Förbundet Aktiva Seniorer

Som enskild person blir du medlem i Förbundet Aktiva Seniorer via en förening. Våra föreningar kan du hitta på Förbundet Aktiva Seniorers hemsida.

Ideella föreningar som bedriver verksamhet med den inriktning som Förbundet Aktiva Seniorer står för enligt sina stadgar kan söka medlemskap i Förbundet Aktiva Seniorer.

Tillsammans med ansökningsblanketten, som skall skickas till Förbundsstyrelsen Aktiva Seniorer, skall föreningens stadgar och årsmötesprotokoll, där föreningen beslutar om att ansöka om medlemskap i Aktiva Seniorer, bifogas.

Glöm inte att föreningens namn måste utvisa att det är en ideell förening. Det innebär att föreningsnamnet bör innehålla ordet "Föreningen".

Hur många måste man vara?

Något minsta antal personer som måste vara med vid bildandet av en förening finns inte fastlagt. För bildandet av en ekonomisk förening räcker det med tre personer, varför det kan antas att tre personer också är tillräckligt för att bilda en ideell förening.

Hur gör man?

Om ni är några stycken som funderar på att bilda en Aktiva Seniorer förening är en bra början att ordna ett möte och ta reda på hur stort intresset är. Visar det sig att det finns intresse väljer ni en interimsstyrelse, eller utser en grupp som går vidare och undersöker förutsättningarna för att bilda en förening.

Ansökan om medlemskap görs på särskild blankett ”Ansökan om medlemskap i Förbundet Aktiva Seniorer”.

Till ansökan skall bifogas

  • Föreningens stadgar. Använd er gärna av Aktiva Seniorers Normalstadgar
  • Kopia på senaste årsmötesprotokollet eller protokoll från föreningens bildande (konstituerande protokoll). Det ska vara påskrivet av minst två personer.
  • Föreningens organisationsnummer som ni bör ha ansökt om hos skatteverket i förväg.

Medlemsavgift

Som medlem betalar föreningen en årsavgift per medlem till Förbundet Aktiva Seniorer. Nybildade föreningar är befriade från att erlägga förbundsavgift under de två första åren.

Gällande årsavgift för medlemskap framgår av det senaste stämmoprotokollet och är baserat på antalet medlemmar 31 december.

Utgåva 1, Datum 2017-02-01