Förbundet Aktiva Seniorer – Integritetspolicy

 

Ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Förbundet Aktiva Seniorer med organisationsnummer 894002–3263 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för förbundets verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Förbundet Aktiva Seniorer ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Personers namn, postadress, telefonnummer och/eller e-postadress är grunduppgifter för medlemskap i förbundet.

Förbundet behandlar personuppgifter för att administrera löpande aktiviteter som t.ex. förbundsstämmor, konferenser, kommunicera med föreningarna genom bland annat information om och kallelser till aktiviteter via mail och utskick av nyhetsbrev.

Förbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i förbundet (Föreningsregister på förbundets hemsida)
 • Medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner som medlemsavgifter, reseräkningar, m.m.
 • Förbundsadministration (bl.a. förteckning i ekonomiprogram, försäljning av info-material)
 • Sammanställning av statistik och uppföljning av medlemsföreningar
 • Föreningsinformation via epost till föreningarna (Utskick av nyhetsbrev)
 • Kontakter med medlemsföreningarna
 • Besök på vår hemsida (Inloggnings- och behörighetsuppgifter till förbundets hemsida)
 • Publicering av material på hemsida och i sociala medier
 • Ansökan om bidrag
 • Personuppgifter i ostrukturerat material (Läs mer här)
 • Register hos förbundssekreteraren, övriga styrelseledamöter
 • Arkiverat material (Förbundets historiska dokument)

Förbundets föreningsregister

I förbundets föreningsregister lagrar vi uppgifter för att hantera dig som medlem i föreningen Aktiva Seniorer på din ort och/eller är ledamot av förbundsstyrelsen. Det gäller namn, adress, telefon, e-post, förening, funktion i föreningen, startår för föreningen och ev. övrig information vid behov (t.ex. annan e-postadress). Vi lagrar endast uppgifter för personer med funktionerna ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och webmaster hos resp. förening.

Det finns inga uppgifter om födelseår, personnummer och kön i föreningsregistret. När du lämnar de ovannämnda funktionerna i er förening stryks du ur förbundets föreningsregister och inga uppgifter behålls kvar. Om du själv lämnar föreningen kan du välja att bli struken direkt eller vid kommande årsmöte.

Från vilka källor samlar vi in uppgifter om dig?

Personuppgifter meddelar resp. föreningsmedlemmar med funktionerna ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och webmaster hos resp. förening) till förbundet och ger därmed samtycke till hantering av dessa.

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig som användare på vår webbplats och loggar in/ut på ditt konto. Den insamlade informationen inkluderar för registrerade: för- och efternamn, e-postadress, inloggningsnamn, registreringsdatum, senaste besöksdatum, behörigheter och ort för föreningen.

Vilka har tillgång till mina uppgifter?

Tillgång till förbundets föreningsregister har förbundsstyrelsens ledamöter efter inloggning på förbundets hemsida.
Vi delar inte adressuppgifter eller e-post med kommersiella aktörer eller andra organisationer. Förbundets föreningsregister finns på en server hos Loopia.se.

Vilka utskick gör Förbundet Aktiva Seniorer?

Vi kommer vid behov att skicka nyhetsbrev till din registrerade e-postadress.

Du som mottagare kan när som helst avregistrera dig från ett utskick med hjälp av en avregistreringslänk som alltid finns längst ned i nyhetsbrevet.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Förbundet har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom förbundets verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap i förbundet Avtal
Förbundsadministration Avtal
Deltagande i förbundets aktiviteter Avtal
Utskick av Nyhetsbrev Avtal
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Arkiverat material Allmänt intresse
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke
Kontakt med förbundet Intresseavvägning
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Ansökan om bidrag Intresseavvägning

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter sparas under den tid det finns en pågående användarrelation. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår, kommer uppgifterna att raderas. Behov av gallring av arkiverat material i förbundets arkiv ses över vartannat år.
Räkenskapsinformation, så som fakturor och följesedlar sparas dock enligt bokföringslagen SFS 1999:1078 i 7 år.

Vilka rättigheter har du?

Du har som registrerad i förbundet flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende förbundets behandling av dina personuppgifter. Förbundet ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Kontakta info@aktivaseniorer.com.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende förbundets behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök datainspektionen.se.

Om denna sida

Detta är en redogörelse för hur vi hanterar dina personuppgifter inom Förbundet Aktiva Seniorer. Texten kan komma att ändras och förtydligas.

Om du vill veta mer

Har du frågor om förbundets personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du oss info@aktivaseniorer.com.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats Förbundet Aktiva Seniorer godkänner du våra användarvillkor och integritetspolicy.

Utgåva 2018-09-25