Förbundet Aktiva Seniorer

Förbundet Aktiva Seniorer har drabbats av ännu ett dödsbud. I dag kom ett tragiskt besked från Kungsbacka att förbundets tidigare ordförande Ing-Marie Noréen avlidit.

Vid förbundsstämman i Sundsvall 2012, samma år som jag själv kom in i förbundsstyrelsen, omvaldes Ing-Marie Noréen som förbundsordförande. Under de två följande åren kom jag att lära känna Ing-Marie som en energiskt arbetande ledare för förbundets och föreningarnas bästa. Jag minns den stora föreningsenkät, som hon tog initiativ till, och jag kommer i håg hennes redogörelser för alla de resor, som hon företog i syfte att besöka våra föreningar ute i landet. Den informella samvaron under våra styrelseresor på Cinderella var positiv och gav många trevliga minnen.

Vid stämman i Karlskrona 2014 avgick Ing-Marie Noréen som förbundsordförande och började i stället arbeta i valberedningen. Hon var också ända till sin bortgång ordförande i föreningen i Kungsbacka, och jag träffade henne därför på samråd och ordförandekonferenser, senast på samrådet för region Väst i Grebbestad i oktober 2018. Hon hade då svårt att förflytta sig, men hon hade kvar sin optimism och sitt goda humör.

Jag känner stor tacksamhet för Ing-Marie Noréens insatser och minns henne med saknad.

Rolf Bååth

Förbundet Aktiva Seniorer har fått ännu ett tragiskt dödsbud. Förbundets kassör Ingvor Lindström har hastigt avlidit.

På kort tid har två styrelsemedlemmar ryckts bort, Birgitta Berglund och Ingvor Lindström, vilket känns helt overkligt.

Ingvor valdes in i förbundsstyrelsen vid stämman i Umeå 2016 och vann snart respekt för sitt sätt att sköta förbundets ekonomi. Hon arbetade snabbt och effektivt och skötte sina uppgifter på bästa möjliga sätt. Ingvor var lätt att få kontakt med och hon spred trivsel omkring sig vid våra styrelsemöten.  Vi beklagar att hennes tid i styrelsen blev så kort, men vi känner stor tacksamhet för hennes insatser och minns henne med glädje.

Christina Edvertz och Rolf Bååth

Birgitta Berglund
Birgitta Berglund

Under förbundsstämmodagarna 25-26 maj 2018 i Värnamo råkade Förbundet Aktiva Seniorer ut för en svår förlust, då vår ordförande Birgitta Berglund hastigt avled.

Birgitta valdes in i förbundets styrelse 2012 under förbundsstämman i hennes hemstad Sundsvall, där hon var ordförande i den lokala föreningen. Två år senare utsågs hon till förbundsordförande, och hennes avsikt var att ställa upp som ordförande även efter årets stämma.

Birgitta var en jordnära och chosefri person, som spred trivsel omkring sig i styrelsearbetet. Hon hade lätt att finna konstruktiva lösningar på de problem som dök upp. Birgitta var duktig på att få alla i styrelsen att känna ansvar för verksamheten. Under hennes ordförandetid fick den regionala indelningen en fast struktur liksom styrelseledamöternas deltagande i ordförandekonferenser och samråd. Hon var lätt att samarbeta med och var starkt engagerad i sitt arbete som förbundsordförande.

Vi känner en glädje över att ha fått uppleva styrelseåren med Birgitta och minns henne med stor saknad.

Christina Edvertz                               Rolf Bååth

Vice ordförande                                 Sekreterare

Förbundet Aktiva Seniorer har sorg. Knut Johansson en av förbundets stiftare, förbundsordförande under de första 15 åren och sedermera hedersordförande har gått ur tiden. Det var en till synes harmlös olycks­händelse som ändade Knuts liv.

När Ludvig Rasmussons bok om fyrtiotalisterna 1985 väckte stor uppmärksamhet var Knut väl etablerad som lärare i Kristinehamns Praktiska Skola. Hans ideella läggning hade lett till omfattande engage­mang inom politik och folkbildning. Han var ordförande i stadens kulturnämnd och Medborgarskolan. Boken om fyrtiotalisterna inspirerade Knut att inom Medborgarskolan ta upp en diskussion om att starta ett förbund för pensionärer eller som Knut valde att formulera det, för seniorer. En utredning genomfördes med Åke Norén, Medborgarskolans dåvarande chef, som huvudansvarig. Resultatet innebar ett entusiastiskt bifall till Knuts förslag. Vägen tycktes därmed vara utstakad. I verkligheten äventyrades Knuts idé av vad som kan betecknas som organisationsbyråkrati. Ingenting hände i praktiken. Knut ledsnade och beslöt att sätta igång på egen hand. I nära samarbete med Medbor­garskolans chef för Värmland/Örebro län, Gunn Severien, kallade han till ett konstituerande möte och bildade i november 1988 den första föreningen med namnet Aktiva Seniorer i Kristinehamn. Örebro följde kort därefter. Den 6-7 april 1989 samlades deltagare från hela landet för att diskutera framtiden. Snöbollen var satt i rullning och ledde på sikt också till ett nära samarbete med Medborgarskolan.