Hem   »   Från ordförande

Från ordförande

Förbundsstyrelsen har hållit sitt första ordinarie möte

Den 7-8 oktober träffades förbundsstyrelsen för sitt första ordinarie möte hemma hos v ordf Ingegerd Hörsne på hennes vackra gård tre mil öster om Visby.

Mötet behandlade förbundsstyrelsens huvudsakliga arbetsuppgifter fram till årsstämman 2022. De skiljer sig naturligtvis väsentligt från en föreningsstyrelses, då den egentliga verksamheten ju sker ute i föreningarna. Vi ser som förbundsstyrelsens viktigaste uppgift att underlätta för föreningarna att bedriva verksamheten genom att erbjuda verktyg för medlemsregister, anmälningar, betalningar, massutskick, bokföring och hemsida samt att förmedla aktivitetstips på förbundets hemsida. Den informations- och utbildningsinsats för verktygen ovan som påbörjades för ett antal föreningar i början av året i Hallsberg, men som avbröts av Corona, kommer nu att återupptas för övriga föreningar under första halvåret nästa år enligt ett körschema som ännu ej är fastlagt. Utöver dessa utbildningsinsatser har vi även för avsikt att inventera lämpliga utbildningspaket för nyckelfunktionärer i föreningarna och genomföra sådana utbildningar.

Vi konstaterade att medlemsutvecklingen har stagnerat och antalet föreningar har minskat under senare år. Några föreningar har upphört och det är flera år sedan vi kunde välkomna en ny förening (Ranrike). Det är visserligen inget självändamål att nå en viss storlek, men vi tror att vår verksamhetsidé förtjänar att omfatta både fler medlemmar och föreningar än de 20800 respektive 46 som vi är idag.

Vi behandlade frågan om vi kan sätta mätbara mål för förbundsstyrelsen. Avsikten är att kunna styra vårt arbete mot klart definierade mål och kunna följa upp måluppfyllelsen. Vid nästa styrelsemöte i december kommer vi att besluta om de exakta målen.

Hemsidan har fått ett delvis nytt utseende och ändrad struktur. Arbetet med detta fortsätter. Vi enades om att den är en informationskanal från förbundsstyrelsen till föreningarnas funktionärer. Medlemmarna hänvisas i första hand till föreningarnas hemsidor. Bidrag från föreningarna är naturligtvis fortfarande välkomna, men styrelsen kommer att fokusera på att lämna relevant information till hjälp för föreningarna. För att hålla hemsidan uppdaterad och aktuell kommer äldre material att rensas.

Regionala samråd kommer inte att genomföras i höst pga pandemin. Däremot planerar vi preliminärt en riksomfattande ordförandekonferens den 14-15 april nästa år.

Av styrelsens sex ledamöter är fem nya. Det är önskvärt med mer kontinuitet i styrelsearbetet. Därför kommer styrelsen att titta på möjligheten att ha en stämma varje år, där stämman udda år är förenklad och gäller val av halva styrelsen för två år. På detta sätt byts inte mer än halva styrelsen ut samtidigt. Om detta blir styrelsens förslag krävs stadgeändring och läggs som proposition 2022.

Det är min avsikt att efter varje styrelsemöte publicera ett kort referat på hemsidan.

Enköping 2020-10-20

Åke Sundby, ordf