Förbundet Aktiva Seniorer har sorg. Knut Johansson en av förbundets stiftare, förbundsordförande under de första 15 åren och sedermera hedersordförande har gått ur tiden. Det var en till synes harmlös olycks­händelse som ändade Knuts liv.

När Ludvig Rasmussons bok om fyrtiotalisterna 1985 väckte stor uppmärksamhet var Knut väl etablerad som lärare i Kristinehamns Praktiska Skola. Hans ideella läggning hade lett till omfattande engage­mang inom politik och folkbildning. Han var ordförande i stadens kulturnämnd och Medborgarskolan. Boken om fyrtiotalisterna inspirerade Knut att inom Medborgarskolan ta upp en diskussion om att starta ett förbund för pensionärer eller som Knut valde att formulera det, för seniorer. En utredning genomfördes med Åke Norén, Medborgarskolans dåvarande chef, som huvudansvarig. Resultatet innebar ett entusiastiskt bifall till Knuts förslag. Vägen tycktes därmed vara utstakad. I verkligheten äventyrades Knuts idé av vad som kan betecknas som organisationsbyråkrati. Ingenting hände i praktiken. Knut ledsnade och beslöt att sätta igång på egen hand. I nära samarbete med Medbor­garskolans chef för Värmland/Örebro län, Gunn Severien, kallade han till ett konstituerande möte och bildade i november 1988 den första föreningen med namnet Aktiva Seniorer i Kristinehamn. Örebro följde kort därefter. Den 6-7 april 1989 samlades deltagare från hela landet för att diskutera framtiden. Snöbollen var satt i rullning och ledde på sikt också till ett nära samarbete med Medborgarskolan.

Idag har förbundet ett 60-tal föreningar och många tusen medlemmar. Knuts idéer har hela tiden varit vägledande. Ordet aktiv skulle utgöra ledstjärnan. Att ta ansvar och använda sin kompe­tens och tid utan tanke på ekonomisk ersättning skulle vara naturligt. Inte en enda krona har fram till idag utbetalts som arvode till ledamöter i förbundets styrelse. Knut menade att om man talar om ideellt arbete så ska pengar inte blandas in annat än för att täcka ledamöternas kostnader. Förbundet har heller inte bett om något statsbidrag till sin drift. Knut slog också tidigt fast att förbundets verksam­het skulle handla om livskvalité i ordets alla bemärkelser, d.v.s. både själens och dess boning kroppen. Frågor som var inriktade på vad som kan betecknas som pensionärsfackliga intressen skulle lämnas till dem som stod närmare det politiska livet.

Knut Johansson hade många strängar att slå ann. Under 9 år sysslade han med ulandsarbete i Tanzania och Botswana. Hans insatser handlade främst om utbildning men också om vad som långt senare kom att inrymmas i konceptet minilån. Det gällde att få människorna på platsen där de bodde att starta egna verksamheter i liten skala som kunde bygga välstånd, trygghet och demokrati. Ända fram till sin bortgång arbetade Knut energiskt med ett projekt i Brasilien som rörde insatser för barn som drabbats av toxiplasmos. En sjukdom som bl.a. kan leda till blindhet. Med sin entusiasm och övertalningsförmåga engagerade Knut på bred front Rotary och även vårt kungapar i projektet, drottningen har som bekant rötter i Brasilien. Över 19 000 barn har fått behandling som förbättrat deras livssituation.

En rastlöst aktiv människa med stort hjärta har gått ur tiden. Vi är stolta över att ha haft Knut inom vår organisation. Hans gärning var en stor inspiration för oss styrelseledamöter samtida med Knut inom Förbundet Aktiva Seniorer.

Joel Danielsson   Bengt Karlsson   Ing-Marie Noréen   Gunn Severein

 

Faktauppgifter: Begravningen äger rum fredagen den 5 december kl 11.00 i Uppsala Missionskyrka. Därefter inbjuds till en stunds samvaro i Linnéstugan. Osa till Hallsénius& Stenholm, tfn 018-656440 senast den 2 december. Knuts anhöriga har uttalat att de gärna ser att blommor sänds till hans bår.