Rapport från styrelsemötet 2-3 september 2021


Återigen hade vi ett fysiskt möte, denna gång med hela styrelsen närvarande. Platsen var Östersjön mellan Stockholm och Åland. Resan kändes coronasäker med tanke på att passagerarantalet endast uppgick till drygt 300. Gott om plats med andra ord.


Ekonomi
Resultat- och balansräkningen tom augusti behandlades, och vi konstaterade att förbundets ekonomiska ställning är fortsatt god. Vi är alltså väl rustade för höstens samrådsmöten som drar avsevärda kostnader liksom nästa års förbundsstämma.
Samtliga föreningar har nu betalat årsavgiften för 2020.
Samrådsmöten hösten 2021
Vi gick igenom program för och organisation av höstens samrådsmöten. I skrivande stund har vi klarat av tre av fem möten med deltagande av samtliga aktuella föreningar utom två. Att vi lagt mötena med mellanliggande övernattning och möjligheter till avspänd samvaro har fått uteslutande positiva kommentarer. Nu återstår region Nord i denna vecka och region Öst i början av november.
Styrelsens mål
En stående punkt på dagordningen är styrelsens fyra mål, som redovisats i tidigare rapporter, och som utgör huvudpunkterna på samrådsmötena. Efter ett medlemstapp 2020 rapporterar många föreningar en tillväxt under innevarande år. Någon ny förening har vi inte lyckats rekrytera. Däremot har en medlem anmält sig villig att ingå i en grupp för att rekrytera nya föreningar.
Rapport från regionerna
Regionsansvariga har ambitionen att åtminstone några gånger per år ha kontakt per telefon med föreningarna i respektive region. I kombination med hösten samrådsmöten tycks detta ha lett till en närmare kontakt mellan förbund och föreningar.
Förbundsstämman 2022
Preliminärt beslut har fattats att 2022 års förbundsstämma förläggs till Alingsås den 13-14 maj. Dagordning och övriga detaljer beslutas på kommande styrelsemöte.
Övriga frågor
FAS-golfen 2022 är inställd på grund av bristande intresse.
Medborgarskolans krav på utbildning av föreningars cirkelledare
Fusk med bidragsunderlaget till folkbildningsförbundens verksamhet har lett till strängare krav på bildningsförbundens rapportering och verksamhet i stort. Bland annat ska all närvarorapportering ske digitalt och cirkelledare ska genomgå en utbildning. Det är alltså krav som statsmakten ställer på bildningsförbunden (inte bara Medborgarskolan), och som vi måste förhålla oss till.
Nästa styrelsemöte 25-26 november
Enköping 19/10 2021
Åke Sundby, ordf