Anteckningar förda vid regionalt samråd Region Väst och Älvsborg-Skaraborg i Grästorps Konserthus onsdagen den 4 oktober 2017

Anteckningar förda vid regionalt samråd Region Väst och Älvsborg-Skaraborg i Grästorps Konserthus onsdagen den 4 oktober 2017

Deltagarförteckning enl bilaga 1

Dagen inleddes med att Kurt Eriksson, FAS Grästorp hälsade alla välkomna och berättade kort om föreningen i Grästorp och dess verksamhet. Grästorp är en mycket föreningsaktiv ort och kommunen är positiv till föreningsverksamhet.

Därefter tog dagens ordförande, Rolf Bååth från Förbundsstyrelsen, över ordet och inledde med första punkten på programmet

Förslag till nya förbundsstadgar (utsänd med inbjudan till mötet).  

Stadgeförslaget gicks igenom paragraf för paragraf och inga synpunkter framfördes förrän under

 • 10 Förbundsstyrelse.

Texten i 4:e stycket föreslogs ändras till Förbundsstyrelsen skall upprätta verksamhetsplan och budget …

Därefter fördes en diskussion angående begreppen region och ansvarig samordnare– hur görs regionindelningen och vem i Förbundsstyrelsen ska vara ansvarig samordnare inom respektive region (och bl a ha som uppgift att se till att det genomför samråd inom varje region)? Man var eniga om att det vid regionala samråd alltid skulle delta någon representant för Förbundsstyrelsen.

6:e stycket kan ev komma att utgå beroende på beslut vid Förbundsstämman i maj 2018 om Aktiva Seniorer ska vara medlemsorganisation i Medborgarskolan eller ej.

 • 14 2:a stycket stryks valberedningen – Ledamöterna, revisorerna ….

Nästa programpunkt som diskuterades var

Hur får vi våra medlemmar aktiva?

Ett diskussionsunderlag delades ut (bilaga 2 och 3) baserat på hur man agerat i FAS Uppsala för att värva och engagera nya och gamla medlemmar. Borås har för avsikt att prova modellen vid nästa månadsmöte. Från Skövde redovisades goda erfarenheter från annan verksamhet där man tillämpat modellen. En livlig diskussion fördes och flera FAS-föreningar visade intresse för att prova modellen.

När vi samlats igen efter en god lunch fick vi njuta av skön sång av f d operasångaren Reine Olson och Neta Almeida från FAS Ranrike. En överraskning och ett mycket uppskattat inslag.

Därefter återgick vi till nästa punkt på dagordningen

Representant från förbundets valberedning har ordet.

Birgitta Swenson som förde valberedningens talan, menade att uppgiften var svår – i värsta fall skulle hela styrelsen utom en, bytas ut. Vid diskussionen som följde framkom att flera styrelsemedlemmar uttryckt att om några fler från nuvarande styrelse sitter kvar, kan de tänka sig att fortsätta.

Eftersom förbundsstyrelsen väljs på Förbundsstämman och då väljs på 2 år innebär det att hela styrelsen kan avgår samtidigt. I en förening med stämma varje år kan man välja hälften på 1 år och andra hälften på 2 år och ha fyllnadsval vid behov på 1 år. Att tillämpa samma princip på val till Förbundsstyrelsen skulle innebära att ledamöterna valdes på 4 år respektive 2 år.

Birgitta bad samtliga föreningar att fundera över lämpliga kandidater och lämna namnförslag till valberedningen (efter att först ha vidtalat och fått bekräftat att vederbörande ställer upp naturligtvis).

Nästa punkt var

–  Frågor från föreningarna

Grästorp tog upp frågan om arkivering av våra dokument. Det framkom att man har löst detta på olika sätt i föreningarna. En del har anlitat Regionarkivet och andra Föreningsregistret och någon hade samverkat med Medborgarskolan t ex. På webben kan man hitta olika alternativ och även bestämmelser om både vilka dokument och hur länge olika dokument skall arkiveras.

Falköping väckte frågan om vårt medlemskap i Medborgarskolan. Ordf. redogjorde för hur ett antal FAS-föreningar vid Förbundsstämman i Umeå, motionerat om att Aktiva Seniorer skulle utträda som medlemsorganisation i Medborgarskolan. Diskussionen vid Förbundsstämman slutade med att frågan återremitterades till Förbundsstyrelsen att tas upp igen vid nästa Förbundsstämma. Under perioden har styrelsen behandlat frågan och vid nästa styrelsemöte i november kommer Ann-Sofie Henriksson från Medborgarskolan att delta för ytterligare klargöranden. Det har tidigare sagts att Medborgarskolan behöver 5 medlemsorganisationer för att få statsbidrag. Folkbildningsrådets (som beviljar statsbidraget) regler säger att det räcker med 3 medlemsorganisationer.

Halmstad ville veta vilka som utnyttjat utbildningspaketet som Medborgarskolan tagit fram.

Jönköping som ombildades förra året, var de enda som hade utnyttjat materialet. Flera föreningar hade haft ambitionen men kommit fram till att materialet var för omfattande att köra som en hel utbildning. Man ansåg att utbildningen var bra och att man kunde utnyttja valda delar, t ex när man fått nya befattningshavare i en styrelse efter ett årsmöte t ex.

Halmstad tog även upp frågan om föreningarnas hemsidor. Av våra 49 föreningar har 44 st hemsida. 33 av dessa använder Joomla och av dessa har 24 st den nyaste versionen. Man framförde även att det är viktigt att Förbundet har bra support till föreningarna när det gäller att sköta sina hemsidor.

Skövde undrade vad Förbundsstyrelsen gör/Varför ska vi ha ett Förbund?

Vissa kommuner kräver medlemskap i ett förbund för att man ska få tillgång till vissa bidrag samt för att få vara med i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och påverka den kommunala verksamheten.

Förbundets representanter menade att förbundsstyrelsen såg som sin viktigaste uppgift att se till att föreningar över hela landet kan utbyta erfarenheter och dra nytta av bra initiativ och verksamheter, t ex genom samråd och ordförandekonferenser. Förbundet kan ta upp samma fråga vid samtliga sammankomster, och på så sätt höra och sprida åsikter och synpunkter hos föreningar i hela landet, genom att samla anteckningar och information på en gemensam hemsida. En annan uppgift som Förbundsstyrelsen ser som viktig är att kunna hjälpa och stötta föreningar som har problem av olika slag.

Önskemål framfördes om att Förbundsstyrelsen skulle arbeta för pensionärsrabatter på riksplanet, t ex försäkringar.

– Aktuellt från förbundet

 • presenterade lite statistik: Per 31 dec 2016 hade Aktiva Seniorer 49 st aktiva föreningar och 20 393 medlemmar, en ökning jämfört med 2015 med 139 medlemmar
 • Förbundsstämman hålls 25-26 maj 2018 i Värnamo
 • Ny lag om IT- och integritetsskydd börjar gälla 25 maj 2018.
 • FAS golftävling 2018 genomförs i FAS Trollhättans regi i maj 2018

Nästa samrådsmöte hålls i FAS Ranrikes regi i oktober 2018. Datum meddelas senare.

Bilagor

{phocadownload view=file|id=274|text=Deltagare Samråd Grästorp 2017-10-04|target=b}

{phocadownload view=file|id=275|text=Hur får vi våra medlemmar att åta sig uppgifter i föreningen?|target=b}

{phocadownload view=file|id=276|text=Borås diskussionspunkter|target=b}

Vid pennan

Lillemor Fridlundh
Förbundsstyrelsen

Anteckningar från ordförandekonferens för Mitt och Nord i Umeå onsdag 5 april 2017

Anteckningar från ordförandekonferens för Mitt och Nord på Rex Bar och Grill i Umeå onsdag 5 april 2017

Deltagande ordförande:

Kramfors  Birger Söderström, vice ordförande, birger.soderstrom@kramnet.se
  Margareta Söderström medföljande
Luleå Dennis Kvist, ordförande, dennis.kvist@telia.com
Örnsköldsvik Monica Näslund, ordförande, monica.naslund@telia.com
  Gösta Näslund medföljande
Umeå Willy Brändström, ordförande, info@asistacom.net
Sundsvall Doris Lindqvist, vice ordförande, ingen e-postadress
Skellefteå Gunda Johansson, ordförande, gunda.e.johansson@gmail.com


Förbundsrepresentanter:

Birgitta Berglund, Sundsvall ordförande, gittan.berglund2@hotmail.com
Lillemor Fridlundh, Skövde sekreterare, lillemorf3@gmail.com

Birgitta hälsade alla hjärtligt välkomna och lämnade ordet fritt för diskussion om dagens huvudtema.

Diskussion och erfarenhetsutbyte om marknadsföring och medlemsrekrytering
En engagerad och givande diskussion fördes, där alla föreningar redogjorde för sina erfarenheter. De flesta föreningarna har en positiv medlemsutveckling, eller ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare.

När det gäller medlemsrekrytering var alla eniga om att mun mot mun-metoden var det som gav flest nya medlemmar. Att det är så beror på att man har ett bra program, gör intressanta resor och studiebesök och anordnar olika aktiviteter som medlemmarna berättar om för vänner och bekanta. Det är också viktigt att man syns i lokalpressen och sänder in rapport från föreningens olika aktiviteter. Luleå t. ex hade en lång intervju i lokaltidningen efter det man gjort en vandringsresa. Hemsidan är ett annat forum att sprida information om föreningens aktiviteter.

Man var överens om att det är svårt att få folk att ställa upp i styrelse och aktivitetsgrupper. Ordförandeposten är svårast att rekrytera, men även kassör och webmaster är svårt. Man konstaterade att valberedningen har en viktig uppgift och att det är viktigt att styrelsen har nära kontakt med valberedningen under hela verksamhetsåret. Valberedningen ska vara väl insatt i styrelsens arbete och vilka krafter som behövde rekryteras.

Alla föreningarna har god ekonomi. Medlemsavgiften varierar mellan 75 kr – 150 kr/år och även entréavgiften till månadsmötena varierar, beroende på lokala möjligheter med fika etc. Några föreningar anordnar lotterier i samband med månadsmötena, vilket är mycket populärt och ger en extra inkomst.

Bidragssituationen för de olika föreningarna diskuterades och man konstaterade att det är stora skillnader mellan kommunerna. Några föreningar anser att man inte vill vara med i KPR (Kommunala Pensionärsrådet) eftersom man tycker att det är att engagera sig politiskt.

Även avtalen med studieförbunden diskuterades och man kom fram till att det är skillnader från ort till ort. En del föreningar har mycket förmånliga avtal och andra får inte lika mycket i utbyte, en sak som man tänkte ta upp vid nästa förhandling med studieförbundet.

Birgitta delade ut ett papper som sammanfattade ”Uppsala-modellen” och redogjorde för bakgrunden hur man i Uppsala gjort för att rekrytera genom diskussionsgrupper och fadderverksamhet.

Information om Medborgarskolans Utbildningspaket
Lillemor kommenterade den presentation av utbildningspaketet, som tidigare skickats ut. Studiecirkelmaterialet har blivit försenat p.g.a. sjukdom, men kommer att finnas på hemsidan inom kort.

Synpunkter på utsänt Förslag till nya Föreningsstadgar
Nedanstående synpunkter framförs av konferensdeltagarna.

I rubriken vill man att namnet på lokalföreningen ska ingå.

§2  Texten ändras: ”Medlem i föreningen kan alla bli som vill medverka i Aktiva Seniorers aktiviteter och som …. fastställer”.

Tillägg: Medlemsavgift som erläggs under årets sista kvartal gäller även för nästkommande år.

§3. Diskussion om det ska stå ”föreningsstämma” eller ”föreningens årsmöte”.

§4. ”Föreningens geografiska verksamhetsområde och” skall strykas. Resten av meningen förs till § 3.

§5. Konferensen anser att motioner skall vara styrelsen tillhanda ”senast fyra veckor före föreningsstämman”. Det skall tilläggas att ”handlingar skall finnas tillgängliga på hemsidan senast två veckor före föreningsstämman/föreningens årsmöte”.

Val av vice mötesordförande behöver inte finnas med.

I punkten beslut om antal styrelseledamöter stryks ”och ersättare”

Punkten om revisorer skall lyda ”Val av revisor/revisorer och ersättare på ett år”.

I punkten val av ombud till förbundsstämman stryks ”som skalla företräda medlemmarna”.

Diskussion om det på ärendelistan ska tillkomma ”anmälan av övriga frågor” samt ”behandling av anmälda frågor”.

§7. Femte raden ”Styrelsen utser inom sig … ett år” Tillkommer ”vice ordförande”

Anhörig i ”anhörigföreningen” skall styrkas.

Resegaranti
Birgitta delade ut information från Kammarkollegiet om bestämmelser angående resegaranti och hänvisar till Kammarkollegiets hemsida.

Frågor som föreningarna vill ta upp
Aktiva Seniorers ev. utträde som medlemsorganisation i Medborgarskolan diskuterades. Frågan togs upp vid förbundsstämman i Umeå och återremitterades till Förbundsstyrelsen för utredning till Förbundsstämman 2018. Birgitta meddelade att Förbundsstyrelsen ännu inte diskuterat saken och bad om konferensens synpunkter. Deltagarna anser att samarbetet på föreningsnivå fungerar bra och ingen framförde några synpunkter på Förbundets medlemskap.

Hur fungerar Swish som betalning till förening? Vissa avgifter tillkommer när det är ett företag/en förening som är mottagare. Ingen visste exakt besked, men det kan finnas skäl att kontrollera. Det är ett smidigt sätt att slippa kontanthantering vid t ex månadsmöten.

Gösta Näslund tog upp frågan om vi måste betala STIM-pengar när vi använder musik i olika sammanhang. Ingen visste vilka regler som gäller.

På fråga om vår olycksfallsförsäkring hos Folksam meddelade Birgitta att den fortfarande gäller, men att möjligheten att teckna tilläggsförsäkring har upphört.

Förbundsstyrelsen info m m
Alla konferensdeltagare anser att ordförandekonferenserna skall vara kvar och att det är bra att börja med en temadiskussion som idag.

Lillemor Fridlundh påminner om FAS-golfen den 29–30 augusti.

Förbundsstämma 2018 äger rum i Värnamo 25–26 maj.

Birgitta påminde konferensdeltagarna om att gå in på Förbundets hemsida och söka information.

Avslutning
Birgitta avslutar konferensen och tackar deltagarna för en trevlig dag med givande diskussioner.

Vid pennan

Lillemor Fridlundh

Anteckningar från ordförandekonferensen för Väst och Älvsborg-Skaraborg i Kungsbacka onsdag 29 mars 2017


Anteckningar från ordförandekonferensen för Väst och Älvsborg-Skaraborg i Kungsbacka onsdag 29 mars 2017

Deltagande:

Berith Gullskog, Alingsås
Lotta Lövgren-Hjelm, Borås
Gunnar Hedberg, Falköping
Thor Svensson, Trollhättan
Göran Madsen, Kungsbacka
Ingela Burwall, Vänersborg
Maj-Britt Franzén, Vänersborg
Leif Gullersby, Lysekil
Göran Jonsson, Skövde
Marianne Andersson, Halmstad

Orepresenterade föreningar: Grästorp, Mariestad och Ranrike

Förbundsrepresentanter:

Rolf Bååth Borås ordförande
Ingvor Lindström Kungsbacka sekreterare


Inledning

Rolf Bååth hälsade alla hjärtligt välkomna.

Diskussion och erfarenhetsutbyte om marknadsföring och medlemsrekrytering.

En givande diskussion började med att i Kungsbacka har man 270 medlemmar som rekryteras via mun mot munmetoden. Här arrangerar man också mycket resor. I Halmstad har man funnits i 7 år och har lokal via kommunen. Styrelsen jobbar mycket bra tillsammans. I Skövde som startade 2008 har man 600 medlemmar och tror att man nästan nått taket och har därför ingen aktiv rekrytering. Antalet medlemmar på månadsmötena varierar mellan 125 och 300. Man har också sänkt medlemsavgiften från 150:- till 125:- då man fått bidrag från kommunen. I Borås har man mellan 900-950 medlemmar och har 200:- i medlemsavgift. Ordförande sitter med i kommunens pensionärsråd. Mycket gott samarbete mellan PRO och Aktiva Seniorer. Inga problem med att få ledare då någon i gruppen går in som ledare om en ledare slutar. I Trollhättan har man 1600 medlemmar och tror även här att man snart slår i taket så man marknadsför sig inte. I Vänersborg gjorde man en nystart 2003 och har 647 medlemmar.  Ingen aktiv marknadsföring. Medlemsavgift 75:- Behöver nya medlemmar. I Falköping har man 100 medlemmar och det är svårt att få nya då konkurrensen är stor.

Samarbetar med Vuxenskolan och det fungerar mycket bra. 150:- i medlemsavgift. I Alingsås har man 296 medlemmar och här marknadsför sig inte heller. Lokalfrågan är problem.

Information om Medborgarskolan utbildningspaket.

Rolf Bååth redogjorde för utbildningspaketet som tidigare skickats ut. Studiematerialet kommer att läggas ut på hemsidan under nästa vecka. Det verkade som det fanns behov av en webmasterutbildning eller i alla fall ett lätt handlingsmaterial. Skövde tyckte att alla hemsidor inom förbundet borde se likadana ut.

Synpunkter på utsänt Förslag till nya Föreningsstadgar.

Först förklarade Gunnar Hedberg skillnaden mellan ekonomiska föreningar och ideella föreningar. I ekonomiska föreningar (t.ex Coop) har medlemmarna ett ekonomiskt intresse med de pengar som man satsat. I ideella föreningar (t.ex LO) är det bara sin medlemsavgiften som man riskerar.

Sedan gick vi igenom hela förslaget till nya Normalstadstadgar och följande synpunkter kom fram.

 • 1 Namn ska finnas med.
 • 2 Ska ”efter förmåga” vara med?
 • 4. ”Föreningens geografiska verksamhetsområde” bör tas bort
 • 5. Konferensen anser att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före föreningsstämma och handlingar tillgängliga 2 veckor innan. Val av vice ordförande stryks. Anmälan av övriga frågor bör finnas med. Antal ledamöter bör finnas med som en punkt. Ersättare bör tas bort.
 • 6. Meningen om kallelse bör ändras till” I kallelsen, som skall ske senast 14 dagar före mötet på samma sätt som till ordinarie föreningsstämma, anges anledningen till mötet”
 • 7 Anhörig i ”anhörigföreningen” bör strykas. Ersättare skall tas bort.

Föreningens stadgar ska godkännas av Förbundet ansåg konferensen.

Resegaranti

Rolf Bååth delade ut informationsblad angående resegaranti då Föreningarna anordnar egna resor. Kontakt kan tas med Kammarkollegiet eller via dess hemsida. I detta sammanhang lyfte Gunnar Hedberg frågan om ansvarsförsäkring vilket ska utredas vidare.

Förbundsstyrelsens info m m

Deltagarna ansåg att ordförandekonferenserna var viktiga då de ger sidoeffekter. Det är viktigt med utbyte och samtidigt ett bra sätt att förankra t.ex stadgeförändringar.

Förbundsstämma äger rum i Värnamo den 24-25 maj 2018. FAS-golfen äger rum den 29-30 augusti. Förslag framkom om en eventuell ytterligare tävling t.ex boule.

En information om att närvara vid sändningar av Opinion Live delades ut.

Avslutning

Rolf Bååth tackade deltagarna för givande diskussioner och avslutade konferensen.

Vid pennan

Ingvor Lindström

Presentation av Styrelse- och valberedningsutbildning

Presentation av Styrelse- och valberedningsutbildning, som tagits fram av Medborgarskolan i samarbete med Förbundet Aktiva Seniorer (FAS), finns på dagordningen vid kommande ordförandekonferenser 2017.

Nedan följer en kort redogörelse för utbildningens form och innehåll:

{phocadownload view=file|id=146|text= Presentation av Styrelse- och valberedningsutbildning|target=b}

Materialet till studiecirklarna beräknas vara klart under nästa vecka, v713, och kommer att finnas här på hemsidan.

Bilder i större förstoring (klicka på bild):

{gallery}utbildning/mbsk{/gallery}

Föreningsstämma hos Aktiva Seniorer Umeå

Umeå. Föreningen Aktiva Seniorer har nyligen haft föreningsstämma på Vasakyrkan i Umeå. Av verksamhetsberättelsen framgår att antalet medlemmar har ökat med 25 till 810 och att tillströmningen av medlemmar på mötena har varit strålande. 24 olika aktiviteter har genomförts under året, varav 6 musikprogram, 12 föredrag, 2 studiebesök, 1 modevisning samt 1 bussutflykt. Resultat- och balansräkning presenterades och efter att revisorernas berättelse upplästs beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Läs Mer