Livet med Corona.

     

Det här året blev för oss, lite till mans,

ett ovanligt år som vi knappt trodde fanns.

Vi har tvättat händer med lätt elegans,

och sprit har vi använt, om vi haft till hands.

Men mest har vi lärt oss att hålla distans.

Helt plötsligt  har tillvaron tappat sin glans,

vi riskgruppsbenägna har inte en chans,

och ingen kan vädja till högre instans.

Nej, vi sitter hemma, försänkta i trans,

med uttrycklig order att hålla distans.

Vårt liv verkar färgat i gråsvart nyans,

fast stavpromenader kan tas (med dispens)

och korsord med viss telefonassistans,

med förbehåll bara  att hålla distans!

Det finns inga godkända resmål nånstans,

och glöm glada fester med samkväm och dans!

Nej, viktigast är ju att hålla distans.

Ett virus bekämpas med nolltolerans,

att visa respekt tillhör god konvenans.

Tegnell måste mötas med koncilians,

vi gör som han säger (med måtta och sans).

Vi vet, vad som gäller: att hålla distans!

Henrik Westling, Borås

Medlemsavgifter

Frågor angående föreningarnas medlemsavgifter 2021

Flera föreningar har hört av sig med frågor angående medlemsavgift i föreningarna 2021. Bakgrunden är att pandemin omöjliggjort att genomföra hela eller delar av planerat program under året, och eländet kommer att fortsätta åtminstone en del av kommande år. Några föreningar med god ekonomi vill då kompensera medlemmarna genom att inte ta ut någon avgift för 2021.

Låt oss fastslå vad som gäller enligt normalstadgarna. Medlemskap i Aktiva Seniorer förvärvas genom att betala medlemsavgiften. Avgiftens storlek för kommande år beslutas av årsstämman. Stadgarna säger däremot ingenting om att återbetala inbetald årsavgift. Det är med andra ord fullt möjligt att meddela betalande medlemmar 2020 att de får ett tillgodohavande att användas till att betala årsavgiften 2021. Nya medlemmar måste däremot betala årsavgiften.

Ett annat alternativ är att ge medlemmarna ett tillgodohavande att användas för deltagande i en aktivitet (eller flera) under kommande år, eller att subventionera aktiviteter där kostnaderna blir högre än planerat pga Corona. Ett exempel är att man tar två bussar i stället för en för att undvika trängsel, eller att man accepterar sena avbokningar med återbetalning vid sjukdomssymtom.

Många föreningar behåller avgiften för 2021 oförändrad 1) därför att kostnaderna som medlemsavgiften är avsedd att täcka till stor del kvarstår, eller 2) att man fortfarande kan genomföra vissa aktiviteter. Beslutar gör respektive förening.

Gruppolycksfallsförsäkringen täcks av föreningarnas avgift till förbundet och påverkas inte av medlemmarnas avgift till föreningen.

Medlemsfrågor

Frågor angående föreningarnas medlemsavgifter 2021

Flera föreningar har hört av sig med frågor angående medlemsavgift i föreningarna 2021. Bakgrunden är att pandemin omöjliggjort att genomföra hela eller delar av planerat program under året, och eländet kommer att fortsätta åtminstone en del av kommande år. Några föreningar med god ekonomi vill då kompensera medlemmarna genom att inte ta ut någon avgift för 2021.

Låt oss fastslå vad som gäller enligt normalstadgarna. Medlemskap i Aktiva Seniorer förvärvas genom att betala medlemsavgiften. Avgiftens storlek för kommande år beslutas av årsstämman. Stadgarna säger däremot ingenting om att återbetala inbetald årsavgift. Det är med andra ord fullt möjligt att meddela betalande medlemmar 2020 att de får ett tillgodohavande att användas till att betala årsavgiften 2021. Nya medlemmar måste däremot betala årsavgiften.

Ett annat alternativ är att ge medlemmarna ett tillgodohavande att användas för deltagande i en aktivitet (eller flera) under kommande år, eller att subventionera aktiviteter där kostnaderna blir högre än planerat pga Corona. Ett exempel är att man tar två bussar i stället för en för att undvika trängsel, eller att man accepterar sena avbokningar med återbetalning vid sjukdomssymtom.

Många föreningar behåller avgiften för 2021 oförändrad 1) därför att kostnaderna som medlemsavgiften är avsedd att täcka till stor del kvarstår, eller 2) att man fortfarande kan genomföra vissa aktiviteter. Beslutar gör respektive förening.

Gruppolycksfallsförsäkringen täcks av föreningarnas avgift till förbundet och påverkas inte av medlemmarnas avgift till föreningen.

Från ordförande

Förbundsstyrelsen har hållit sitt första ordinarie möte

Den 7-8 oktober träffades förbundsstyrelsen för sitt första ordinarie möte hemma hos v ordf Ingegerd Hörsne på hennes vackra gård tre mil öster om Visby.

Mötet behandlade förbundsstyrelsens huvudsakliga arbetsuppgifter fram till årsstämman 2022. De skiljer sig naturligtvis väsentligt från en föreningsstyrelses, då den egentliga verksamheten ju sker ute i föreningarna. Vi ser som förbundsstyrelsens viktigaste uppgift att underlätta för föreningarna att bedriva verksamheten genom att erbjuda verktyg för medlemsregister, anmälningar, betalningar, massutskick, bokföring och hemsida samt att förmedla aktivitetstips på förbundets hemsida. Den informations- och utbildningsinsats för verktygen ovan som påbörjades för ett antal föreningar i början av året i Hallsberg, men som avbröts av Corona, kommer nu att återupptas för övriga föreningar under första halvåret nästa år enligt ett körschema som ännu ej är fastlagt. Utöver dessa utbildningsinsatser har vi även för avsikt att inventera lämpliga utbildningspaket för nyckelfunktionärer i föreningarna och genomföra sådana utbildningar.

Vi konstaterade att medlemsutvecklingen har stagnerat och antalet föreningar har minskat under senare år. Några föreningar har upphört och det är flera år sedan vi kunde välkomna en ny förening (Ranrike). Det är visserligen inget självändamål att nå en viss storlek, men vi tror att vår verksamhetsidé förtjänar att omfatta både fler medlemmar och föreningar än de 20800 respektive 46 som vi är idag.

Vi behandlade frågan om vi kan sätta mätbara mål för förbundsstyrelsen. Avsikten är att kunna styra vårt arbete mot klart definierade mål och kunna följa upp måluppfyllelsen. Vid nästa styrelsemöte i december kommer vi att besluta om de exakta målen.

Hemsidan har fått ett delvis nytt utseende och ändrad struktur. Arbetet med detta fortsätter. Vi enades om att den är en informationskanal från förbundsstyrelsen till föreningarnas funktionärer. Medlemmarna hänvisas i första hand till föreningarnas hemsidor. Bidrag från föreningarna är naturligtvis fortfarande välkomna, men styrelsen kommer att fokusera på att lämna relevant information till hjälp för föreningarna. För att hålla hemsidan uppdaterad och aktuell kommer äldre material att rensas.

Regionala samråd kommer inte att genomföras i höst pga pandemin. Däremot planerar vi preliminärt en riksomfattande ordförandekonferens den 14-15 april nästa år.

Av styrelsens sex ledamöter är fem nya. Det är önskvärt med mer kontinuitet i styrelsearbetet. Därför kommer styrelsen att titta på möjligheten att ha en stämma varje år, där stämman udda år är förenklad och gäller val av halva styrelsen för två år. På detta sätt byts inte mer än halva styrelsen ut samtidigt. Om detta blir styrelsens förslag krävs stadgeändring och läggs som proposition 2022.

Det är min avsikt att efter varje styrelsemöte publicera ett kort referat på hemsidan.

Enköping 2020-10-20

Åke Sundby, ordf

Regionala samrådsmöten

Regionala samrådsmöten ska enligt förbundets stadgar genomföras varje höst. Avsikten med dessa är att ge förbundsstyrelsen möjlighet att informera föreningarna men även att få återkoppling och möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan föreningarna. Pandemin sätter som så ofta nu en käpp i hjulet. Samråden kommer därför ej att genomföras i höst. Ett ytterligare skäl är att den försenade förbundsstämman har lämnat allt för kort tid till den nya styrelsen att formulera en ”programförklaring” att kommunicera.

Konferensblock

Anteckningsblock med Aktiva Seniorer logotyp Storlek A5 Streckade sidor 10st med hård baksida Transportförpackning 500st per kartong Beställning kan göras på mindre antal än hel kartong Pris: 2:50 kr/st