter på att lägga fram en proposition till stämman i maj 2022 om en stadgeändring. Den skulle föreslå stämma varje år, kanske fysisk vartannat år och digital vartannat år. Med denna lösning skulle förbundsstyrelsen väljas växelvis på två år och man skulle få en bättre kontinuitet i styrelsen. Vi var positiva till detta.

Medborgarskolan

Flera av de deltagande föreningarna diskuterade samarbetet med Medborgarskolan och dess krav på cirkelledarutbildningar av vårt folk. Inget beslut togs eftersom inte alla föreningar har samarbete med Medorgarskolan utan med andra studieförbund, men frågan diskuterades av de inblandade.

Avslutning

Vi avslutade diskussionen med att komma med förslag på lämpliga föreläsare till nästa förbundsstämma. Christer Ohlsson, Öckerö, Agneta Blom, Örebro och Kattis Ahlström känd från TV nämndes.

Ordförande Åke Sundby avslutade med att tacka för givande diskussioner. Målet med samrådet var att lära känna varandra, byta kontaktuppgifter, utbyta erfarenheter, men också att berätta för oss om vad förbundet kan bistå oss med.

Han slutade med en uppmaning till oss att samarbeta och vara generösa mot varandra med tips och positiva erfarenheter.

Vid pennan:

Inger Beijer, Örebro