Anteckningar från Aktiva Seniorer
Samrådsmöte Region Nord 13-14 oktober 2021.
Plats: Rex, Umeå

Anteckningar från Aktiva Seniorer
Samrådsmöte Region Nord 13-14 oktober 2021.
Plats: Rex, Umeå
Närvarande:
Anita Geijer, Luleå
Monica Lindqvist, Skellefteå
Kristin Holmström, Skellefteå
Solveig Fuhrman, Kåge
Rolf Eriksson, Själevad
Stina Carlson, Umeå
Willy Brändström, Umeå,
Lennart Johnsson, Sundsvall
Håkan Olsson, Sundsvall
Åke Sundby, Enköping, Förbundsordförande
Leif Johansson, Örebro

Samrådsmötet inleddes med en gemensam lunch varefter dagens värd, Willy Brändström, hälsade alla väkomna till Umeå.
Åke Sundby, förbundets ordförande informerade om förbundet och om föreningens status ute i landet: – Att hålla årliga, fysiska förbundsstämmor är ej längre hållbart eftersom det blir för dyrt. -Proposition lägges om att halva styrelsen väljs varje år och ordföranden väljes på ett år -Stämman föreslås bli digital vart annat år

 • Föreningsstämman 2022 blir 13-14 maj i Alingsås. Informerade om agendan på årsstämman med föredrag, underhållning, information om kommunen.
 • Informerade om att föreningen Aktiva Seniorer, Göteborg, som lämnade föreningen för 13 år sedan, fortfarande kallar sig för Aktiva Seniorer. Ansåg att man inte fick något för pengarna. Styrelsen tar nya tag för att övertyga dem om fördelarna med att vara med.
 • Vårt samarbete med Medborgarskolan är gott och kravet på att ledarskapsutbildning i Medborgarskolans regi skall genomföras verkställs nu runt om i landet. I Umeå 8 november.
  Föreningarnas presentation. Inför samrådsmötet hade föreningarna erhållit underlag för redovisning enligt följande.
  1 Medlemsutveckling 2015-2020. 2 Ekonomisk situation? God, skör eller dålig? 3 Föreningsorganisation. Hur ser den ut? Styrelsens sammmansättning? Kommittèer? 4 Programinnehåll. Vilka aktiviteter erbjuder föreningen? 5 Hur kommunicerar ni med medlemmar eller potentiella medlemmar. 6 Hantering av medlemsregister, massutskick, anmälningar och betalningar? 7 Problem att rekrytera styrelsemedlemmar? 8 Övriga aktuella synpunkter och funderingar.
  Efter det att samtliga föreningar redovisat enligt ovan kan svaren sammanfattas enligt följande
  1 I samtliga föreningar, utom en, har medlemsantalet minskat 2015-2020. Naturlig minskning? Covid?
 1. Ekonomin är god, i vissa föreningar mycket god.
 2. Olika antal styrelseledamöter i föreningarna, mellan 5-10. Olika antal kommittèer från 0 (Umeå) till mer än 7 (Luleå)
  4 Mycket stora variationer mellan föreningarna främst beroende på hemortens storlek och tillgång till lokala aktiviteter. Umeå god tillgång till varierande kulturella aktiviteter. Mindre orter större tillgänglighet för bla dagsutflykter.
 3. Kommunikationen med medlemmarna sker huvudsakligen med utskick några gånger per år samt med annons i lokaltidningarna före evenemang samt efter i form av referat till tidningen.
  Många avdelningar har väl fungerande hemsidor.
 4. Varierar runt om i landet. De flesta har utskick, anmälan per telefon och kontant betalning. Medlemsregistren hanteras av föreningen digitalt eller manuellt.
  7.Stora svårigheter att rekrytera styrelsemedlemmar. Verkar vara ett stort problem i hela landet. Vissa styrelser väljer helt sina efterträdare.

Leif Johansson informerade ingående om förbundets IT-satsning och dess rekommenderade lösning. En gemensam större satsning rekommenderas pga_

 • Vi har blivit för stora , enligt LOOPIA
 • Vi saknar ett bra medlemsregister
 • Vi är väldigt personberoende
 • Det finns behov för enklare verktyg för hemsidan
 • Bra om vi kan ha extern support
 • Möjlighet att hjälpa varandra.
  Informerade om följande produkter ODERLAND, WORDPRESS, MINA AKTIVITETER och VISMA-E-EKONOMI.
  Åke avslutade sammankomsten med att åter understryka att syftet med dessa regionträffar är att lära känna föreningarna runt om i landet, att inspirera till nya aktiviteter, att locka nya medlemmar, att skaffa verktyg för att på ett bra och lättförståeligt sätt driva föreningarna.
  Tackade för trevligt, välordnat arrangemang i Umeå.