Hej alla Aktiva Seniorer!

Vi i förbundsstyrelsen har nu haft vårt sista arbetsmöte för året, 24-25 nov. i Norrköping. Inbjudna till mötet var förbundets valberedning, Karin Larsson, FAS Malmö, Bengt Karlsson FAS Uppsala, Joel Danielsson FAS Trollhättan. Ing-Marie Noréen FAS Kungsbacka ej närvarande pga. sjukdom.

Bengt Karlsson, sammankallande i valberedningen, redovisade deras uppgifter enligt beslut av förbundsstämman 2014. Valberedningen skall vid stämman i Umeå 2016 lämna förslag på styrelseledamöter, revisor och revisorssuppleant samt efter samråd med styrelse utse valberedning. Beslöts enhälligt att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 8 st. Om möjligt jämt fördelade mellan män och kvinnor. Kompetens och geografisk spridning bör beaktas.

Hur vi ska gå vidare med utbildning av valberedning och styrelseledamöter diskuterades. Under förbundsstämman i Umeå arbetar vi med att genomföra workshops i frågan.

Regionsamrådens minnesanteckningar diskuterades. Vi kunde konstatera ett stort engagemang runt om i Sverige, roligt att se.

Vår webmaster Kaj Svartström redogjorde för statistik från hemsidan och vi kunde konstatera, vi vill se att det blir mycket fler besökare på hemsidan. Kaj vill även ha mycket mer referat från föreningarna, gärna med ”fina” bilder från era aktiviteter. Vi finns ju även på Facebook och Twitter.

En stor del av tiden upptogs av planering inför förbundsstämman i Umeå 2016, vi hoppas att ni ute i föreningarna börjat planera för den. Inbjudan kommer efter vårt nästa möte, som sker den 2-3 febr.

Snart är höstens alla program genomförda, vårens program tryckta och klara. Återstår bara våra julavslutningar.

Själv önskar jag mig lite snö så här i adventstider, så blir det lite ljusare ute.

Ha det så gott.

Birgitta Berglund/ordf.


Ordförande

Christina Edvertz

Christina Edvertz

Ordförande
Förbundsstyrelsen

E-post

Ordförandebrev 2010-2014